Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stale stopowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-613-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Bała Piotr (pbala@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Bała Piotr (pbala@agh.edu.pl)
dr inż. Kokosza Adam (akokosza@agh.edu.pl)
dr inż. Dąbrowski Robert (rdabrow@agh.edu.pl)
dr inż. Rożniata Edyta (edyta.rozniata@agh.edu.pl)
dr inż. Dziurka Rafał (dziurka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wykłady obejmują wpływ składu chemicznego i obróbki cieplnej na strukturę, mikrostrukturę i właściwości stopów na osnowie żelaza. Zasady ich doboru, technologii wytwarzania i obróbki cieplnej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować fazy występujące w stopach żelaza ME1A_W23 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna wpływ pierwiastków na strukturę i własności stopow żelaza ME1A_W05, ME1A_W23, ME1A_W14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna wpływ pierwiastków stopowych na kinetykę przemian przechłodzonego austenitu oraz przemiany przy odpuszczaniu. ME1A_W05, ME1A_W23, ME1A_W14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna związki między strukturą i własnościami różnych stali stopowych. ME1A_W23, ME1A_W14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać gatunek stali do konkretnych zastosowań ME1A_U01, ME1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować fazy występujące w stopach żelaza + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna wpływ pierwiastków na strukturę i własności stopow żelaza + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna wpływ pierwiastków stopowych na kinetykę przemian przechłodzonego austenitu oraz przemiany przy odpuszczaniu. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna związki między strukturą i własnościami różnych stali stopowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać gatunek stali do konkretnych zastosowań + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie
2. Fazy w stopach żelaza
3. Węgliki i azotki
4. Związki międzymetaliczne
5. Pierwiastki międzywęzłowe
6. Żelazo i tlen
7. Węgliki w równowadze z ferrytem
8. Tworzenie austenitu
9. Przemiany przechłodzonego austenitu
10. Hartowność stali stopowych
11. Odpuszczanie stali stopowych
12. Stopy Fe+M+C

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Fazy w stopach żelaza
2.Projektowanie zawartości pierwiastków międzywęzłowych
3.Projektowanie zawartości pierwiastków niewęglikotwórczych i manganu
4.Projektowanie zawartości pierwiastków węglikotwórczych
5.Komputerowe projektowanie optymalnych struktur w przekroju miarodajnym
6.Komputerowe projektowanie wykresów CTPc
7.Komputerowe wspomaganie projektowania obróbki cieplnej stali stopowych
8.Projekt stali stopowej do odpuszczania niskiego i wysokiego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. WNT Warszawa 2010
2. Adamczyk J.: Inżynieria wyrobów stalowych. Gliwice, Wyd. Pol. Śląskiej 2000
3. Pacyna J.: Projektowanie składów chemicznych stali. Wyd. Wydz. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków 1997r.
4. Przybyłowicz K.: Inżynieria stopów żelaza, Kielce, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej 2008r.
5. Majta J.: Stale mikrostopowe – wybrane zagadnienia. Kraków, Wyd. AGH 2008r.
6. Krauss G.: Steels: Heat Treatment And Processing Principles, ASM International, Second Edition 1990r.
7. Bhadeshia H.K.D.H.: Bainite in steels, University press, Cambridge 2001r.
8. Malkiewicz T.: Metaloznawstwo stopów żelaza. Wyd. PWN. Warszawa – Kraków 1976r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.1. Pawłowski B., BAŁA P., Tokarski T., Krawczyk J.: Premature cracking of dies for aluminium alloy die-casting. Archives of Metallurgy and Materials, 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1275–1279.
1.2. Pawłowski B., BAŁA P., Dziurka R.: Improper interpretation of dilatometric data for cooling transformation in steels, Archives of Metallurgy and Materials, 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1159÷1161.
1.3. Łętkowska B., Dziurka R., BAŁA P.: The analysis of phase transformation of undercooled austenite and selected mechanical properties of low-alloy steel with boron addition, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2015 vol. 15 iss. 2, s. 308–316.
1.4. Krawczyk J., Pacyna J. , BAŁA P.: Fracture toughness of steels with nickel content in respect of carbide morphology. Materials Science and Technology, 2015 vol. 31 no. 7, s. 795–801.
1.5. Wieczerzak K., BAŁA P., Stępień M., Cios G.: Microstructural and microchemical characterization of Ni-Ta-Al-Cr-C coating layer on austenitic stainless steel AISI 310. Surface and Coatings Technology, 2015 vol. 280, s. 110–121.
1.6. Wieczerzak K., BAŁA P., Stępień M., Cios G., Kozieł T.: The characterization of cast Fe-Cr-C alloy. Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 779–782.
1.7. Wieczerzak K., BAŁA P., Stępień M., Cios G., Kozieł T.: Formation of eutectic carbides in Fe–Cr–Mo–C alloy during non-equilibrium crystallization. Materials & Design Volume 94, 15 March 2016, s. 61–68.
1.8. Cios G., Tokarski T., Żywczak A., Dziurka R., Stępień M., Marciszko M., Pawłowski B., Wieczerzak K., BAŁA P.: The investigation of strain-induced martensite reverse transformation in AlSl 304 austenitic stainless steel. Metallurgical and Materials Transactions A vol. 48A, 2017, s. 4999-5008.
1.9. Pawłowski B., BAŁA P., Krawczyk J., Stępień M., Śleboda T.: Failure analysis of shock absorber tubes. Engineering Failure Analysis, vol. 82, 2017, s. 533–539.
1.10. Białobrzeska B., Dziurka R., Żak A., BAŁA P.: The influence of austenitization temperature on phase transformations of supercooled austenite in low-alloy steels with high resistance to abrasion. Archives of Civil and Mechanical Engineering vol. 18, 2018, s. 413-429.
1.11. Cios G., Tokarski T., BAŁA P.: Strain-induced martensite reversion in 18Cr-8Ni steel – transmission Kikuchi diffraction study. Materials Science and Technology vol. 34, 2018, s. 580-583.
1.12. DĄBROWSKI R, Pacyna J., DZIURKA R.: Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali 56NiCrMo7 w warunkach izotermicznych. Hutnik Wiadomości Hutnicze : 2011 R. 78 nr 3, s. 248–253
1.13. DZIURKA R., Pacyna J.: Influence of the carbon content on the kinetics of phase transformations during continuous heating from as-quenched state in a Cr-Mn-Mo model alloys. Archives of Metallurgy and Materials, 2012 vol. 57 iss. 4, s. 943–950.
1.14. http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Egzamin w formie ustnej.