Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy przeróbki plastycznej II
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-502-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Krzyzanowski Michal (krzyzano@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rumiński Maciej (mruminsk@metal.agh.edu.pl)
Chyła Paweł (pchyla@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Skołyszewski Andrzej (skolysze@metal.agh.edu.pl)
Krzyzanowski Michal (krzyzano@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową znajomość wsadów stosowanych w procesach: kucia swobodnego i matrycowego, ciągnienia prętów, drutów i rur, tłoczenia, wytłaczania i przetłaczania oraz wyciskania. ME1A_W05 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów takich jak: kuźnictwo, ciągarstwo, tłocznictwo i procesy wyciskania. ME1A_W08 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę o maszynach stosowanych w przemyśle w procesach: kuźniczych, ciągarskich, tłoczniczych oraz procesach wyciskania. ME1A_W11 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność obliczenia parametrów technologicznych wybranego procesu przeróbki plastycznej - zaprojektowania procesu walcowania, kucia lub ciągnienia albo tłoczenia. ME1A_U02, ME1A_U10, ME1A_U20, ME1A_U23 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową znajomość wsadów stosowanych w procesach: kucia swobodnego i matrycowego, ciągnienia prętów, drutów i rur, tłoczenia, wytłaczania i przetłaczania oraz wyciskania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów takich jak: kuźnictwo, ciągarstwo, tłocznictwo i procesy wyciskania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o maszynach stosowanych w przemyśle w procesach: kuźniczych, ciągarskich, tłoczniczych oraz procesach wyciskania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność obliczenia parametrów technologicznych wybranego procesu przeróbki plastycznej - zaprojektowania procesu walcowania, kucia lub ciągnienia albo tłoczenia. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Kuźnictwo: kucie swobodne i matrycowe, podstawowe operacje kucia swobodnego, podział odkuwek, opracowanie procesu technologicznego, zasady kucia matrycowego, wykroje do kucia, kucie stali spiekanych. Urządzenia do kucia.

Ciągarstwo: narzędzia ciągarskie, podstawy ciągnienia prętów, drutów i rur. Rodzaje ciągadeł i ciągarek.

Tłocznictwo: tłoczność blach, klasyfikacja podstawowych operacji tłoczenia, kształtowanie wytłoczek przez ciągnienie, wytłaczanie i przetłaczanie – opis procesów.

Procesy wyciskania: rodzaje i opis procesu wyciskania, stadia odkształcenia, czynniki wpływające na nierównomierność odkształcenia przy wyciskaniu.
Głębokie przetwórstwo: druty cienkie i supercienkie, produkcja wyrobów z drutu, gięcie wyrobów na zimno, specjalne operacje tłoczenia.

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje jeden z poniższych projektów procesu technologicznego:
1. Obliczenia parametrów technologicznych procesu walcowania,
2. Obliczenia parametrów technologicznych procesu kucia,
3. Obliczenia parametrów technologicznych procesu ciągnienia lub tłoczenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 161 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z projektu (z wagą 0,4) i ocena z egzaminu (z wagą 0,6)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sińczak J. (red.) i in.: Procesy przeróbki plastycznej. Kraków, Wyd. AKAPIT, 2003
2. Gorecki W.: Wytwarzanie i przetwórstwo blach. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
3. Kazanecki J.: Wytwarzanie rur bez szwu. Kraków, UWN-D „Wydawnictwa AGH” 2003
4. Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo. Warszawa, PWSZ 1991
5. Wasiunyk P.: Teoria procesów kucia i prasowania. Warszawa, WNT 1990
6. Łuksza J.: Elementy ciągarstwa. Kraków, UWN-D „Wydawnictwa AGH” 2001
7. Steininger Z., Grosman F.: Podstawy ciągarstwa. Katowice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 1988, skrypt nr 1412
8. Marciniak Z., Kołodziejski J.: Teoria procesów obróbki plastycznej. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 1983
9. Marciniak Z.: Konstrukcja tłoczników. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2002
10. Łuksza J., Skołyszewski A., Witek F., Zachariasz W.: Druty ze stali i stopów specjalnych – wytwarzanie, przetwarzanie i zastosowanie. Warszawa, WNT 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak