Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika ośrodków ciągłych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-405-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Śleboda Tomasz (sleboda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Śleboda Tomasz (sleboda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zagadnienia z teorii sprężystości ME1A_W08, ME1A_W12 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe zagadnienia z teorii plastyczności ME1A_W08, ME1A_W12 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki płynów ME1A_W08, ME1A_W12 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki pękania ME1A_W08, ME1A_W12 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykazać się znajomością: podstawowych zagadnień teorii stanu naprężenia i odkształcenia, pojęć energii odkształcenia sprężystego, hipotez wytężeniowych, zastępczego naprężenia i zastępczego odkształcenia, teorii plastycznego płynięcia, pojęć pękania kruchego pękania ciągliwego, oraz podstawowych pojęć z mechaniki płynów. ME1A_U07, ME1A_U12 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zagadnienia z teorii sprężystości + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe zagadnienia z teorii plastyczności + + - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki płynów + + - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki pękania + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykazać się znajomością: podstawowych zagadnień teorii stanu naprężenia i odkształcenia, pojęć energii odkształcenia sprężystego, hipotez wytężeniowych, zastępczego naprężenia i zastępczego odkształcenia, teorii plastycznego płynięcia, pojęć pękania kruchego pękania ciągliwego, oraz podstawowych pojęć z mechaniki płynów. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Mechanika Ośrodków Ciągłych

1.Tensor stanu naprężenia i jego niezmienniki.
2.Naprężenia główne, rozkład stanu naprężenia na dwa stany podstawowe.
3.Maksymalne naprężenia styczne oraz naprężenia na płaszczyźnie oktaedru.
4.Tensory odkształceń skończonych.
5.Tensory odkształceń nieskończenie małych oraz rozkład stanu odkształcenia na dwa
stany podstawowe.
6.Odkształcenia główne i niezmienniki stanu odkształcenia.
7.Związki pomiędzy naprężeniami i odkształceniami w stanie sprężystym.
8.Energia odkształcenia sprężystego, hipotezy wytężeniowe.
9.Całkowite zastępcze naprężenie, całkowite zastępcze odkształcenie.
10.Tensor prędkości odkształcenia.
11.Plastyczność oraz wpływ parametrów odkształcania na plastyczność. Warunki
plastyczności.
12.Prawo plastycznego płynięcia Levy-Misesa.
13.Elementy mechaniki pękania.
14.Elementy mechaniki płynów.

Ćwiczenia audytoryjne:
Mechanika Ośrodków Ciągłych

1.Umowa sumacyjna.
2.Transformacja tensorów.
3.Obliczanie naprężeń głównych.
4.Obliczanie naprężeń oktaedrycznych.
5.Obliczanie maksymalnych naprężeń stycznych.
6.Wyznaczanie składowych aksjatorów stanu naprężenia.
7.Wyznaczanie składowych dewiatorów stanu naprężenia.
8.Obliczanie niezmienników stanu naprężenia.
9.Obliczanie składowych tensorów odkształcenia.
10.Obliczanie składowych aksjatorów i dewiatorów stanu odkształcenia.
11.Wyznaczanie energii odkształcenia sprężystego.
12.Obliczanie zastępczych naprężeń.
13. Obliczanie zastępczych odkształceń.
14.Wyznaczanie stanu naprężenia i odkształcenia w wybranym procesie plastycznego
płynięcia w oparciu o prawo płynięcia Levy-Misesa.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0,4 * ocena z ćwiczeń audytoryjnych + 0,6 * ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek: „Przeróbka plastyczna – Podstawy Teoretyczne”, Wydawnictwo Śląskie, 1986.
2.T. Bednarski: „Mechanika plastycznego płynięcia w zarysie”, PWN, Warszawa, 1995.
3.Y.C. Fung: „Podstawy mechaniki ciała stałego”, PWN, Warszawa, 1969.
4.A. Neimitz: „Mechanika pękania”, PWN. Warszawa, 1998.
5.Z. Orzechowski, J. Prywer, R. Zarzycki: „Mechanika płynów w inżynierii środowiska”, WNT, Warszawa, 1997.
6.J. Wacławik: „Mechanika płynów i termodynamika”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1993.
7.M. Blicharski: „Odkształcenie i pękanie”. Wydawnictwo Nauk-Dydakt. AGH, Kraków, 2002.
8.J. Wyrzykowski, E. Pleszakow, J. Sieniawski,: ”Odkształcenie i pękanie metali” WNT, Warszawa, 1999.
9. Łuksza J.: Mechanika Ośrodków ciągłych – wybrane zagadnienia, Wyd. AGH, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1.Łuksza J.: Mechanika ośrodków ciągłych – wybrane zagadnienia, Wyd. AGH, 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak