Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria internetu
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych ME1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację Internetową ME1A_U02, ME1A_U19 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler ME1A_U02, ME1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych ME1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację Internetową + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treść:
Głównym założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstaw związanych z tworzeniem aplikacji Internetowych z wykorzystaniem dostępnych technologii, jednak bez użycia platform programistycznych (tzw. frameworków), które są treścią modułu Zaawansowane Techniki Internetowe.

Program wykładów:
1. Wprowadzenie do przedmiotu – przypomnienie z innych przedmiotów pojęć i definicji przydatnych podczas realizacji zajęć np.: wzorce projektowe, w szczególności Model-Widok-Kontroler.
2. Omówienie zasad pracy w sieci komputerowej, rodzaje jej architektur i wpływ na dostępność danych. Omówienie protokołów sieciowych zwykłych i szyfrowanych. Opis architektur softwarowych wykorzystywanych w aplikacjach Internetowych np.: Klient-Serwer, architektury wielowarstwowe. Przedstawienie struktury oraz zasady działania protokołu sieciowego http oraz shttp.
3. Instalacja serwera Apache, omówienie zasad konfiguracji, instalacja interpretera PHP i konfiguracja PHP wraz z serwerem Apache.
4. Implementacja podstawowego silnika do obsługi aplikacji Internetowej z wykorzystaniem PHP.
5. Przedstawienie bibliotek funkcjonalnych np.: Pear PHP.
6. Przygotowanie graficznego projektu stron Internetowych za pomocą dostępnych pakietów graficznych. Omówienie przykładu projektu strony oraz podstrony w formie warstwowo zorientowanego projektu graficznego. Zasady tworzenia stron WWW (czytelność, jakość, poprawność i precyzja przekazywanej informacji).
7. Narzędzia do tworzenia stron WWW. Język HTML (składnia języka, podstawowe znaczniki, tworzenie tabel, ramek, elementy interfejsu – formularze).
8. Implementacja modułu do ładowania wzorców treści.
9. Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów CSS. Cięcie projektu strony, implementacja podstawowa.
10. Elementy dynamiczne oraz rozbudowa strony o wykorzystanie skryptów języka JavaScript.
11. Wykorzystanie bibliotek JavaScript np.: jQuery.
12. Omówienie technologii AJAX,
13. Omówienie popularnych silników bazodanowych w tworzeniu aplikacji Internetowych.
14. Implementacja modułu do obsługi warstwy modelu z wykorzystaniem wybranej technologii ORM.
15. Elementy ochrony danych. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz stan prawny w Polsce i za granicą w dziedzinie ochrony informacji. Zagadnienie nieupoważnionego dostępu, metody autoryzacji użytkowników, sterowania dostępem, poziomy upoważnień.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Program ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Opracowanie projektu aplikacji Internetowej.
2. Analiza różnic pomiędy czystym kodem źródłowym i kodem opartym o framework.
3. Analiza ograniczeń związanych ze specyfiką działania sieci komputerowej i ich wpływ na sposób implementacji.
4. Analiza warstw standardoweho i hierarchicznego wzorcca MVC

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem średniej ważonej ocen z egzaminu (waga 0.6) oraz z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecane są materiały multimedialne na stronach Internetowych PHP, Apache, W3C i inne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak