Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie wsadu i podstawy procesów redukcji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-608-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Stachura Ryszard (stachura@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stachura Ryszard (stachura@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 znać rodzaje i własności tworzyw metalurgicznych, ME1A_W05 Egzamin
M_W002 posiadać wiedzę na temat sposobów przygotowania materiałów wsadowych dla wielkiego pieca, ME1A_W06 Egzamin
M_W003 być przygotowany z tematu procesów redukcji tlenków żelaza w wielkim piecu. ME1A_W03, ME1A_W02, ME1A_W06 Egzamin
M_W004 termodynamika procesów redukcji ME1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 umiejętność przygotowania tworzyw do wielkiego pieca ME1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 umiejętność oceny efektów procesu produkcji surówki na podstawie warunków w przestrzeni roboczej wielkiego pieca ME1A_U08, ME1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 znać rodzaje i własności tworzyw metalurgicznych, + - - - - - - - - - -
M_W002 posiadać wiedzę na temat sposobów przygotowania materiałów wsadowych dla wielkiego pieca, + - - - - - - - - - -
M_W003 być przygotowany z tematu procesów redukcji tlenków żelaza w wielkim piecu. + - - - - - - - - - -
M_W004 termodynamika procesów redukcji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umiejętność przygotowania tworzyw do wielkiego pieca - - + - - - - - - - -
M_U002 umiejętność oceny efektów procesu produkcji surówki na podstawie warunków w przestrzeni roboczej wielkiego pieca - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Tworzywa metalurgiczne i ich własności: rudy żelaza, topniki, namiastki rud, paliwa.

 2. Technologia procesu spiekania rud żelaza.

 3. Urządzenia spiekalni i aparatura kontrolno pomiarowa.

 4. Jakość spieku i sposoby jej określania.

 5. Technologia procesu grudkowania rud i własności grudek.

 6. Inne metody przygotowania wsadu do wielkiego pieca.

 7. Wielki piec jako urządzenie do redukcji tlenków żelaza.

 8. Termodynamika procesów redukcji.

 9. Redukcja pośrednia tlenków żelaza.

 10. Reakcja Boudouarda i jej rola w procesie wielkopiecowym.

 11. Redukcja bezpośrednia tlenków żelaza.

 12. Redukcja wodorem.

 13. Wielki piec jako skończona kolumna redukcyjna.

 14. Redukcja w fazach ciekłych tlenków żelaza i innych tlenków metali.

 15. Redukcja krzemu w garze wielkiego pieca.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Spiekanie rud żelaza: przygotowanie mieszanki, produkcja spieku, ocena jakości spieku.

 2. Grudkowanie rud żelaza.

 3. Określenie wytrzymałości tworzyw metalurgicznych.

 4. Określanie zakresu mięknięcia tworzyw.

 5. Badania lepkości spieku.

 6. Określanie termodynamicznej trwałości tlenków żelaza.

 7. Określanie wpływu temperatury i ciśnienia na redukcję tlenków.

 8. Wyznaczanie warunków redukcji tlenków.

 9. Badanie stanu równowagi reakcji Boudouarda.

 10. Wyznaczanie stopni redukcji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,4 ocena z ćwiczeń +0,6ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Mazanek, J. Janowski, R. Benesch: “Przygotowanie wsadu wielkopiecowego. Technologia i urządzenia”, Wydawnictwo Śląsk Katowice 1968.
2. E. Mazanek, Cz. Bryk: “Nowoczesna technologia przeróbki rud w metalurgii żelaza”, Skrypt AGH nr 857, Kraków 1981.
3. Łędzki: “Przygotowanie wsadu wielkopiecowego, ćwiczenia laboratoryjne”, Skrypt AGH nr 1075, Kraków 1987.
4. R. Benesch, J. Janowski, E. Mazanek: “Proces wielkopiecowy”, Wydawnictwo Śląsk Katowice 1972.
5. J. Janowski, A. Łędzki, H. Klimczyk, A. Sadowski: “Procesy redukcji tlenków żelaza”, Cz.I, Skrypt AGH nr 1143 Kraków 1988; Cz.II Skrypt AGH nr 1162 Kraków 1989.
6. J. Janowski, A. Łędzki, R. Knichnicki: “Procesy redukcji tlenków żelaza – ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe”, Skrypt AGH nr 1059 Kraków 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak