Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kuźnictwo i prasownictwo
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-605-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łukaszek-Sołek Aneta (alukasze@metal.agh.edu.pl)
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Chyła Paweł (pchyla@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporzadkowaną i podbudowaną wiedzę z zakresu procesów plastycznego przetwórstwa metali ME1A_W08 Egzamin
M_W002 Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy, cyklu eksploatacji i zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń przemysłu hutniczego ME1A_W11 Egzamin
Umiejętności
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego ME1A_U04 Referat
M_U004 Potrafi zastosować techniki komputerowe w mechanice technicznej ME1A_U11 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporzadkowaną i podbudowaną wiedzę z zakresu procesów plastycznego przetwórstwa metali + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy, cyklu eksploatacji i zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń przemysłu hutniczego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zastosować techniki komputerowe w mechanice technicznej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład

1.Charakterystyka techniczna przemysłu kuźniczego i jego wyrobów
2.Podstawowe wyposażenie techniczne kuźni: urządzenia grzewcze, maszyny i urządzenia do kucia i wykańczania odkuwek
3.Materiały wsadowe do kucia swobodnego i matrycowego
4.Technologia nagrzewania wsadu
5.Operacje kucia swobodnego
6.Technologia kucia półswobodnego
7.Technologia kucia swobodnego, opracowanie rysunku odkuwki, dobór wsadu, ustalenie kolejności zabiegów kucia
8.Kucie matrycowe na młotach i prasach mechanicznych z wypływką
9.Technologia kucia matrycowego, opracowanie rysunku odkuwki, dobór wielkości maszyny kuźniczej
10.Określenie rodzaju zabiegów pomocniczych w procesie kucia w matrycach otwartych
11.Opracowanie idealnej przedkuwki
12.Konstrukcja wykrojów pomocniczych i matrycujących
13.Proces kucia matrycowego bezwypływkowego
14.Chłodzenie i obróbka wykańczająca odkuwek

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne
1.Rozkład odkształceń i siła nacisku w procesie spęczania swobodnego
2.Rozkład odkształceń i siła nacisku w procesie wydłużania swobodnego
3.Stan odkształcenia i siła przebijania przebijakiem pełnym i drążonym
4.Kinematyka płynięcia materiału podczas kształtowania wyrobu w matrycy otwartej
5.Parametry energetyczne w złożonym procesie kucia w matrycach otwartych i zamkniętych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia *0,4 + ocena z egzaminu *0,6

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Sińczak J. (red.): Procesy przeróbki plastycznej – ćwiczenia laboratoryjne, AKAPIT, Kraków, 2001
2.Sińczak J. (red.): Procesy przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2003
3.Sińczak J. (red.): Podstawy procesów przeróbki plastycznej. AKAPIT, Kraków, 2010
4.Sińczak J., Łukaszek-Sołek A., Sołek K.: Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki. AKAPIT, Kraków, 2007
5.Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo. WSiP, Warszawa 1991
6.Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. WNT, Warszawa 1987

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak