Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tendencje rozwoju rynku i technologii w hutnictwie światowym
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-509-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Turczyn Stanisław (turczyn@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Turczyn Stanisław (turczyn@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna metody obliczania wskaźników techniczno-ekonomicznych procesów metalurgicznych, zużycia surowców i mediów w tych procesach. ME1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna podstawowe zjawiska występujące podczas procesów: wielkopiecowego, redukcji bezpośredniej, stalowniczych i ciągłego odlewania oraz przeróbki plastycznej. ME1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna budowę i działanie podstawowych urządzeń ciągu technologicznego wytwarzania stali i jej przetwórstwa. ME1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W004 Posiada wiadomości o stosowanych technologiach metalurgicznych, ich poziomie technicznego zaawansowania i trendach rozwojowych. ME1A_W08, ME1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W005 Posiada ogólne wiadomości o procesach metalurgicznych, począwszy od przygotowania wsadu do wielkiego pieca a skończywszy na procesach walcowniczych i wykańczaniu wyrobów. ME1A_W05, ME1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W006 Posiada podstawowe wiadomości z rynku stali i wyrobów walcowanych, wielkości produkcji, zapotrzebowania i zużycia, cyklu życia produktów oraz trendów światowych. ME1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie dotyczące procesów metalurgicznych i otrzymywanych wyrobów oraz zaprezentować opracowanie zagadnienia z wykorzystaniem różnych technik. ME1A_U01, ME1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi pozyskiwać i wykorzystać wiedzę z różnych źródeł oraz dokonać jej oceny i wyboru. ME1A_U01 Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna metody obliczania wskaźników techniczno-ekonomicznych procesów metalurgicznych, zużycia surowców i mediów w tych procesach. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zjawiska występujące podczas procesów: wielkopiecowego, redukcji bezpośredniej, stalowniczych i ciągłego odlewania oraz przeróbki plastycznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna budowę i działanie podstawowych urządzeń ciągu technologicznego wytwarzania stali i jej przetwórstwa. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiadomości o stosowanych technologiach metalurgicznych, ich poziomie technicznego zaawansowania i trendach rozwojowych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Posiada ogólne wiadomości o procesach metalurgicznych, począwszy od przygotowania wsadu do wielkiego pieca a skończywszy na procesach walcowniczych i wykańczaniu wyrobów. + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada podstawowe wiadomości z rynku stali i wyrobów walcowanych, wielkości produkcji, zapotrzebowania i zużycia, cyklu życia produktów oraz trendów światowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie dotyczące procesów metalurgicznych i otrzymywanych wyrobów oraz zaprezentować opracowanie zagadnienia z wykorzystaniem różnych technik. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać i wykorzystać wiedzę z różnych źródeł oraz dokonać jej oceny i wyboru. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładów:
1. Rynek stali i wyrobów stalowych: produkcja, zużycie, udziały w rynku, trendy i prognozy (Pl, UE, świat).
2. Cykl koniunkturalny, ceny surowcówi wyrobów stalowych.
3. Kierunki rozwoju procesów metalurgicznych, globalizacja przemysłu metalurgicznego.
4. Badania w przemyśle wyrobów stalowych na przykładzie programów ULSAB.
5. Proces wielkopiecowy a redukcja bezpośrednia, intensyfikacja procesu wielkopiecowego.
6. Rozwój procesów redukcji bezpośredniej (MIDREX, HyL) oraz procesu COREX.
7. Własności i zastosowanie DRI, udziały w rynku i bariery wzrostu produkcji.
8. Stalowniczy proces konwertorowo-tlenowy a elektryczny, intensyfikacja procesu elektrycznego.
9. Rozwój pozapiecowej obróbki stali (LF, DH, RD, VOD,…).
10.Ciągłe odlewanie stali i jego rozwój, odlewanie near-net-shape.
11. Rozwój zintegrowanego odlewania i walcowania wyrobów długich i płaskich (CBP, CSP, ISP, itp.), udziały w rynku, bariery rozwoju i jakość wyrobów.
12. Postęp w zakresie wytwarzania taśm na zimno, integracja procesów technologicznych.
13. Rozwój nowych gatunków stali i technologii produkcji: nowe generacje stali (IF, BH, DP, CP, TRIP, TWIP, …), ich przetwórstwo i własności.
14. Nowoczesne technologie w produkcji prętów (Slit Rolling oraz Tempcore).

Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia audytoryjne
Samodzielne opracowanie wybranego tematu z przygotowanej listy. Krótka prezentacja na zajęciach. Omówienie i dyskusja po prezentacji, pytania, odpowiedzi, objaśnienia i uzupełnienie omawianego zagadnienia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena zaliczeniowa z ćwiczeń audytoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólne wiadomości z procesów metalurgicznych oraz wybranych działów techniki i ekonomiki przedsiębiorstw.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Turczyn: Tendencje rozwoju rynku i technologii w hutnictwie światowym: tekst, rysunki, przykłady. AGH Kraków 2012 (manuskrypt).
2. S. Turczyn: Inżynieria wytwarzania płaskich wyrobów walcowanych na gorąco.UWND AGH Kraków 2008.
3. J. Adamczyk: Inżynieria wyrobów stalowych. PŚl Gliwice 2000.
4. Strona internetowa: www.worldsteel.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak