Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of Metal Forming
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-513-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Śleboda Tomasz (sleboda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Śleboda Tomasz (sleboda@agh.edu.pl)
dr inż. Rumiński Maciej (mruminsk@metal.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wojtaszek Marek (mwojtasz@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The students should have a knowledge of classification of metal forming processes, fundamentals of metallurgy, plastic deformation, flow stress, formability, strain, effect of temperature, strain rate and metallurgical structure on metal working, friction and lubrication, deformation zone geometry, workability, and residual stresses. ME1A_W08 Prezentacja
M_W002 The students should have understanding of the following metal forming processes:forging, drawing, rolling, extrusiion, and deep drawing. ME1A_W12 Prezentacja
M_W003 The students should know the technologies of high-energy-rate forming, forming under hydrostatic pressure, and superplastic forming. ME1A_W23 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 The students are able to identify special problems of metal forming technology. They possess a broad understanding of components, measurement and control systems, and automation techniques. The lectures and the accompanying seminars extend students’ analytical thinking, communication and team-work skills. ME1A_U05, ME1A_U04 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 The students should have a knowledge of classification of metal forming processes, fundamentals of metallurgy, plastic deformation, flow stress, formability, strain, effect of temperature, strain rate and metallurgical structure on metal working, friction and lubrication, deformation zone geometry, workability, and residual stresses. + - - - - + - - - - -
M_W002 The students should have understanding of the following metal forming processes:forging, drawing, rolling, extrusiion, and deep drawing. + - - - - + - - - - -
M_W003 The students should know the technologies of high-energy-rate forming, forming under hydrostatic pressure, and superplastic forming. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 The students are able to identify special problems of metal forming technology. They possess a broad understanding of components, measurement and control systems, and automation techniques. The lectures and the accompanying seminars extend students’ analytical thinking, communication and team-work skills. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Fundamentals of Metal Forming

1.Classification of metal forming processes, fundamentals of metallurgy, plastic deformation, flow stress, formability, strain, effect of temperature, strain rate and metallurgical structure on metal working, friction and lubrication, deformation zone geometry, workability, residual stresses.
2.Forging: definition, application of the process, forging tooling, types of forging presses and hammers, open die forging and closed die forging, forging defects, residual stresses in forging.
3.Fundamentals of drawing: definition, application, drawing process parameters, tooling, wire drawing, tube drawing.
4.Rolling: classification of rolling processes, types of rolling mills, hot and cold rolling, rolling of bars and shapes, forces and geometrical relationships in rolling, analysis of rolling load, torque and power, rolling defects.
5.Extrusion: definition and application of the process, direct and indirect extrusion, variables affecting extrusion, deformation pattern, equipments, extrusion tooling, hydrostatic extrusion, defects, simple analysis of extrusion, tube extrusion and production of seamless pipe and tube.
6.Sheet metal forming: forming methods – shearing, blanking, bending, stretch forming, deep drawing, types of dies, defects in formed part, sheet metal formability, formability limit diagram.
7.Metal forming under special conditions: high-energy-rate forming, forming under hydrostatic pressure, superplastic forming.

Zajęcia seminaryjne:
Fundamentals of Metal Forming

1.Classification of metal forming processes.
2.Plastic deformation, flow stress, and formability.
3.Effect of temperature and strain rate on metal working.
4.Friction and lubrication in metal forming processes.
5.Open die forging process.
6.Closed die forging.
7.Wire drawing: definition, application, process parameters.
8.Tube drawing: definition, application, process parameters.
9.Hot and cold rolling.
10.Sheet metal forming.
11.Direct and indirect extrusion.
12.High-energy-rate forming: process description, examples and application.
13.Forming under hydrostatic pressure.
14.Superplastic forming.
15.Industrial applications of metal forming processes.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade from the seminar classes

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K.Lange, Handbook of Metal Forming, McGraw-Hill Publishing Co., New York, 1985.
2. G.E. Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraw Hill Publishing Co., New York, 1986.
3. Schuler GmbH, Metal Forming Handbook, Springer-Verlag, Berlin, 1998.
4. T. Altan, S.-I. Oh, H. L. Gegel, Metal Forming – Fundamentals and Applications,
Metals Park, Ohio, ASM, 1983.
5. R. H. Wagoner, J. L. Chenot, Metal Forming Analysis, Cambridge University Press, 2001.
6. W. F. Hosford, R. M. Caddell, Metal forming – Mechanics and Metallurgy, Printice-Hall, 2007.
7. H. Tschaetsch, Metal Forming Practise. Processes – Machines – Tools, Springer Verlag, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1.Śleboda T., Wojtaszek M.: The effect of thermomechanical parameters on deformation behavior of P/M iron aluminide alloy, Conf. Proc. METAL 2015: 24th international conference on Metallurgy and materials, Brno, 2015, pp. 1–6.
2.Wojtaszek M., Śleboda T.: Design and verification of thermomechanical parameters of P/M Ti6Al4V alloy forging, Journal of Alloys and Compounds, 2014, vol. 615 suppl. 1, p. S546–S550.
3.Wojtaszek M., Śleboda T., Czulak A., Weber G., Hufenbach W.A.: Quasi-static and dynamic tensile properties of Ti-6Al-4V Alloy, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, vol. 58, iss. 4, s. 1261–1265.
4.Śleboda T., Łukaszek-Sołek A., Bednarek S.: Isothermal forging of P/M FeAl alloys. Conf. Proc. METAL 2013: 22nd international conference on Metallurgy and materials, Brno, 15–17.05.2013, s. 1-6.
5.Paćko M., Śleboda T., Macioł S., Paćko P.: Optimization of a bolt forming process by means of numerical simulation. Steel Research International; spec. ed., w: Proceedings of the 14th international conference on Metal Forming 2012, s. 195–198.
6.Wojtaszek M., Chyła P., Śleboda T., Łukaszek-Sołek A., Bednarek S.: FEM modelling and experimental research of die forging of Ni-Mo-Fe alloy antenna components. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 57, 2012, s. 627–635.
7.Śleboda T., Pietrzyk M., Paćko M.: Influence of thermomechanical parameters on forging of FeAl alloy. Steel Research International; spec. ed., w: Proceedings of the 14th international conference on Metal Forming 2012, s. 167–170.
8.Paćko M., Dukat M., Śleboda T., Hojny M.: The analysis of multistage deep drawing of AA5754 aluminum alloy. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 55, 2010, s. 1173–1184.
9.Sleboda T., Muszka K., Majta J., Hale P., Wright R.N.: The possibilities of mechanical property control in fine grained structures, Journal of Materials Processing Technology, vol. 177/1-3, 2006, s. 461–464.
10.Regan C.M., Wright R.N., Sleboda T., Duquette D.J., Deevi S.C.: Modeling the sintering behavior of FeAl powder. Proc. International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, Metal Powder Industries Federation (MPIF), 2004, Chicago, Illinois, vol. III, Part 9: Advanced Particulate Materials & Processes, s. 54-67.
11.Sleboda T., Kane J., Wright R.N., Stoloff N.S., Duquette D.J.: The effect of thermomechanical processing on the properties of Fe-40at.%Al alloy, Materials Science and Engineering A, vol. 368, 2004, s 332-336.

Informacje dodatkowe:

The course focuses on the fundamentals of metal forming processes, mechanics of metal forming, formability of materials, tool and die design, design for manufacture, and economic aspects of the process. Emphasis is placed on analysis of bulk and sheet metal forming processes as applied to practical cases.
The lecture provides an in-depth overview of metal forming processes. In the problem-based seminars a real metal forming problems involving a metal forming machine or process is the central starting point in the overall context of forming technology. By specifying and dealing with these problems students deepen and professionalize the application of engineering approaches. In addition, scientific methods for gathering information as well as true and objective presentation of subjects and results are applied. Students gather the necessary basics and then knowledge about special problems of metal forming.
With the participation in this module, students gain a broad understanding of the processes of metal forming and related machinery and tools. The students are able to identify special problems of metal forming technology. They possess a broad understanding of components, measurement and control systems, and automation techniques. The lectures and seminars offer the theoretical knowledge and practical examples of metal forming processes. The results are presented in the final presentations. Moreover, the lectures and the accompanying seminars extend students’ analytical thinking, communication and team-work skills.