Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia ekstrakcyjna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-403-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Migas Piotr (pmigas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Migas Piotr (pmigas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

oo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W005 Student posiada podstawowe wiadomości na poziomie inżynierskim w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej. Dotyczy to technologii: spiekalniczej, produkcji grudek, wielkopiecowej, stalowniczej wraz pozapiecową rafinacją stali i COS ME1A_W05, ME1A_W06 Egzamin
M_W006 Student posiada wiedzę dotyczącą urządzeń i agregatów produkujących: spiek rudny, grudki, surówkę żelaza, stal w różnych gatunkach i własnościach oraz wlewki ciągłe z COS ME1A_W14 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się w stopniu podstawowym aparaturą badawczą w zakresie identyfikacji oraz oceny właściwości materiałów wsadowych stosowanych w procesie wielkopiecowym. Potrafi zidentyfikować podstawowe właściwości materiałów żużlotwórczych w procesach ekstrakcji metalu. ME1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i wstępnie opisać technologię metalurgiczną do wytwarzania stopów żelaza. ME1A_U23, ME1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W005 Student posiada podstawowe wiadomości na poziomie inżynierskim w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej. Dotyczy to technologii: spiekalniczej, produkcji grudek, wielkopiecowej, stalowniczej wraz pozapiecową rafinacją stali i COS + - - - - - - - - - -
M_W006 Student posiada wiedzę dotyczącą urządzeń i agregatów produkujących: spiek rudny, grudki, surówkę żelaza, stal w różnych gatunkach i własnościach oraz wlewki ciągłe z COS + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się w stopniu podstawowym aparaturą badawczą w zakresie identyfikacji oraz oceny właściwości materiałów wsadowych stosowanych w procesie wielkopiecowym. Potrafi zidentyfikować podstawowe właściwości materiałów żużlotwórczych w procesach ekstrakcji metalu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i wstępnie opisać technologię metalurgiczną do wytwarzania stopów żelaza. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Tworzywa metalurgiczne (rodzaje i ogólna charakterystyka) do produkcji spieku i surówki.
2. Przygotowanie wsadu wielkopiecowego przez spiekanie rud: urządzenia składowiska i technologia składowania tworzyw, namiarowanie –urządzenia i technologie; konstrukcje taśmy spiekalniczej, urządzeń odpylających i chłodni spieku.
3. Technologia procesu spiekania na taśmie spiekalniczej, chłodzenie, sortowanie spieku i kontrola jego, jakości.
4. Przygotowanie wsadu przez grudkowanie i brykietowanie tworzyw metalurgicznych i odpadów.
5. Konstrukcja wielkiego pieca, materiały ogniotrwałe i urządzenia zasypowe, załadunek materiałów. Urządzenia do nagrzewania i doprowadzania dmuchu do wielkiego pieca.
6. Spalanie koksu przed dyszami wielkiego pieca, przepływ gazów i wymiana ciepła w wielkim piecu.
7. Reakcje i procesy zachodzące w gardzieli, szybie pieca i spadkach. Strefa mięknięcia (kohezyjna) i strefa podkohezyjna.
8. Żużle wielkopiecowe, reakcje pomiędzy żużlem i metalem. Urządzenie hali lejniczej. Wytwarzanie żelaza poza wielkim piecem.
9. Materiały wsadowe do procesów stalowniczych.
10. Utlenianie domieszek kąpieli metalowej, odfosforowanie i odsiarczanie stali, gazy w stali, sposoby odtleniania stali.
11. Tlenowe procesy konwertorowe: budowa konwertorów z górnym, dolnym i kombinowanym dmuchem; technologia procesu z górnym, dolnym i kombinowanym dmuchem; wady i zalety procesów konwertorowych z górnym, dolnym i kombinowanym dmuchem.
12. Podstawy elektrometalurgii stali: budowa elektrycznego pieca łukowego; technologia podstawowa wytwarzania stali w piecach łukowych; wytwarzanie stali ferrytycznych, austenitycznych i martenzytycznych.
13. Podstawy pozapiecowej rafinacji stali / rafinacja stali w kadzi za pomocą argonu, żużli syntetycznych i próżni/.
14. Wtórna rafinacja stali w piecach łukowych, elektronowych, plazmowych oraz w procesie elektrożużlowego przetapiania.
15. Odlewanie stali: metody odlewania stali tradycyjnie i COS; urządzenia do odlewania stali; klasyfikacja i struktura wlewka stalowego; wady wlewków odlanych w sposób tradycyjny oraz na urządzeniach COS.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Obliczanie energii i szybkości gorącego dmuchu.
2. Obliczanie stopni redukcji.
3. Model zasypu wielkopiecowego.
4. Obliczanie ułamków jonowych według Tiomkina.
5. Model ciągłego odlewania stali.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Badanie mięknięcia rud.
2. Badanie redukcyjności spieku i grudek.
3. Badanie jakości wapna stalowniczego.
4. Reakcja zachodząca w układzie CaO-FeS.
5. Model wpływu stopnia wypełnienia tygla i kształtu wsadu na sprawność cieplną pieca indukcyjnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 136 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,2*ocena z ćwiczeń+0,2*oceny z laboratoriów+0,6*ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Łędzki A., Michaliszyn A.: Elektroniczna wersja treści wykładów / http://home.agh.edu.pl/~zmsz/
2. E. Mazanek, J. Janowski, R. Benesch: „Przygotowanie wsadu wielkopiecowego. Technologia i urządzenia”, Wydawnictwo Śląsk Katowice 1968.
3. A. Łędzki: „Przygotowanie wsadu wielkopiecowego, ćwiczenia laboratoryjne”, Skrypt AGH nr 1075, Kraków 1987.
4. J. Janowski, A. Łędzki, H. Klimczyk, A. Sadowski: „Procesy redukcji tlenków żelaza”, Cz.I, Skrypt AGH nr 1143 Kraków 1988; Cz.II Skrypt AGH nr 1162 Kraków 1989.
5. J. Janowski, A. Łędzki, R. Knichnicki: „Procesy redukcji tlenków żelaza – ćwiczenia laboratoryjne.
6. J. Janowski, R. Benesch, R. Kopeć: „Metalurgia ogólna”, Cz. I Skrypt AGH nr 1090; Cz. II Skrypt AGH 1091 Kraków 1987.
7. M. Kruciński, W. Białowąs: „Metalurgia żelaza. Stalownictwo”, Skrypt AGH nr 1114
8. M. Kruciński: „Metalurgia stali”, t.1, Cz. II: Tlenowy proces konwertorowy, Skrypt AGH nr 799 Kraków 1981.
9. M. Kruciński, J. Falkus: „Materiały do ćwiczeń audytoryjnych i projektowych z metalurgii stali”, Skrypt AGH nr 1140, Kraków 1988.
10. M. Karbowniczek: „Elektrometalurgia stali. Ćwiczenia”, Skrypt AGH nr 1364, Kraków 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak