Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia cieplne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-610-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rywotycki Marcin (rywotyc@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rywotycki Marcin (rywotyc@agh.edu.pl)
Szajding Artur (artur.szajding@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o podstawowych urządzeniach cieplnych stosowanych w hutnictwie i energetyce m.in. do wytwarzania ciepła, do ewakuacji spalin, do wymiany ciepła między czynnikami, do wytwarzania nośników energii, do zamiany energii cieplnej na mechaniczną, do chłodzenia elementów konstrukcyjnych, do przeprowadzania procesów technologicznych. ME1A_W11 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W002 Student ma wiedzę o podstawowych procesach technologicznych związanych z urządzeniami cieplnymi stosowanymi w metalurgii i energetyce m.in. do wytwarzania ciepła, do produkcji paliw, do wytwarzania nośników energii, do zamiany energii cieplnej na mechaniczną, do chłodzenia elementów konstrukcyjnych, do chłodzenia wody. ME1A_W11 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania praktycznych problemów urządzeń cieplnych. Korzystając z zależności matematycznych w procesach oraz tablic cieplnych i wykresów potrafi obliczyć podstawowe parametry urządzeń cieplnych (suszarni, wymienników ciepła, kominów, wentylatorów). ME1A_U03, ME1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student posiada umiejętność obliczania wielkości podstawowych urządzeń cieplnych takich jak suszarnie, piece grzewcze, wymienniki ciepła, kominy, wentylatory z zastosowaniem nowoczesnych technik obliczeniowych. ME1A_U03, ME1A_U19, ME1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Student umie projektować procesy nagrzewania, suszenia oraz chłodzenia materiałów w procesach przemysłowych. ME1A_U03, ME1A_U22, ME1A_U19, ME1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o podstawowych urządzeniach cieplnych stosowanych w hutnictwie i energetyce m.in. do wytwarzania ciepła, do ewakuacji spalin, do wymiany ciepła między czynnikami, do wytwarzania nośników energii, do zamiany energii cieplnej na mechaniczną, do chłodzenia elementów konstrukcyjnych, do przeprowadzania procesów technologicznych. + - - - - - - - - + -
M_W002 Student ma wiedzę o podstawowych procesach technologicznych związanych z urządzeniami cieplnymi stosowanymi w metalurgii i energetyce m.in. do wytwarzania ciepła, do produkcji paliw, do wytwarzania nośników energii, do zamiany energii cieplnej na mechaniczną, do chłodzenia elementów konstrukcyjnych, do chłodzenia wody. + - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania praktycznych problemów urządzeń cieplnych. Korzystając z zależności matematycznych w procesach oraz tablic cieplnych i wykresów potrafi obliczyć podstawowe parametry urządzeń cieplnych (suszarni, wymienników ciepła, kominów, wentylatorów). - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność obliczania wielkości podstawowych urządzeń cieplnych takich jak suszarnie, piece grzewcze, wymienniki ciepła, kominy, wentylatory z zastosowaniem nowoczesnych technik obliczeniowych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie projektować procesy nagrzewania, suszenia oraz chłodzenia materiałów w procesach przemysłowych. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wykład wprowadzający. Maszyny i urządzenia cieplne – definicje, podział, zadania. Piece przemysłowe – podział, atmosfery piecowe, chłodzenie elementów pieców.
2.Ruch płynu w rurociągach i kanałach. Kominy i ciąg kominowy. Odzysk ciepła kominowego.
3.Wymienniki ciepła.
4.Źródła ciepła w piecach grzewczych. Palniki. Parametry komór spalania.
5.Cechy charakterystyczne, budowa i zasada działania pieców komorowych i kuziennych.
6.Cechy charakterystyczne, budowa i zasada działania pieców przepychowych i pokrocznych.
7.Cechy charakterystyczne, budowa i zasada działania pieców tunelowych i samotokowych.
8.Suszenie surowców i wyrobów. Rodzaje czynników suszących. Definicje: punktu rosy, wilgotności bezwzględnej i względnej, zawartości wilgoci. Zastosowanie wykresu I-x do obliczeń cieplnych procesu suszenia.
9.Cechy charakterystyczne, budowa i zasada działania wybranych typów suszarń.
10.Paleniska do spalania paliw stałych, palniki do spalania pyłu węglowego.
11.Elementy konstrukcyjne i kryteria podziału kotłów parowych. Rodzaje kotłów parowych.
12.Sprężarki i Wentylatory.
13.Pompy.
14.Magazynowanie energii.

Ćwiczenia projektowe:

Indywidualny projekt pieca z układem spalania i odprowadzania spalin.
1)Obliczenia entalpii chemicznej paliwa oraz entalpii fizycznej paliwa i powietrza spalania.
2) Dobór palnika oraz określenie jego geometrii na podstawie obliczeń.
3)Obliczenia prędkości wypływu mieszanki z palnika oraz długości płomienia.
4)Obliczenia wielkości komory spalania.
5)Obliczenia średnicy przewodów spalinowych oraz przewodów doprowadzających powietrze i paliwo.
6)Obliczenia oporów przepływu w zaprojektowanych rurociągach oraz dobór pomp i wentylatorów.
7)Obliczenia średnicy i wysokości komina.

Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia*0,5+ocena z egzaminu*0,5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Senkara T.: Obliczenia Cieplne Pieców Grzewczych w Hutnictwie, Wydawnictwo Śląsk 1981,
2. Miller A.; Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne, Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1996,
3. Gnutek Z., Kordylewski W.: Maszynoznawstwo energetyczne,Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.
4. Michałowski M.,Wessely R.: Atlas Pieców Grzewczych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1972,
5. Nocoń J., Poznański J., Rywotycki M.: Technika Cieplna-Przykłady z Techniki Procesów Spalania, SU AGH nr 1689,
6. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990,
7. Słupek S., Nocoń J., Buczek A.: Technika cieplna – ćwiczenia obliczeniowe, SU AGH nr 1676

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak