Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika cieplna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-404-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Telejko Tadeusz (telejko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna sposoby wykorzystania i przetwarzania energii z różnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem procesów wysokotemperaturowych oraz wytwarzania ciepła z paliw kopalnych ME1A_W10, ME1A_W01, ME1A_W09 Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę związaną z przepływami płynów w aspekcie transportu cieczy i gazów, w tym gazów spalinowych ME1A_W10, ME1A_W01, ME1A_W02, ME1A_W11, ME1A_W09 Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę związaną z obliczeniami podstawowych parametrów cieplnych wybranych procesów na podstawie bilansów substancji i energii ME1A_W10, ME1A_W03, ME1A_W01, ME1A_W02, ME1A_W09 Egzamin
M_W004 Zna podstawowe metody pomiarowe najważniejszych parametrów cieplnych ME1A_W10, ME1A_W03, ME1A_W01, ME1A_W02, ME1A_W16, ME1A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student umie wyznaczyć strumienie substratów i produktów procesu spalania paliwa. ME1A_U01, ME1A_U15, ME1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U002 Student umie wyznaczyć parametry służące kontroli procesu spalania paliwa w komorach paleniskowych. ME1A_U01, ME1A_U15, ME1A_U08, ME1A_U07, ME1A_U20 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Student umie obliczyć parametry przepływowe konieczne do zaprojektowania układu transportu płynów w kanale zamkniętym na przykładzie układu spalinowego ME1A_U01, ME1A_U14, ME1A_U15, ME1A_U07 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student zna zasady działania czujników i układów pomiarowych do pomiaru wybranych wielkości cieplnych i umie przeprowadzić pomiary w praktyce ME1A_U01, ME1A_U21, ME1A_U08, ME1A_U03, ME1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna sposoby wykorzystania i przetwarzania energii z różnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem procesów wysokotemperaturowych oraz wytwarzania ciepła z paliw kopalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę związaną z przepływami płynów w aspekcie transportu cieczy i gazów, w tym gazów spalinowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę związaną z obliczeniami podstawowych parametrów cieplnych wybranych procesów na podstawie bilansów substancji i energii + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody pomiarowe najważniejszych parametrów cieplnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wyznaczyć strumienie substratów i produktów procesu spalania paliwa. - + + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wyznaczyć parametry służące kontroli procesu spalania paliwa w komorach paleniskowych. - + + - - - - - - - -
M_U003 Student umie obliczyć parametry przepływowe konieczne do zaprojektowania układu transportu płynów w kanale zamkniętym na przykładzie układu spalinowego - + + - - - - - - - -
M_U004 Student zna zasady działania czujników i układów pomiarowych do pomiaru wybranych wielkości cieplnych i umie przeprowadzić pomiary w praktyce - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe zagadnienia energetyczne – rodzaje energii, bilanse energetyczne, nośniki energetyczne.
 2. Niekonwencjonalne źródła i nośniki energii: energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, pompy ciepła, wodór i ogniwa paliwowe.
 3. Podział i charakterystyka paliw. Parametry chemiczne i termiczne paliw, ciepło spalania i wartość opałowa.
 4. Teoretyczne podstawy procesu spalania, elementy kinetyki spalania, szybkość, temperatura, granice zapłonu.
 5. Zasady obliczeń parametrów procesu spalania: tlen teoretyczny i całkowity, stosunek nadmiaru powietrza, ilość i skład spalin.
 6. Obliczenia podstawowych parametrów służących kontroli procesu spalania: temperatury spalania, metody graficzne kontroli procesu spalania.
 7. Komory spalania i palniki, kotły energetyczne.
 8. Ogólny opis ruchu cieczy elastycznej, różniczkowe i masowe równanie ciągłości strugi, parametry płynu podczas przepływu, równanie Bernoulliego.
 9. Wypływ cieczy elastycznej, parametry krytyczne przepływu, dysza de Lavala.
 10. Przepływ laminarny i turbulentny, kryterium podziału, charakterystyka układów przepływowych, opory przepływu: tarcia, lokalne i hydrostatyczne.
 11. Zasady pomiaru natężenia przepływu płynów.
 12. Wentylatory: charakterystyki, współpraca z siecią, współpraca szeregowa i równoległa.
 13. Wybrane elementy pomiarów cieplnych: pomiary temperatury i ciśnienia.
Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Podstawy obliczeń inżynierskich procesu spalania.

  Obliczanie zapotrzebowania na tlen i powietrze spalania, ilości i składu spalin, stosunku nadmiaru powietrza, temperatury spalania.

 2. Obliczanie strumieni masy substratów i produktów procesu spalania na podstawie bilansu substancji.
 3. Sporządzenie bilansu energii dla prostych urządzeń energetycznych wraz z wyznaczeniem charakterystycznych parametrów cieplnych.
 4. Obliczenia parametrów przepływu gazów i cieczy w kanałach.
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw stałych i gazowych metodą kalorymetryczną.
 2. Pomiary parametrów procesu spalania gazu ziemnego oraz emisji składników toksycznych.
 3. Pomiary temperatury za pomocą metod stykowych i bezstykowych.
 4. Pomiary parametrów przepływowych gazu w rurociągach.
 5. Charakterystyki i współpraca wentylatorów.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 43 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z egzaminu (waga 0.4), ćwiczeń rachunkowych (waga 0.3) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.3)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ochęduszko S.: Termodynamika Stosowana, WNT, Warszawa, 19702.
2. Stefanowski B., Jasiewicz J.: Podstawy techniki cieplnej, WNT,Warszawa,1975
3. Słupek S., Nocoń J.: Technika Cieplna – ćwiczenia obliczeniowe, Skrypt Uczelniany AGH, nr 1399, 1996
4. Słupek S., Nocoń J., Buczek A.: Technika Cieplna, Skrypt Uczelniany AGH, 2002
5. Praca zbiorowa pod red. W. Kordylewskiego: Spalanie i Paliwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, wyd.V, Wrocław 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak