Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia metali nieżelaznych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-503-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Moskalewicz Tomasz (tmoskale@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Moskalewicz Tomasz (tmoskale@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dubiel Beata (bdubiel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o możliwościach zagospodarowania w przemyśle metali nieżelaznych odpadów produkcyjnych i komunalnych ME1A_W05 Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach procesów metalurgii ekstrakcyjnej ogniowej i hydrometalurgii oraz zna odpowiednie agregaty służące do produkcji metali nieżelaznych ME1A_W07 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność krytycznej oceny technologii wytwarzania metali nieżelaznych ME1A_U09 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi na podstawie pozyskanych informacji z literatury opracować prezentację o technologii pozyskiwania wybranego metalu nieżelaznego ME1A_U01 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o możliwościach zagospodarowania w przemyśle metali nieżelaznych odpadów produkcyjnych i komunalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach procesów metalurgii ekstrakcyjnej ogniowej i hydrometalurgii oraz zna odpowiednie agregaty służące do produkcji metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność krytycznej oceny technologii wytwarzania metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi na podstawie pozyskanych informacji z literatury opracować prezentację o technologii pozyskiwania wybranego metalu nieżelaznego - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Opis:

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kierunku Metalurgia z technologiami wytwarzania metali nieżelaznych. W ramach wykładu omówione będą procesy technologiczne wytwarzania metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtórnych, ich wpływ na środowisko naturalne oraz recykling i utylizacja odpadów. Program wykładu obejmować będzie metalurgię miedzi, cynku, cyny, kobaltu, niklu, ołowiu, metali szlachetnych, aluminium, tytanu, metali wysokotopliwych i żelazostopów. Zostaną omówione nowoczesne technologie uwzgledniające szybkie prototypowanie stopów metali nieżelaznych.

 2. Program wykładów:

  1. Klasyfikacja metali nieżelaznych, rozpowszechnienie, znaczenie gospodarcze, wielkość produkcji. Wzbogacanie rud przez flotację.
  2 -3. Metalurgia miedzi. Prażenie koncentratu. Topienie koncentratu na kamień miedziowy. Konwertorowanie kamienia miedziowego. Topienie zawiesinowe koncentratów miedzi. Przerób żużla z procesu zawiesinowego. Rafinacja ogniowa i elektrolityczna miedzi. Jednostadialne procesy produkcji miedzi. Hydrometalurgia miedzi. Ługowanie chemiczne i bakteryjne. Elektrowydzielanie miedzi.
  4. Metalurgia metali szlachetnych. Odzysk metali szlachetnych (srebro, złoto, platyna, pallad) ze szlamów z procesu elektrolizy miedzi.
  5. Topienie koncentratów na kamień niklowy. Konwertorownie kamienia niklowego. Hydrometalurgia tlenkowych rud niklu. Przeróbka rud tlenkowych na żelazonikiel.
  6. Odzysk kobaltu z materiałów odpadowych przy produkcji niklu. Proces Ausmelt.
  7. Metalurgia cynku: proces pirometalurgiczny i hydrometalurgiczny. Cynk wtórny.
  8. Metalurgia ołowiu. Procesy produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego. Rafinacja. Procesy topienia ołowiu i produkcji stopów ołowiu. Nowe technologie. Metalurgia cyny.
  9. Produkcja tlenku glinowego. Budowa elektrolizera i przebieg elektrolizy tlenku glinowego. Rafinacja elektrolityczna aluminium.
  10. Otrzymywanie tytanu i jego redukcja sodem i magnezem. Elektrolityczne wydzielanie tytanu.
  11. Produkcja żelazostopów.
  12. Metalurgia metali wysokotopliwych: chromu, manganu, wolframu, wanadu, molibdenu, tantalu i niobu, renu, cyrkonu i hafnu.
  13. Metody przyrostowe w wytwarzaniu metali nieżelaznych. Nowoczesne metody badawcze stosowane w metalurgii metali nieżelaznych.
  14. Mikrostruktura i właściwości wybranych metali nieżelaznych i ich stopów. Wpływ metalurgii metali nieżelaznych na środowisko naturalne. Emisje do atmosfery, wody i gruntu. Zużycie surowców i energii. Recykling. Utylizacja odpadów.

Zajęcia seminaryjne:

1. Metalurgia tytanu i jego stopów. Nowe metody i możliwości. Problemy.
2. Wytwarzanie stopów metali nieżelaznych metodami przyrostowymi.
3. Odzysk metali nieżelaznych ze złomów oraz odpadów przemysłowych. Utylizacja odpadów.
4. Rafinacja ogniowa metali nieżelaznych. Rafinacja elektrolityczna cynku i miedzi. Przyszłościowe metody produkcji cynku i miedzi.
5. Procesy hydroelektrometalurgiczne. Wydzielanie metali z roztworów wodnych. Nowe tendencje.
6. Metalurgia metali lekkich, Al i Mg.
7. Otrzymywanie metali ziem rzadkich i radioaktywnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,4*ocena z zajęć seminaryjnych+0,6 * ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykłady w formie elektronicznej, opr. J. Wypartowicz, r. 2007.
2. M. Kucharski, Pirometalurgia miedzi, Wyd. Ucz. AGH, Kraków 2003.
3. T. Karwan, Metalurgia metali nieżelaznych, Kraków-Bukowno, 2013.
4. M. Kucharski, Recykling metali nieżelaznych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
5. H.S. Ray, Extraction of Nonferrous Metals, Affiliated East-West Press Pvt. Ltd, 2008.
6. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT Warszawa 2006.
7. F. Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, 4 volumes , WILEY-VCH, Weinheim, Germany 1997.
8. A. Łędzki, J. Wypartowicz, Metalurgia metali nieżelaznych, skrypt internetowy
9. A. Łędzki, J. Wypartowicz, Seminarium z metali nieżelaznych, skrypt internetowy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Dubiel, Zmiany mikrostruktury podczas pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-7464-437-2
T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz, Influence of Protective Coatings on Properties of Near-Alpha
Titanium Alloys, In: “Titanium Alloys: Preparation, Properties and Applications”, P.N. Sanchez (ed.), Nova
Science Publishers Inc., New York, USA, 2010, pp. 235-268
T. Moskalewicz, M. Wróbel, S. Dymek, M. Blicharski, Differences in microstructure and texture
development during deformation and recrystallization of copper and aluminium (110)001 single
crystals, Archives of Metallurgy and Materials 51 (2006) 177-186

http://www.bpp.agh.edu.pl
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Brak