Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer-aided design of casting processes using ProCAST software
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-512-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sołek Krzysztof (ksolek@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sołek Krzysztof (ksolek@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 acquires basic knowledge about casting processes ME1A_W14, ME1A_W11, ME1A_W09 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 acquires knowledge about numerical methods used for modelling of casting processes ME1A_W01, ME1A_W13, ME1A_W18, ME1A_W09 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 acqiures knowledge about modelling of metal alloys solidification ME1A_W13, ME1A_W04, ME1A_W09 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 acqiures knowledge about measuremnt of metal alloys properties (viscosity, thermal conductivity, latent heat, etc.) ME1A_W23 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 acqiures knowledge about modelling of metal alloys properties ME1A_W13, ME1A_W04, ME1A_W09 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 has ability of numerical models creation using ProCAST software ME1A_U05, ME1A_U16, ME1A_U07, ME1A_U19 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 has ability of spatial analysis of continuous casting and thixoforming processes ME1A_U19, ME1A_U10 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 has ability of identification of material properties and boundary condition values using the inverse method ME1A_U08, ME1A_U19 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U004 has ability of microstructure modelling using the CAFE method ME1A_U05, ME1A_U07, ME1A_U19 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 has consciousness of the possibilities of numerical modelling in design and optimisation of the technological processes ME1A_K01, ME1A_K02 Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 acquires basic knowledge about casting processes + + - - - - - - - - -
M_W002 acquires knowledge about numerical methods used for modelling of casting processes + + - - - - - - - - -
M_W003 acqiures knowledge about modelling of metal alloys solidification + + - - - - - - - - -
M_W004 acqiures knowledge about measuremnt of metal alloys properties (viscosity, thermal conductivity, latent heat, etc.) + + - - - - - - - - -
M_W005 acqiures knowledge about modelling of metal alloys properties + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 has ability of numerical models creation using ProCAST software + + - - - - - - - - -
M_U002 has ability of spatial analysis of continuous casting and thixoforming processes + + - - - - - - - - -
M_U003 has ability of identification of material properties and boundary condition values using the inverse method + + - - - - - - - - -
M_U004 has ability of microstructure modelling using the CAFE method + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 has consciousness of the possibilities of numerical modelling in design and optimisation of the technological processes + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to casting technology. Description of basic processes: gravity casting, centrifugal casting, high pressure die casting, thixocasting, continuous casting. The most importand achievements within the frame of numerical modelling of casting processes.
2. State of art within the frame of numerical modelling of casting processes. Thermo-mechanical model. The basics of finite element method. Eulerian and Lagrangian approach in finite element method. Stationary and non-stationary models.
3. Numerical modelling of heat transfer and fluid flow, boundary conditions.
4. Calculations of stress/strain distribution in casts. Modelling of porosity and hot tearing.
5. Modelling of microstructure development during solidification process using CAFE method.
6. Rheology of metal alloys. Measurement of viscosity and flow stress.
7. Estimation of parameters values of boundary conditions and material properties using inverse method.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Presentation of ProCAST software. Description of the most important modules of software (4)
2. Numerical simulation of gravity casting process (6)
3. Numerical simulation of thixocasting process (6)
4. Numerical simulation of continuous casting process (6)
5. Identification of boundary conditions and thermo-physical properties of metal alloys using inverse method (4)
6. Analysis of microstructure development of as cast metal alloys using CAFE method (4)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final score – average: written exam score and classes score

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzej Białobrzeski, Odlewnictwo ciśnieniowe: maszyny, urządzenia i technologia, Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1992
2. Tadeusz Telejko, Oznaczanie przewodności cieplnej ciała stałego z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005
3. Andriy BURBELKO, Mezomodelowanie krystalizacji metodą automatu komórkowego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004
4. Manual, ProCAST, 2012
5. J.N. Reddy, D.K. Gartling, The Finite Element Method in Heat Transfer and Fluid Dynamics, CRC Press, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

lack