Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie w systemach CAD
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-406-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Paćko Marek (packo@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Paćko Marek (packo@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Nikiel Piotr (pnikiel@metal.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wojtaszek Marek (mwojtasz@metal.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Muszka Krzysztof (muszka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady grafiki inżynierskiej i projektowania inżynierskiego z zastosowaniem systemów CAD - CAE. ME1A_W13 Projekt
M_W002 Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy, cyklu eksploatacji i zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń przemysłu hutniczego z możliwością ich modelowania graficznego z wykorzystaniem systemów CAD. ME1A_W11 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi graficznie przedstawić elementy maszyn i układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania (CAD). ME1A_U16 Projekt
M_U002 Potrafi wykorzystać komputerowe wspomaganie (CAD) do rozwiązywania problemów inżynierskich w metalurgii. ME1A_U19 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady grafiki inżynierskiej i projektowania inżynierskiego z zastosowaniem systemów CAD - CAE. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy, cyklu eksploatacji i zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń przemysłu hutniczego z możliwością ich modelowania graficznego z wykorzystaniem systemów CAD. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi graficznie przedstawić elementy maszyn i układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania (CAD). - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać komputerowe wspomaganie (CAD) do rozwiązywania problemów inżynierskich w metalurgii. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Systemy CAD w projektowaniu inżynierskim.

1. Algorytmiczne i heurystyczne metody projektowania. Ogólne i szczegółowe zasady konstruowania. Normalizacja i unifikacja zapisu konstrukcji na bazie projektowania narzędzi do przeróbki plastycznej i konstrukcji form wtryskowych.
2. Geometryczne kształtowanie złożonych form technicznych przy wykorzystaniu programów CAD. Optymalizacja konstrukcji. Cechy geometryczne, materiałowe i dynamiczne jako cechy konstrukcyjne części maszyn. Wymiarowanie, tolerancje wymiarowe, tolerancje kształtu – CAD. Pasowania – CAD.
3. Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD – Computer Aided Design). Techniki komputerowe w budowie i eksploatacji maszyn. Ogólna charakterystyka programów CAD-CAE-CAM i ich zastosowanie w nowoczesnych biurach projektowych. Interfejs użytkownika w różnych programach CAD. Projektowanie współbieżne CD, CE.
4. Programy CAD-CAM w zastosowaniu do projektowania i wytwarzania elementów części maszyn i mechanizmów. Zasady tworzenia w pełni zdefiniowanych szkiców oraz budowy parametrycznych modeli 3D: bryłowych, powierzchniowych i hybrydowych – generowanie dokumentacji technicznej – CAD.
5. Stałe i zmienne graficzne bazy danych, bloki, w systemach CAD. Metody sztucznej inteligencji AI i systemy ekspertowe SE w procesach CAD.
6. Zastosowanie CAD-CAE w typowych zagadnieniach konstrukcyjnych i zadaniach projektowych. MES w programach CAD – nakładki programów.
7. Budowa konstrukcji spawanych oraz konstrukcji z blach. Budowa i modelowanie złożeń. Ogólna charakterystyka i podstawowe zasady projektowania procesów CAM. Test z wykładów.

Ćwiczenia projektowe:
Projekty wspólne i indywidualne z zastosowaniem CAD.

Projekty – P.
Wszystkie projekty (modele 3D i dokumentacja) wykonywane będą przy pomocy programów komputerowego wspomagania projektowania (CAD).
1. Odwzorowanie w rzutach prostokątnych modelu 3D. Budowa 2D i 3D. CAD. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
2. Detalowanie – elementu części maszyny – model 3D – param fizyczne. CAD.
3. Projekt narzędzia (ciągadło) – wektoryzacja. CAD. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
4. Zaliczanie projektów indywidualnych (od 1 do 3). CAD.
5. Model „Kierownicy” – obliczenia wytrzymałościowe – MES – nakładka programowa CAE.
6. Budowa złożenia z detalowaniem – dokumentacja: Klatka ciągadła rolkowego lub konstrukcja przyrządu do tłoczenia – Tłocznik. Budowa złożenia zaworu bezpieczęństwa. CAD.
7. Konstrukcja spawana (węzeł kratownicy). Model 3D, symulacja. CAD.
8. Zestawienie i dobór brakujących wielkości złącza śrubowego – dane indywidualne. CAD.
9. Modelowanie konstrukcji z blachy. Rozkrojka. Dokumentacja. CAD.
10. Projekt odkuwki i matryc do kucia objętościowego. Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
11. Zaliczanie projektów indywidualnych (od 5 do 10). CAD.
12. Budowa modeli powierzchniowych i hybrydowych – model wiatraka do wentylatora w zasilaczu komputerowym. Zadanie wspólne.
13. Wielowariantowe konstruowanie części maszyn – projektowanie z wykorzystaniem tabeli konfiguracji – Zadanie wspólne i zadania indywidualne.
14. Ćwiczenia w przenoszeniu modeli bryłowych i powierzchniowych między różnymi programami CAD – pliki wymiany danych. Test – kolokwium. CAD. Zaliczenie projektów – zajęcia podsumowujące.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.8 średniej oceny z projektów,
0.2 oceny z testu ogólnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tarnowski W.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM. Podstawy projektowania technicznego. WNT 1997.
2. Krawiec P.: Grafika komputerowa. Poznań 2005.
3. Kurmaz L., Kurmaz O.: Projektowanie węzłów i części maszyn. Kielce 2004.
4. Rydzanicz I.: Rysunek technicny jako zapis konstrukcji. WNT 1999.
5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT. 2012.
6. Bieniek Z., Januszewski B.: Graficzny zapis konstrukcji. OW Politechnika Rzeszowska. Rzeszów 2005.
7. Pikoń A.: AutoCAD 2007 PL. Helion, 2011.
8. Instrukcje SolidWorks. 2011.
9. Humienny Z.: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). WNT 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1. Computer aided design of the manufacturing chain for fasteners — Wspomagane komputerowo projektowanie cyklu technologicznego wytwarzania elementów złącznych ze stali bainitycznych / Roman Kuziak, Mariusz Skóra, Stanisław WĘGLARCZYK, Marek PAĆKO, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 243–250.
2. Computer aided design of manufacturing of anchors for concrete plates – selection of the best manufacturing chain — Wspomagane komputerowo projektowanie wytwarzania kotwi do betonu – dobór najlepszego procesu technologicznego / Mariusz Skóra, Roman Kuziak, Stanisław WĘGLARCZYK, Marek PAĆKO, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 R. 80 nr 1, s. 101–107.
3. Mathematical model of warm drawing of MgCa0.8 alloy accounting for ductility of the material — Matematyczny model ciągnienia na ciepło stopu MgCa0.8 uwzględniający plastyczność materiału / Andrzej MILENIN, Piotr KUSTRA, Marek PAĆKO // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2010 vol. 10 no. 2, s. 69–79.

Informacje dodatkowe:

Dla najlepszych Studentów organizoawny jest dobrowolny egzamin ze znajomości programu SolidWorks z możliwością uzyskania Certyfikatu CNS.