Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-704-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Falkus Jan (jfalkus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej ME1A_W07, ME1A_W14, ME1A_W11, ME1A_W06, ME1A_W05, ME1A_W08 Egzamin,
Projekt inżynierski
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność korzystania z naukowych baz danych ME1A_U01 Projekt inżynierski
M_U002 Student potrafi przygotować dokumentację techniczną swojej pracy dyplomowej oraz jej krótką prezentację. ME1A_U03, ME1A_U04 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej ME1A_K06 Egzamin,
Projekt inżynierski
M_K002 Student ma świadomość naruszenia praw autorskichosób trzecich ME1A_K03 Projekt inżynierski
M_K003 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształecania się ME1A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność korzystania z naukowych baz danych - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przygotować dokumentację techniczną swojej pracy dyplomowej oraz jej krótką prezentację. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej - - - - - - - - - + -
M_K002 Student ma świadomość naruszenia praw autorskichosób trzecich - - - - - - - - - + -
M_K003 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształecania się - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

1. Omówienie realizacji pracy z opiekunem / promotorem.
2. Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy.
3. Studia literaturowe oraz uczestnictwo w pracach eksperymentalnych/projektowych.
4. Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
5. Opracowanie redakcyjne pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 396 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Wykonanie projektu 200 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 70 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa za studia (OK) jest średnią ważoną ocen:
OK = 0,6 x średnia ocena ze studiów + 0,2 x ocena z egzaminu dyplomowego + 0,2 x ocena z pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura podawana jest indywidualnie każdemu dyplomantowi przez opiekuna /
promotora pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak