Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy przeróbki plastycznej I
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-407-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Krzyzanowski Michal (krzyzano@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rumiński Maciej (mruminsk@metal.agh.edu.pl)
Chyła Paweł (pchyla@metal.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wojtaszek Marek (mwojtasz@metal.agh.edu.pl)
Krzyzanowski Michal (krzyzano@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową znajomość wsadów stosowanych w procesach: wytwarzania rur ze szwem oraz bez szwu, walcownie konwencjonalne do walcowania blach i taśm na gorąco, zintegrowanych procesów wytwarzania na gorąco wyrobów płaskich (CSP, ISP, CONROLL, itp.), walcowania na gorąco blach grubych oraz walcowania na zimno taśm. ME1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów: walcowania na gorąco profili (typu kształtowników, prętów i walcówki) i płaskich (typu blach i taśm) i na zimno blach cienkich i taśm oraz procesy wytwarzania rur bez szwu i ze szwem. ME1A_W11 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę o zakładach produkcyjnych rury i walcowniach jak również o sytuacji rynkowej i możliwościach rozwojowych poznanych metod wytwarzania rur (bez szwu i ze szwem) oraz walcowni. ME1A_W14 Kolokwium
M_W004 Student posiada podstawową znajomość: warunki plastyczności, plastyczność, wpływu warunków odkształcenia na plastyczność. Zna rodzaje procesów przeróbki plastycznej w zależności od temperatury oraz zmiany własności pod wpływem przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco. ME1A_W23 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpowiedzieć na pytania (rozwiązać problem) dotyczący zagadnień i procesów przeróbki plastycznej omawianych na poszczególnych laboratoriach. ME1A_U01, ME1A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową znajomość wsadów stosowanych w procesach: wytwarzania rur ze szwem oraz bez szwu, walcownie konwencjonalne do walcowania blach i taśm na gorąco, zintegrowanych procesów wytwarzania na gorąco wyrobów płaskich (CSP, ISP, CONROLL, itp.), walcowania na gorąco blach grubych oraz walcowania na zimno taśm. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów: walcowania na gorąco profili (typu kształtowników, prętów i walcówki) i płaskich (typu blach i taśm) i na zimno blach cienkich i taśm oraz procesy wytwarzania rur bez szwu i ze szwem. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o zakładach produkcyjnych rury i walcowniach jak również o sytuacji rynkowej i możliwościach rozwojowych poznanych metod wytwarzania rur (bez szwu i ze szwem) oraz walcowni. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową znajomość: warunki plastyczności, plastyczność, wpływu warunków odkształcenia na plastyczność. Zna rodzaje procesów przeróbki plastycznej w zależności od temperatury oraz zmiany własności pod wpływem przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpowiedzieć na pytania (rozwiązać problem) dotyczący zagadnień i procesów przeróbki plastycznej omawianych na poszczególnych laboratoriach. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy odkształceń plastycznych: Warunki plastyczności. Plastyczność. Wpływ warunków odkształcenia na plastyczność. Rodzaje procesów przeróbki plastycznej w zależności od temperatury. Zmiany własności pod wpływem przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco.

Walcownictwo: parametry procesu walcowania, nacisk metalu na walec, typy walcarek, walcowni i rodzaje wyrobów walcowanych, walcownie bruzdowe duże i średnie, walcownie kształtowników i prętów oraz walcownie walcówki. Walcownie konwencjonalne do walcowania blach i taśm na gorąco. Zintegrowane procesy wytwarzania na gorąco wyrobów płaskich (CSP, ISP, CONROLL, itp.). Walcowanie na gorąco blach grubych oraz walcowanie na zimno taśm. Zintegrowane linie technologiczne do produkcji stalowych taśm powlekanych.

Walcowanie rur: Wsad na rury. Podstawowe metody wytwarzania rur bez szwu. Metody produkcji kształtowników zamkniętych ze szwem. Sposoby produkcji rur spawanych o bardzo dużych średnicach.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Lab.1: Parametry odkształceniowe i plastyczność w procesach przeróbki plastycznej (2 godziny)
Lab.2: Umocnienie metali w procesie ciągnienia pełnych prętów okrągłych (2 godziny)
Lab.3: Pomiar własności mechanicznych w próbie rozciągania (2 godziny)
Lab.4: Naprężenie uplastyczniające i odkształcalność w teście plastometrycznym (2 godziny)
Lab.5: Parametry procesu walcowania wzdłużnego płaskowników (2 godziny)
Lab.6: Parametry technologiczno-odkształceniowe procesu walcowania z naciągami (2 godziny)
Lab.7: Warunki tarcia, a nierównomierność odkształcenia (2 godziny)
Lab.8: Analiza parametrów odkształceniowych w próbie ściskania (2 godziny)
Lab.9: Analiza parametrów operacji kucia swobodnego (2 godziny)
Lab.10: Kucie w matrycach otwartych i zamkniętych (2 godziny)
Lab.11: Parametry procesów wyciskania przeciwbieżnego materiałów litych (2 godziny)
Lab.12: Złom i przełom metali w próbie udarności (2 godziny)
Lab.13: Wpływ dynamicznych warunków odkształcenia na płynięcie plastyczne (2 godziny)
Lab.14: Tłoczność i odkształcenia w procesach wytłaczania naczyń cylindrycznych (2 godziny)
Lab.15: Badanie jakości wyrobów w próbach technologicznych (2 godziny)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen cząstkowych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych (z wagą 0,5) i ocena z kolokwium z wykładów (z wagą 0,5)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sińczak J. (red.) i in.: Procesy przeróbki plastycznej. Kraków, Wyd. AKAPIT, 2003
2. Gorecki W.: Wytwarzanie i przetwórstwo blach. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
3. Kazanecki J.: Wytwarzanie rur bez szwu. Kraków, UWN-D „Wydawnictwa AGH” 2003
4. Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo. Warszawa, PWSZ 1991
5. Wasiunyk P.: Teoria procesów kucia i prasowania. Warszawa, WNT 1990
6. Łuksza J.: Elementy ciągarstwa. Kraków, UWN-D „Wydawnictwa AGH” 2001
7. Steininger Z., Grosman F.: Podstawy ciągarstwa. Katowice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 1988, skrypt nr 1412
8. Marciniak Z., Kołodziejski J.: Teoria procesów obróbki plastycznej. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 1983
9. Marciniak Z.: Konstrukcja tłoczników. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2002
10. Łuksza J., Skołyszewski A., Witek F., Zachariasz W.: Druty ze stali i stopów specjalnych – wytwarzanie, przetwarzanie i zastosowanie. Warszawa, WNT 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak