Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-603-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Mitura Zbigniew (mitura@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Mitura Zbigniew (mitura@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe zasady normalizacji tabel bazy danych ME1A_W21 Egzamin
M_W002 zna podstawowe instrukcje języka zapytań SQL ME1A_W18 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi projektować proste relacyjne bazy danych ME1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi obsługiwać program MS Access ME1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe zasady normalizacji tabel bazy danych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe instrukcje języka zapytań SQL + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi projektować proste relacyjne bazy danych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi obsługiwać program MS Access + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Koncepcja baz danych. Relacyjne bazy danych. Normalizacja. Narzędzia CASE w projektowaniu baz danych. Język zapytań SQL. Interfejsy programistyczne do baz danych. Wykorzystanie baz danych do generowania treści stron internetowych

Program wykładów
1. Podstawowe pojęcia dla baz danych (BD)
2. Prezentacja wybranych przykładów baz danych (dla programu Microsoft Access oraz dla serwera BD wykorzystującego zapytania SQL )
3. Główne elementy prostej bazy danych utworzonej przy użyciu Accessa
4. Prezentacja możliwości programu Access do projektowania graficznego interfejsu użytkownika
5. Relacyjny model danych
6. Algebra relacji
7. Diagramy ERD oraz przykładowe narzędzia komputerowe do ich tworzenia
8. Podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące normalizacji BD
9. Praktyczne przykłady ilustrujące istotę normalizacji
10. Systemy zarządzania bazami danych
11. Podstawowe instrukcje języka SQL
12. Zaawansowane instrukcje języka SQL
13. Tworzenie baz danych w oparciu o serwery SQL
14. Interfejsy programistyczne do baz danych
15. Wykorzystanie baz danych do generowania treści stron internetowych

Ćwiczenia laboratoryjne:

Program zajęć laboratoryjnych
1. Praktyczne zapoznanie się podstawowymi możliwościami programu MS Access
2. Praktyczne zapoznanie się z obsługą narzędzi graficznych typu CASE
3. Opracowanie przykładowej bazy danych używając programu MS Access
4. Szczegółowa analiza procesu normalizacji dla przykładowej bazy danych
5. Testowanie podstawowych instrukcji języka SQL przy użyciu serwera baz danych
6. Opracowanie prostego projektu bazy danych SQL
7. Wykonanie własnej aplikacji bazodanowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: egzamin (0,6)+ćwiczenia projektowe (0,4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowe informacje o charakterze ogólnym dostępne są w następujących podręcznikach:
1. P. Beynon-Davies, Systemy baz danych, WNT, Warszawa 2000.
2. P. Kowalski, Podstawowe zagadnienia baz danych i procesów przetwarzania, MIKOM, Warszawa, 2005.
Wiadomości dotyczące programu Microsoft Access oraz dotyczące serwerów baz danych SQL można znaleźć w poniższych pozycjach:
3. D. Mendrala, M Szeliga, Access 2007 PL . Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2007.
4. W. Dudek, Bazy danych SQL. Teoria i praktyka , Helion, Warszawa, 2006.
5. M.Lis, MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2006.
6. J.C.Meloni, PHP, MySQL i Apache dla każdego, Helion, 2007.
7. M.Lis, PostgreSQL 8.3. Ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak