Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia proszków
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Konstanty Janusz (konstant@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
Madej Marcin (mmadej@agh.edu.pl)
dr inż. Tyrała Dorota (dtyrala@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe procesy technologiczne metalurgii proszków. ME1A_W07, ME1A_W14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać zjawiska zachodzące podczas wytwarzania materiałów spiekanych. ME1A_U01, ME1A_U08, ME1A_U05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi dokonywać oceny materiałów spiekanych pod względem ich własności oraz struktury. ME1A_U22, ME1A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność świadomego wyboru technologii produkcji w oparciu o czynniki ekonomiczne i wpływ na środowisko. ME1A_K05, ME1A_K02 Egzamin,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe procesy technologiczne metalurgii proszków. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać zjawiska zachodzące podczas wytwarzania materiałów spiekanych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonywać oceny materiałów spiekanych pod względem ich własności oraz struktury. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność świadomego wyboru technologii produkcji w oparciu o czynniki ekonomiczne i wpływ na środowisko. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia i określenia metalurgii proszków. Wady i zalety metalurgii proszków.
2. Metody otrzymywania proszków i niektórych związków: metody mechaniczne, fizykomechaniczne, fizykochemiczne,
fizyczne, chemiczne.
3. Własności proszków i metody ich badania: wielkość, kształt i struktura cząstek proszków, powierzchnia właściwa
proszków, własności technologiczne.
4. Przygotowanie mieszanek, wprowadzanie środków poślizgowych i porotwórczych.
5. Prasowanie proszków: zjawiska zachodzące podczas prasowania, mechanizm zagęszczania proszków, rola tarcia, ciśnienie wypychania, rozprężenie wyprasek.
6. Czynniki wpływające na gęstość wyprasek. Zasady projektowania form, prasy.
7. Prasowanie izostatyczne. Prasowanie na gorąco. Odlewanie gęstwy.
8. Spiekanie proszków i wyprasek: definicje spiekania, siły napędowe procesu, mechanizmy transportu materii. Spiekanie
materiałów jedno- i wieloskładnikowych. Zjawiska zachodzące podczas spiekania.
9. Spiekanie w obecności fazy ciekłej, spiekanie aktywowane. Piece i atmosfery ochronne.
10. Obróbka wykańczająca, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna spieków.
11. Badanie własności spieków.
12. Własności i zastosowanie materiałów otrzymywanych metodami metalurgii proszków: wyrobów spiekanych na bazie
żelaza, miedzi i aluminium, łożysk samosmarujących i litych, filtrów, materiałów trudnotopliwych, styków elektrycznych,
materiałów o specjalnych własnościach magnetycznych, materiałów dla energetyki jądrowej, materiałów metalicznoceramicznych, narzędziowych i żarowytrzymałych, półprzewodników, materiałów nadprzewodzących.
13. Spiekane materiały kompozytowe – definicja kompozytów, podział i klasyfikacja.
14. Otrzymywanie kompozytów na drodze metalurgii proszków. Struktura, własności i zastosowanie kompozytów wytwarzanych technologią metalurgii proszków.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Badania własności fizycznych i technologicznych proszków.
2. Otrzymywanie proszków metodą elektrolityczną.
3. Prasowanie proszków.
4. Spiekanie.
5. Preparatyka materiałów spiekanych.
6. Badania mikroskopowe proszków i spieków.
7. Metody wytwarzania kompozytów (metoda metalurgii proszków i z ciekłą osnową).
8. Badanie własności kompozytów.
9. Ćwiczenia zaliczeniowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0,4 oceny z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,6 oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Rutkowski – Metalurgia proszków w nowoczesnej technice. Wyd. Śląsk, Katowice 1963.
2. W. Rutkowski – Projektowanie właściwości wyrobów spiekanych z proszków i włókien. PWN, Warszawa 1977.
3. W. Missol – Spiekane części maszyn. Wyd. Śląsk, Katowice 1978.
4. A. Ciaś, H. Frydrych, T. Pieczonka – Zarys metalurgii proszków. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
5. R. German – Powder metallurgy & particulate materials processing. MPIF, Princeton, New Jersey 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak