Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Walcownictwo
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-604-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Turczyn Stanisław (turczyn@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kuźmiński Zbigniew (kuzminsk@metal.agh.edu.pl)
Turczyn Stanisław (turczyn@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada ogólne wiadomości o plastycznym formowaniu metali oraz podstawach teoretycznych i technologicznych plastycznej przeróbki metali. ME1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zjawiska występujące w odkształcanych metalach podczas przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno ME1A_W23, ME1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Posiada wiadomości o technologiach procesów walcowania wyrobów płaskich oraz wyrobów długich. ME1A_W05, ME1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna budowę i działanie podstawowych urządzeń ciągu technologicznego walcowni wyrobów długich i płaskich. ME1A_W08, ME1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W005 Zna metody obliczania wskaźników odkształcenia, wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz parametrów siłowych i energetycznych procesów walcowania. ME1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W006 Posiada podstawowe wiadomości o jakości wyrobów walcowanych i metodach ich kontroli. ME1A_W05 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U007 Umie obliczyć podstawowe parametry procesu walcowania wyrobów stalowych. ME1A_U22 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U008 Potrafi dobrać odpowiednią technologię walcowania do wytwarzania wyrobów walcowanych. ME1A_U10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada ogólne wiadomości o plastycznym formowaniu metali oraz podstawach teoretycznych i technologicznych plastycznej przeróbki metali. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zjawiska występujące w odkształcanych metalach podczas przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiadomości o technologiach procesów walcowania wyrobów płaskich oraz wyrobów długich. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna budowę i działanie podstawowych urządzeń ciągu technologicznego walcowni wyrobów długich i płaskich. + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna metody obliczania wskaźników odkształcenia, wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz parametrów siłowych i energetycznych procesów walcowania. + - + - - - - - - - -
M_W006 Posiada podstawowe wiadomości o jakości wyrobów walcowanych i metodach ich kontroli. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U007 Umie obliczyć podstawowe parametry procesu walcowania wyrobów stalowych. + - + - - - - - - - -
M_U008 Potrafi dobrać odpowiednią technologię walcowania do wytwarzania wyrobów walcowanych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładów:
1. Wyroby walcowane,wielkość i struktura produkcji oraz ich znaczenie w gospodarce.
2. Zależności geometryczne w kotlinie walcowniczej, płynięcie wzdłużne i poprzeczne, wskaźniki odkształcenia, prawo zachowania masy.
3. Rola tarcia w procesach walcowania, warunki chwytu i ustalonego walcowania.
4. Pole prędkości w kotlinie walcowniczej, wyprzedzenie, prawo ciągłości strugi.
5. Siły działające na walce podczas walcowania na gorąco i na zimno, nacisk jednostkowy i całkowity na walce. Obliczanie średniego nacisku jednostkowego.
6. Moment, praca i moc walcowania.
7. Wpływ gniotu, średnicy walców, współczynnika tarcia i naciągów na wielkość i rozkład nacisków jednostkowych.
8. Walcownia, zespół walcowniczy, walcarka – jej budowa i klasyfikacja. Osprzęt walcowniczy.
9. Kierunki rozwoju technologii i urządzeń walcowniczych, procesy konwencjonalne i zintegrowane.
10. Podstawy projektowania technologii walcowania: obliczanie ilości przepustów i wielkości odkształceń,tablica przepustów.
11. Zasady kalibrowania walców dla prętów i kształtowników.
12. Zarys technologii walcowania blach i taśm na gorąco i na zimno.
13. Wady wyrobów walcowanych, ocena jakości i pomiary własności.
14. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne: wydajność walcowni, wykresy Adamieckiego. Zużycie walców i podstawowych mediów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Program laboratoriów:
1. Pomiar współczynnika tarcia podczas walcowania stali na gorąco.
2. Pomiar i obliczanie wielkości poszerzenia przy różnych parametrach walcowania.
3. Pomiar i obliczanie wyprzedzenia w procesie walcowania próbek o różnych grubościach.
4. Pomiar i obliczanie nacisków metalu na walce podczas walcowania na gorąco.
5. Pomiar momentu walcowania na łącznikach i porównanie z wynikami obliczeń.
6 Określenie parametrów walcowania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.
7. Pomiar i obliczanie nacisków w procesie walcowania na zimno (z umocnieniem metalu).
8. Pomiar momentu i mocy walcowania na zimno i porównanie z obliczeniami teoretycznymi.
9. Wykonanie plastometrycznego testu skręcania z odniesieniem do procesu walcowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,7 x ocena z egzaminu + 0,3 x ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Adamczyk J.: Inżynieria wyrobów stalowych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
2. Leskiewicz W., Jaglarz Z., Morawiecki M.: Technologia i urządzenia walcownicze. Śląsk, Katowice 1977
3. Jaglarz Z., Leskiewicz W., Morawiecki M.: Technologia i urządzenia walcowni wyrobów płaskich. Śląsk, Katowice 1979.
4. Turczyn S., Inżynieria wytwarzania płaskich wyrobów walcowanych na gorąco. Wyd. AGH, Kraków 2008.
5. Wosiek E., Nowakowski A.: Kalibrowanie walców. Skrypt AGH nr 834, Kraków 1981.
6. Danchenko V., Dyja H. i in.: Technologia i modelowanie procesów walcowania w wykrojach. Wyd. Pol. Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
7. Kajzer S., Kozik R., Wusatowski R.: Walcowanie wyrobów długich – technologie walcownicze. Wyd. Pol. Śląskiej 2004.
8. Sińczak J. (praca zbiorowa): Procesy przeróbki plastycznej. Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak