Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy elektrometalurgiczne z elementami sterowania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-609-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Karbowniczek Mirosław (mkarbow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student posiada wiedzę obejmującą zagadnienia budowy i konstrukcji elektrycznego pieca łukowego ME1A_W11 Egzamin
M_W002 student posiada wiedzę z zakresu podstaw procesów utleniania składników kąpieli metalowej ME1A_W06 Egzamin
M_W003 posiada wiedzę z zakresu elementarnych zasad sterowania urządzeń elektrometalurgicznych ME1A_W17 Egzamin
M_W004 posiada wiedzę z zakresu ekologii i bezpieczeństwa pracy urządzeń elektrometalurgicznych ME1A_W14, ME1A_W15 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych pieca oraz projektowania technologii produkcji stali ME1A_U09, ME1A_U18, ME1A_U19, ME1A_U20 Wykonanie projektu
M_U002 Student posiada umiejetnośc prawidłowego zestawienia wsadu do przetopu w piecach elektrycyznych ME1A_U09, ME1A_U20, ME1A_U21, ME1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student posiada wiedzę obejmującą zagadnienia budowy i konstrukcji elektrycznego pieca łukowego + - - - - - - - - - -
M_W002 student posiada wiedzę z zakresu podstaw procesów utleniania składników kąpieli metalowej + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę z zakresu elementarnych zasad sterowania urządzeń elektrometalurgicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada wiedzę z zakresu ekologii i bezpieczeństwa pracy urządzeń elektrometalurgicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych pieca oraz projektowania technologii produkcji stali - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejetnośc prawidłowego zestawienia wsadu do przetopu w piecach elektrycyznych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Rozwój procesów wytwarzania stali w piecach elektrycznych. Budowa pieców łukowych: pancerz pieca z otworem spustowym, wyłożenie ogniotrwałe trzonu i skosów (2)
2. Budowa sklepienia i urządzenia mechaniczne (2)
3. Układy zasilania energią elektryczną pieca łukowego: transformator, tor wielkoprądowy, urządzenia pomiarowe i sterujące. Charakterystyki elektryczne i robocze układu zasilania (2)
4. Sterowanie parametrami pracy układu zasilającego piec łukowy. Zasady doboru układów zasilających piec łukowy (2)
5. Elektrody grafitowe: technologia produkcji, własności, mechanizm zużywania się, systemy regulacji i sterowania posuwu elektrod (2)
6. Urządzenia pomocnicze: lance tlenowe i węglowe, palniki gazowe, kształtki gazoprzepuszczalne (2)
7. Systemy ochrony środowiska: układy odciągu i oczyszczania gazów, dog-house, ochrona przed hałasem (2)
8. Technologie produkcji stali. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne, wydajność i jakość stali produkowanych w elektrycznych piecach łukowych (2)
9. Zasady zestawiania wsadu do wytopu stali w elektrycznym piecu łukowym dla stali węglowej, dla stali stopowych według technologii odzyskowej (2)
10. Technologie roztapiania wsadu: sterowanie poborem mocy, intensyfikacja procesu poprzez zastosowanie lanc tlenowych, palników gazowych, spienianie żużla, dopalanie CO (2)
11. Technologie świeżenia i rafinacji kąpieli metalowej. Spust z pieca kąpieli metalowej (2)
12. Technologie produkcji stali stopowych i wysokostopowych, szczególnie wysokochromowych (2)
13. Piec łukowy prądu stałego: konstrukcja i budowa elektrody trzonowej, różnice w układzie zasilania energią elektryczną, technologia wytwarzania stali. Porównanie zalet i wad pieców prądu stałego i przemiennego (2)
14. Piece indukcyjne: zasada działania, budowa, technologia wytwarzania stali. Piec indukcyjny próżniowy. Technologia wytwarzania stali w indukcyjnym piecu próżniowym (2)
15. Budowa, zasada pracy i sterowanie agregatami stosowanymi w metalurgii żelazostopów. Technologie wytwarzania podstawowych żelazostopów (2)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Przygotowanie pieca indukcyjnego i obliczenie wsadu do wytopu w piecu indukcyjnym (3)
2. Wytop w otwartym laboratoryjnym piecu indukcyjnym (3)
3. Sporządzenie charakterystyk elektrycznych i wydajnościowych dla pieca łukowego (3)
4. Zestawienie wsadu dla wytopu w piecu łukowym zależnie od stosowanej technologii (3)
5. Wytop stali węglowej w łukowym piecu elektrycznym dużej mocy
6. Wytop stali stopowej w piecu łukowym łącznie z komputerowym zestawieniem wsadu (6)
7. Zależność uzysku tytanu od wielkości dodatku wapna do namiaru na wytop żelazotytanu (3)
8. Kinetyka redukcji MnO z fazy żużlowej węglem z nasyconego rozwtoru Fe-Mn-C (3)
9. Zależność oporu elektrycznego reduktorów węglowych stosowanych w metalurgii żelazostopów, od temperatury (3)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,2 oceny z ćwiczeń + 0,8 eceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dürrer R., Volkert G. – Metallurgie der Ferrolegierungen. Springer – Verlag. Berlin 1972.
2. Mazanek T., Tochowicz S. Elektrometalurgia stali, Wydawnictwo Śląsk
3. Karbowniczek M. – Ćwiczenia z elektrometalurgii stali. Skrypt AGH
4. Tochowicz S, Klisiewicz Z. – Metalurgia próżniowa stali. Wydawnictwo Śląsk
5. Anioła-Kusiak A., Mamro K. Rzeszowski M. – Metalurgia argonowa stali. Wydawnictwo Śląsk
6. Mamro K. Odlewanie stali. Wydawnictwo Śląsk
7. Sosnowski R. Żelazostopy. Skrypt Politechniki Śląskiej. Gliwice 1986.
8. Gładysz J. Metalurgia żelazostopów. Ćwiczenia laboratoryjne. Skrypt AGH, 2002
9. Najlepsze dostępne techniki (BAT), wytyczne dla produkcji stali, stalownie elektryczne z odlewaniem stali. Praca zbiorowa pod redakcją M.Nieslera, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak