Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa 4 tyg.
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-612-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Falkus Jan (jfalkus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach przemysłu przetwarzania metali. ME1A_W14 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie. ME1A_U02 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. ME1A_U04, ME1A_U03 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. ME1A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach przemysłu przetwarzania metali. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
 1. Informacje ogólne

  Student Wydziału IMiIP odbywa praktykę w wybranym przez siebie
  zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem
  odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH.

 2. Cel praktyki

  Celem praktyki jest przede wszystkim:
  1.zebranie materiałów do pracy dyplomowej;
  2. sprawdzenie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów;
  3. pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje Dziekan Wydziału na podstawie wpisu do indeksu studenta (str. 82 indeksu) dokonanego przez Opiekuna praktyk. W indeksie należy wpisać:
- rok studiów
- nazwę i miejsce zakładu pracy
- okres trwania praktyki (zakres dat, minimum 4 tygodnie).
Podstawą zaliczenia praktyk zawodowych (programowych) jest przedłożenie
Opiekunowi zaświadczenia o odbyciu praktyki wystawionego przez zakład pracy
Zaświadczenie, po uzyskaniu zaliczenia praktyki, student składa wraz z indeksem do Dziekanatu w celu uzyskania wpisu na kolejny
semestr.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student odbywający praktykę zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki. Potwierdzeniem zawarcia
umowy ubezpieczenia przez studenta jest adnotacja w indeksie – pieczęć potwierdzająca
ubezpieczenie na dany rok akademicki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Niezbędne wzory dokumentów są dostępne na stronie WYdziału http://www.metal.agh.edu.pl