Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki wytwarzania nanomateriałów
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-508-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kopia Agnieszka (kopia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kalemba-Rec Izabela (kalemba@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kopia Agnieszka (kopia@agh.edu.pl)
dr inż. Rozmus-Górnikowska Magdalena (rozmus@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu nowoczesnych materiałów stosowanych w inżynierii materiałowej. ME1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna podstawy procesów: procesów przeróbki plastycznej oraz wytwarzania i konsolidacji nanoproszków. ME1A_W14, ME1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna podstawy procesów wytwarzania cienkich warstw wierzchnich. ME1A_W14, ME1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, dokonywać ich interpretacji oraz na tej podstawie formułować opinie. ME1A_U01, ME1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie. ME1A_U02, ME1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi pozyskać potrzebną wiedzę z literatury i baz danych. ME1A_U01, ME1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały ME1A_K01, ME1A_K06 Prezentacja
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy ME1A_K05, ME1A_K04 Prezentacja
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. ME1A_K04, ME1A_K06 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu nowoczesnych materiałów stosowanych w inżynierii materiałowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy procesów: procesów przeróbki plastycznej oraz wytwarzania i konsolidacji nanoproszków. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy procesów wytwarzania cienkich warstw wierzchnich. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, dokonywać ich interpretacji oraz na tej podstawie formułować opinie. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskać potrzebną wiedzę z literatury i baz danych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - + - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Techiniki wytwarzania nanomateriałów

Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia: definicja, budowa i podział nanomateriałów, metody wytwarzania nanomateriałów, techniki MA, HEBM, RM, HDDR, MQ, PVD, CVD, PLD, zol – żel, implantacja jonowa, metody przeróbki plastycznej – ECAE, ECAP, HTP, CCDC, techniki konsolidacji nanoproszków, wpływ parametrów procesu na mikrostrukturę i własności otrzymanego materiału, zastosowanie nanomateriałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych i nanokompozytów

Ćwiczenia audytoryjne:
Techniki wytwarzania nanomateriałów

Ćwiczenia audytoryjne dotyczyć będa następujących zagadnień:
1. Metody PVD i PLD
2. Metoda MBE
3. Metoda mechanicznej syntezy
4. Metody przeróbki plastycznej
5. Metoda szybkiego chłodzenia cieczy MQ
6. Metoda zol-żel
7. Metoda CVD

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia z ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Jurczyk „Nanomateriały” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2001
2. M. Jurczyk, J. Jakubowicz „Nanomateriały ceramiczne” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2004
3. M. Leonowicz „Nanokrystaliczne materiały magnetyczne” WNT Kraków 1998
4. T.Burakowski i T.Wierzchoń: Inżynieria Powierzchni Metali, WNT W-wa, 1995.
5. B. Major „Ablacja i osadzanie laserem impulsowym” Akapit Kraków 2002.
6. J. Głuszek “Tlenkowe powłoki ochronne otrzymywane metodą sol-gel”. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej Wrocław 1988
7. K. Kurzydłoski, M. Lewandowska „Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne” Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak