Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i narzędzia komputerowej symulacji procesów
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-520-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi samodzielnie zaprojektować symulację komputerową procesu ME1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 zna wybrane programy do modelowania procesów fizycznych ME1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Potrafi opracować wyniki symulacji komputerowej ME1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Zna symulacje typu Monte Carlo ME1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi samodzielnie zaprojektować symulację komputerową procesu + + - - - - - - - - -
M_W002 zna wybrane programy do modelowania procesów fizycznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi opracować wyniki symulacji komputerowej + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna symulacje typu Monte Carlo + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Systemy do symulacji procesów logistycznych. Symulacje Monte Carlo. Systemy do symulacji procesów technologicznych. Pakiety do analizy MES – programy symulacyjne i biblioteki programistyczne. Możliwości programów komercyjnych i darmowych. Pakiet ADINA: modelowanie procesów odkształcania ciał stałych – problemy stacjonarne i niestacjonarne; modelowanie procesów dynamiki płynów – problemy stacjonarne i niestacjonarne; modelowanie procesów termicznych oraz zagadnień sprzężonych; interfejs programistyczny. Program Forge – symulacje procesów kucia.

Program wykładów

  • Wykład wprowadzający. Omówienie zagadnień poruszanych w trakcie wykładu. Symulacje procesów logistycznych, symulacje Monte Carlo
  • Przegląd dostępnych narzędzi do modelowania procesów metodą MES
  • Pakiet ADINA – modelowanie procesów
  • Pakiet ADINA – interfejs programistyczny
  • Program Forge – symulacje procesów przeróbki plastycznej
  • Program Forge – symulacje procesów przeróbki plastycznej
  • Biblioteki numeryczne MES

Ćwiczenia audytoryjne:

  • Pakiet ADINA – modelowanie procesów, interfejs programistyczny
  • Program Forge –symulacje procesów przeróbki plastycznej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak