Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ogrzewnictwo i chłodnictwo
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-611-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Gołdasz Andrzej (Andrzej.Goldasz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Gołdasz Andrzej (Andrzej.Goldasz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna budowę i zasady działania urządzeń stosowane w systemach ogrzewania i chłodzenia budynków. ME1A_W10, ME1A_W04, ME1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Ma podstawy do zaprojektowania systemów ogrzewania i chłodzenia budynków. ME1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować system ogrzewania i chłodzenia budynków ME1A_U03, ME1A_U19, ME1A_U14, ME1A_U02, ME1A_U04, ME1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przedstawić w sposób jasny wyniki projektu. ME1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna budowę i zasady działania urządzeń stosowane w systemach ogrzewania i chłodzenia budynków. + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawy do zaprojektowania systemów ogrzewania i chłodzenia budynków. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować system ogrzewania i chłodzenia budynków - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przedstawić w sposób jasny wyniki projektu. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wykład wprowadzający, podstawowe pojęcia stosowane w zakresie ogrzewnictwa i chłodnictwa.

  Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia używane w literaturze przedmiotu.

 2. Komfort cieplny – czynniki i warunki komfortu, metody.

  Opisane zostaną czynniki i warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

 3. Fizyka budowli – zagadnienia cieplno – wilgotnościowe przegród budowlanych.

  Poruszone zostaną zagadnienia związane z szeroko rozumianą fizyką budowli.

 4. Właściwości cieplne budynków – metody obliczania projektowych obciążeń cieplnych, obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania.

  Przedstawione zostaną zasady obliczania projektowych obciążeń cieplnych.

 5. Taryfy i koszty ogrzewania, zastosowanie programów komputerowych.

  Poruszona zostanie problematyka taryf i kosztów ogrzewania.

 6. Czynniki ogrzewnicze – własności fizykochemiczne, uzdatnianie. Systemy ogrzewania – klasyfikacja, systemy miejscowe i centralne.

  Przedstawione zostaną typowe czynniki grzewcze ze wskazaniem wad i zalet.

 7. Centralne ogrzewanie wodne – klasyfikacja, schematy instalacji, grzejniki – dobór i wymiarowanie, armatura i automatyka instalacji c.o.

  Scharakteryzowane zostanie centralne ogrzewanie wodne.

 8. Projektowanie wodnych instalacji c.o. – wykorzystanie programów komputerowych.

  Przedstawione zostaną zasady projektowania wodnych instalacji c.o.

 9. Pomiary zużycia ciepła – ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania.

  Opisane zostaną zasady działania urządzeń służacych do pomiarów zużycia ciepła.

 10. Ogrzewanie płaszczyznowe – ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe – budowa.

  Poruszone zostaną zagadnienia związane z ogrzewaniem płaszczyznowym.

 11. Obliczenia cieplno – hydrauliczne ogrzewania płaszczyznowego.

  Przedstawione zostaną zasady obliczania ogrzewania płaszczyznowego.

 12. Podstawy termodynamiczne urządzeń chłodniczych – obiegi, czynniki chłodnicze.

  Przedstawione zostaną podstawy termodynamiczne urządzeń chłodniczych.

 13. Elementy składowe instalacji chłodniczych.

  Opisane zostaną elementy składowe instalacji chłodniczych.

 14. Budowa urządzeń chłodniczych – chłodzenie bezpośrednie i pośrednie, napędy cieplne, zdalne sieci chłodnicze, rurociągi czynnika chłodniczego i wody.

  Przedstawiona zostanie typowa budowa urządzenia chłodniczego wykorzystywanego do chłodzenia bezpośredniego i pośredniego.

 15. Systemy klimatyzacji – klasyfikacja, obliczanie obciążenia chłodniczego.

  Opisane zostaną pokrótce systemy klimatyzacji.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Badanie warunków komfortu cieplnego, określanie wskaźników PMV i PPD. (2h)
 2. Komputerowe obliczanie projektowych obciążeń cieplnych budynku. (6h)
 3. Komputerowe projektowanie wodnej instalacji c.o. budynku. (4h)
 4. Komputerowe projektowanie ogrzewania podłogowego. (3h)
Ćwiczenia projektowe:
 1. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budynków. (4h)
 2. Obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych. (4h)
 3. Obliczanie obciążenia chłodniczego pomieszczeń chłodzonych. (4h)
 4. Obliczenia cieplno – hydrauliczne ogrzewania podłogowego. (3h)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Recknagel H., Sprenger E., Schramek E. R.: Kompendium ogrzewnictwa i klimatyzacji. Wrocław 2008.
 • Albers J. i in.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji, poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT Warszawa 2007.
 • Fanger O.: Komfort cieplny, Arkady, Warszawa, 1974.
 • Koczyk H.: Ogrzewnictwo praktyczne, Systherm Serwis, Poznań 2005.
 • Fodemski R., Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze, poradnik. PWN Warszawa 2000.
 • Gaziński B.: Poradnik chłodnictwo. Systherm Serwis, Poznań 2000.
 • Kalinowski K.: Amoniakalne urządzenia chłodnicze, IPPU MASTA, Gdańsk 2000.
 • Czapp M., Charun H., Bohdal T.: Wielostopniowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze: podstawy teoretyczne i zasady obliczeń obiegów. Wyd. Uczelniane Politech. Koszalin 1997.
 • Rubik M.: Chłodnictwo. Warszawa 1985.
 • Jones W.P.: Klimatyzacja. Warszawa 2001.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak