Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-506-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zieliński Krzysztof (zielinsk@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania jakością, a także jakościowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, podejścia procesowego w zarządzaniu jakością, technik i narzędzi jakości. ME1A_W21 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie wymagań norm serii PN-EN-9000 oraz struktury i zawartości podstawowych dokumentów systemu zarządzania stanowiących podstawę dla tworzenia i funkcjonowania systemów zarządzania jakością. ME1A_W21 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie podstaw prawnych dotyczące badań i certyfikacji, auditingu systemu zarządzania jakością, norm odnoszących się do auditowania. a także metodyki wdrażania systemów i mechanizmów ich doskonalenia. ME1A_W21 Kolokwium
M_W004 Student posiada wiedzę w zakresie metodologii i technik badania jakości, narzędzi oceny kosztów jakości, metod i narzędzi jakości w praktycznym zastosowaniu. ME1A_W21 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność posługiwania się metodami analizy przyczyn, skutków i krytyczność wad oraz statystycznymi kartami kontrolnymi, jak też obliczeń kosztów jakości. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia TQM w przedsiębiorstwie oraz zastosowania instrumentów TQM w praktyce. ME1A_U01, ME1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w sposób wyważony i kompetentny opiniuje i ocenia pracę innych, rozumie podstawowe zasady etyki wykazuje zdolność do formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych, wykazuje się umiejętnością współdziałania z innymi w grupie oraz chęcią i umiejętnością uczestniczenia w dyskusji. ME1A_K03, ME1A_K01, ME1A_K05, ME1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania jakością, a także jakościowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, podejścia procesowego w zarządzaniu jakością, technik i narzędzi jakości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie wymagań norm serii PN-EN-9000 oraz struktury i zawartości podstawowych dokumentów systemu zarządzania stanowiących podstawę dla tworzenia i funkcjonowania systemów zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie podstaw prawnych dotyczące badań i certyfikacji, auditingu systemu zarządzania jakością, norm odnoszących się do auditowania. a także metodyki wdrażania systemów i mechanizmów ich doskonalenia. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę w zakresie metodologii i technik badania jakości, narzędzi oceny kosztów jakości, metod i narzędzi jakości w praktycznym zastosowaniu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność posługiwania się metodami analizy przyczyn, skutków i krytyczność wad oraz statystycznymi kartami kontrolnymi, jak też obliczeń kosztów jakości. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia TQM w przedsiębiorstwie oraz zastosowania instrumentów TQM w praktyce. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w sposób wyważony i kompetentny opiniuje i ocenia pracę innych, rozumie podstawowe zasady etyki wykazuje zdolność do formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych, wykazuje się umiejętnością współdziałania z innymi w grupie oraz chęcią i umiejętnością uczestniczenia w dyskusji. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do problematyki jakości.

  Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące jakości. Ewolucja zarządzania jakością: inspekcja jakości (kontrola techniczna), kontrola jakości, zapewnienie jakości, kompleksowe zarządzanie jakością. Klasycy zarządzania jakością. Istota zarządzania jakością.

 2. Czynniki stymulujące działania na rzecz zapewnienia jakości wyrobów.

  Misja firmy. Wymagania norm krajowych, europejskich i światowych. Przepisy prawne: odpowiedzialność za wyrób, wymagania dyrektyw „nowego podejścia” Unii Europejskiej. Konkursy i nagrody jakości: Polska Nagroda Jakości i Europejska Nagroda Jakości. Kryteria przyznawania Polskiej Nagrody Jakości.

 3. Zintegrowane systemy zarządzania jakością w oparciu o normy serii 9000:2000.

  Systemy zarządzania jakością. Systemy zarządzania środowiskowego, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 4. Polityka jakości, system jakości i zarządzanie jakością.

  Pojęcia i podstawowe relacje między pojęciami. Elementy zarządzania jakością (sterowanie jakością, planowanie jakości, doskonalenie jakości, zapewnienie jakości).

 5. Techniki doskonalenia jakości.

  Programy doskonalenia jakości i ich wdrażanie, szkolenia pracowników, mapowanie procesów, techniki ich usprawniania, metody obserwacji, rejestracji i interpretacji wyników, doskonalenie jakości wg. normy ISO 9004, interpretacja wyników, ich wpływ na rozwój systemu.

 6. Jakość w projektowaniu.

  Programy marketingowe, cykl życia wyrobu, etapy projektowania nowego wyrobu, wymagania jakościowe w projektowaniu, sterowanie projektowaniem, projektowanie, a aspekty ekonomiczne i środowiskowe, zapisy dotyczące projektowania.

 7. Zarządzanie zasobami personalnymi.

  Kwalifikacje personelu i ich doskonalenie, programy szkoleń dot. Jakości. Ocena skuteczności szkoleń, samoocena, współudział pracowników w zarządzaniu, koła jakości, systemy motywowania i demotywacja, utożsamianie celów osobistych z celami przedsiębiorstwa

 8. Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO serii 9000.

  Struktura norm ISO serii 9000. Model zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO serii 9000. Analiza norm ISO serii 9000. Budowa systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania norm ISO serii 9000.

 9. Podstawowe elementy dokumentacji systemu zarządzania jakością.

  Wymagania norm ISO serii 9000:2000 dotyczące dokumentacji. Misja i polityka jakości organizacji. Hierarchia dokumentów jakości. Zadania i korzyści wynikające z przygotowania dokumentacji jakości. Nadzór nad dokumentacją i zapisami jakości.

 10. Audit systemów zarządzania jakości.

  Rodzaje auditów. Normy odnoszące się do auditowania. Przygotowanie i przeprowadzenie auditu jakości. Przygotowanie dokumentacji z auditu jakości. identyfikacja źródeł potencjalnych niezgodności, działania korygujące, działania zapobiegawcze, odpowiedzialność w zakresie działań korygujących i zapobiegawczych, ocena skuteczności wdrożenia działań.

 11. Certyfikacja systemu zarządzania jakością.

  Pojęcia certyfikatu zgodności, szczegółowych wymagań, specyfikacji technicznej, notyfikacji. Rodzaje certyfikacji (systemu jakości, wyrobu, usługi i personelu). Etapy procesu certyfikacji. Przesłanki i korzyści wynikające z certyfikacji systemu. Oznaczanie wyrobu znakiem CE.

 12. Ekonomika jakości.

  Pojęcie i podział kosztów jakości. Wpływ kosztów jakości na ekonomikę organizacji. Koszty
  Jakości, a poziom jakości. Metody oceny efektywności. Koszty jakości wg. ISO (koszty wewnętrznego i zewnętrznego zapewnienia jakości). Koszty jakością jako koszty zgodności i niezgodności. Góra lodowa kosztów organizacji.

 13. Narzędzia i metody statystyczne w zarządzaniu jakością.

  Przegląd metod i technik zarządzania jakością. Podstawowe narzędzia zarządzania jakością. Nowe narzędzia zarządzania jakością.

 14. Założenia i istota TQM.

  Filozofia Total Quality Management (TQM). Droga od systemu jakości do TQM. Pojęcie. Zakres (obszary) zastosowania. Podstawowe wyróżniki określenia TQM. Relacje między TQM, a ISO 9000. Główne podejścia do wdrażania TQM (podobieństwa i różnice).

 15. Zagadnienia prawne.

  Legislacja krajowa i międzynarodowa, przepisy dotyczące bezpieczeństwa, środowiska, odpowiedzialności za wyrób – bezwarunkowej i wynikającej z umowy, gwarancja.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Ćwiczenia praktyczne z normą ISO serii 9000:2000.
 2. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
 3. Audity jakości.
 4. Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie.
 5. Techniki i narzędzia doskonalenia jakości – przykłady i zastosowanie.
 6. Projektowanie elementów dokumentacji systemu jakości.
 7. Normy i regulacje prawa międzynarodowego publicznego i wspólnotowego.
 8. Praktyczne aspekty zarządzania jakością w : hutnictwie, odlewnictwie, koksownictwie oraz przemyśle metali nieżelaznych.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona : 0,7*ocena z testu końcowego + 0,3*ocena z prezentacji z wybranego tematu związanego z zarządzania jakością.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kolman R : Inżynieria jakości, PWE, Warszawa 1992.
2. Podręcznik zarządzania jakością (praca zbiorowa), Wydawnictwo naukowe PWN,
2002.
3. Łukaszek-Sołek.A, Sińczak.J : Inżynieria jakości w przetwórstwie, UWN-D
AGH, Kraków 2006.
4. Hamrol.A: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2005.
5. Lock. D : Podręcznik zarządzania jakością, PWN, 2002.
6. Steinbeck H.H. : Total Quality Management, Placet, Warszawa, 1998.
7. Dahlgaard J.J. i inni : Podstawy zarządzania jakością, PWN, 2000,
8. Marmol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN Warszawa
1998.
9. Hernas A. , Gajda L. : Systemy Zarządzania Jakością, wydanie II poprawione,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak