Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Uszlachetnianie wyrobów stalowych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-515-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kuźmiński Zbigniew (kuzminsk@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kuźmiński Zbigniew (kuzminsk@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu możliwości i granic nadawania wyrobom stalowym wymaganych współcześnie własności, konstytuowania warstw wierzchnich i powłok ochronnych w celach ochrony przed korozją, nadawania cech dekoracyjnych, odpowiednich własności wytrzymałościowych, trybologicznych i użytkowych ME1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna postawowe techniki, technologie i linie produkcyjne do uszlachetniania powierzchni wyrobow stalowych w hutnictwie oraz w dalszym przetwórstwie. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystywać do formułowania i rozwiazywania zadań inżynierskich normy polskie i europejskie oraz określić metody, techniki, urządzenia i materiały niezbędne w procesie uszlachetniania wyrobow stalowych. ME1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi planować i opisać techniki i technologie wytwarzania powłok uszlachetniajacych powierzchnię wyrobów stalowych ME1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość społecznych skutków działalności inżynierskiej i odpowiedzialności za swoje działania i podejmowane decyzje ME1A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Student rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania widzy z zakresu współczesnych wymagań użytkownikow wyrobów stalowych ME1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu możliwości i granic nadawania wyrobom stalowym wymaganych współcześnie własności, konstytuowania warstw wierzchnich i powłok ochronnych w celach ochrony przed korozją, nadawania cech dekoracyjnych, odpowiednich własności wytrzymałościowych, trybologicznych i użytkowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna postawowe techniki, technologie i linie produkcyjne do uszlachetniania powierzchni wyrobow stalowych w hutnictwie oraz w dalszym przetwórstwie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystywać do formułowania i rozwiazywania zadań inżynierskich normy polskie i europejskie oraz określić metody, techniki, urządzenia i materiały niezbędne w procesie uszlachetniania wyrobow stalowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować i opisać techniki i technologie wytwarzania powłok uszlachetniajacych powierzchnię wyrobów stalowych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość społecznych skutków działalności inżynierskiej i odpowiedzialności za swoje działania i podejmowane decyzje - + - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania widzy z zakresu współczesnych wymagań użytkownikow wyrobów stalowych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Możliwości i granice nadawania wyrobom stalowym wymaganych współcześnie własności.
2. Korozja i ochrona przed korozją, przygotowanie powierzchni wyrobów stalowych do nakładania warstw uszlachetniających.
3. Warstwy wierzchnie i powłoki ochronne.
4. Cynowanie elektrolityczne wyrobow stalowych.
5. Przetwórstwo blach ocynowanych. Pojemniki stalowe z powłokami ochronnymi i dekoracyjnymi.
6. Cynkowanie w procesach ciągłych i okresowych.
7. Cynkowanie galwaniczne taśm stalowych. Metalizacja natryskowa konstrukcji stalowych.
8. Przygotowanie mas emalierskich i emaliowanie artkułów AGD.
9. Powłoki malarskie i lakiernicze na wyrobach stalowych.
10.Powłoki z tworzyw sztucznych. Przetwórstwo taśm z powłokami organicznymi.
11.Platerowanie i wytwarzanie wyrobów bimetalowych.
12.Powłoki konwersyjne na wyrobach stalowych.
13.Uszlachetnianie powierzchni wyrobów stalowych technikami nowej generacji.
14.Forma i estetyka wyrobów stalowych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Malarskie i lakiernicze powłoki dekoracyjne. Metody oceny grubości i jakości powłok polimerowych. Ocena chropowatosci powierzchni taśm stalowych i jej kształtowanie w procesie produkcyjnym. Czystość powierzchni taśm walcowanych na zimno – minimalizacja węgla powierzchniowego i ścieru metalicznego. Ocena wpływu wybranych cech konstrukcyjnych elementów stalowych na przebieg procesu i uzyskiwanie odpowiedniej grubości i jakości powłok cynkowych. Biała rdza i chromianowanie powłok cynkowych. Wady wyrobow emaliowanych. Techniczna kontrola jakości.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tkaczyk S. i in.: Powłoki ochronne. Skrypt Politechniki Ślaskiej nr 2024, Gliwice 1997 r.
2. Gorecki W.: Wytwarzanie i przetwórstwo blach. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001 r.
3. Zinowicz Z., Gouda K.: Powłoki organiczne w technice antykorozyjnej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1. Nowakowski A., Kuźmiński Z., Wilk K.: Wytwarzanie blach stalowych na opakowania z zastosowaniem metody powtórnej redukcji. Materiały Konferencji: Blachy Ocynowane i Bezcynowe i ich Racjonalne Wykorzystanie. Kraków – Koninki, 1988 r., s.145 – 159.
2. Turczyn S., Madej W., Kuźmiński Z.: Projektowanie racjonalnej technologi walcowania na zimno blach elektrotechnicznych. Materiały Konferencji: Blachy Elektrotechniczne, Kraków – Koninki, 1989, s. 87 –
Nowakowski A., Kuźmiński Z.: Austenitische Stahlbander halb-warmwalzen. Bander Bleche Rohre. t.31, 1990, nr 5, s. 25 – 32.
3. Turczyn S., Kuźmiński Z., Nowakowski A.: The study of warm Rolling of Austenitic Steel Shets and strips. Materiały Międzynarodowej Konferencji: New Trends in the Manufacture and Application of Steel Strips. Karlove Vary – CSFR, 1991, t.2, s.318 – 325.

Informacje dodatkowe:

Brak