Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ciągarstwo i tłocznictwo
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-707-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Muszka Krzysztof (muszka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Muszka Krzysztof (muszka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie podstaw procesu ciągnienia (m.in. miary odkształcenia, kąt optymalny, przeciwciąg, prędkość ciągnienia), sił i naprężeń występujących w tym procesie, problematyki tarcia i smarowania w procesach ciągnienia, zna metody ciągnienia rur ME1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 ma wiedzę w zakresie technologii ciągnienia drutów i prętów (w tym niekonwencjonalnych metod ciągnienia), konstrukcji narzędzi oraz maszyn i urządzeń ciągarskich, obróbki cieplnej i powierzchniowej wsadu, a także badania własności i jakości wyrobów ciągnionych ME1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 ma wiedzę w zakresie klasyfikacji i charakterystyki zabiegów i operacji tłoczenia, warunków stateczności blach oraz badania ich tłoczności, stopnia odkształcenia z uwzględnieniem anizotropii normalnej, problematyki kształtowania przedmiotów o powierzchni nierozwijalnej, a także projektowania procesów tłoczenia ME1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi badać parametry procesów i własności wyrobów ciągnionych i tłoczonych oraz zaprojektować technologiczny proces ciągnienia ME1A_U03 Projekt,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie podstaw procesu ciągnienia (m.in. miary odkształcenia, kąt optymalny, przeciwciąg, prędkość ciągnienia), sił i naprężeń występujących w tym procesie, problematyki tarcia i smarowania w procesach ciągnienia, zna metody ciągnienia rur + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie technologii ciągnienia drutów i prętów (w tym niekonwencjonalnych metod ciągnienia), konstrukcji narzędzi oraz maszyn i urządzeń ciągarskich, obróbki cieplnej i powierzchniowej wsadu, a także badania własności i jakości wyrobów ciągnionych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie klasyfikacji i charakterystyki zabiegów i operacji tłoczenia, warunków stateczności blach oraz badania ich tłoczności, stopnia odkształcenia z uwzględnieniem anizotropii normalnej, problematyki kształtowania przedmiotów o powierzchni nierozwijalnej, a także projektowania procesów tłoczenia + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi badać parametry procesów i własności wyrobów ciągnionych i tłoczonych oraz zaprojektować technologiczny proces ciągnienia - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Podstawy procesów ciągnienia; miary odkształcenia, prędkość ciągnienia, optymalny kąt, ciągnienie z przeciwciągiem
 2. Siły, naprężenia i naciski w procesie ciągnienia, rozkład naprężeń i nacisków, metody ich wyznaczania
 3. Smarowanie w procesach ciągnienia; warstwy podsmarowe, smary, warunki tarcia płynnego, współczynnik i czynnik tarcia
 4. Narzędzia ciągarskie: materiały, kształt i budowa, projektowanie narzędzi
 5. Obróbka cieplna oraz powierzchniowa wsadu i wyrobów finalnych, patentowanie klasyczne i DCQ
 6. Technologia ciągnienia drutów i prętów: ciągnienie wielostopniowe, ciągnienie w warunkach tarcia hydrodynamicznego, ciągnienie przez obrotowe ciągadło, ciągnienie z zastosowaniem ultradźwięków, ciągnienie na ciepło
 7. Metody ciągnienia rur, badania własności i jakości wyrobów ciągnionych
 8. Naprężenia własne w wyrobach ciągnionych: rozkład naprężeń, metody badań, wpływ czynników technologicznych na poziom naprężeń własnych, metody ich zmniejszania
 9. Maszyny i urządzenia ciągarskie: budowa wielociągów, nowoczesne linie ciągarskie
 10. Klasyfikacja i charakterystyka zabiegów oraz operacji tłoczenia: schematy i podział procesów, stan naprężenia i odkształcenia, wielozabiegowe tłoczenie złożone
 11. Warunki stateczności blach: kryteria utraty stateczności, odkształcenia i krzywe graniczne
 12. Stopień odkształcenia: miary odkształcenia, anizotropia normalna
 13. Badania tłoczności blach: własności blach, metoda siatek, próby tłoczności
 14. Kształtowanie przedmiotów o powierzchni nierozwijalnej: kształtowanie przez ciągnienie, kształtowanie przez rozciąganie, tłoczenie wybuchowe, specjalne sposoby tłoczenia
 15. Projektowanie procesów tłoczenia: ilość ciągów, dobór narzędzi i maszyn

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Narzędzia ciągarskie. Badania kształtu i stopnia zużycia ciągadeł
 2. Własności wyrobów ciągnionych. Nierównomierność własności na przekroju poprzecznym
 3. Skuteczność smarowania w procesach ciągnienia. Pomiar współczynnika tarcia
 4. Wpływ kąta ciągnienia i wielkości gniotu na parametry siłowe procesu ciągnienia
 5. Optymalny kąt ciągnienia różnych metali i stopów
 6. Przeciwciąg w procesie ciągnienia. Ciągnienie przez układ ciągadeł tandem
 7. Ciągnienie w warunkach tarcia hydrodynamicznego i przez obrotowe ciągadło
 8. Wielostopniowe ciągnienie drutów cienkich. Ciągnienie stali wysokostopowych
 9. Projektowanie narzędzi i ciągnienie drutów kształtowych
 10. Technologiczny proces ciągnienia drutów i prętów
 11. Naprężenia i siły w procesie ciągnienia. Współczynnik zapasu wytrzymałości
 12. Naprężenia własne w wyrobach ciągnionych. Pomiar naprężeń własnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona:

0,4 * ocena z zaliczenia + 0,6 * ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J. Łuksza, A. Skołyszewski, F. Witek, W. Zachariasz: Druty ze stali i stopów specjalnych – wytwarzanie, przetwarzanie, zastosowanie. WNT, Warszawa 2006
 2. J. Łuksza: Elementy ciągarstwa. UWND AGH, Kraków 2001
 3. J. Sińczak i inni: Podstawy procesów przeróbki plastycznej. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2010
 4. J. Łuksza, L. Sadok: Wybrane zagadnienia z ciągarstwa. Skrypty uczeln. AGH nr 1025, Kraków 1986
 5. M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek: Przeróbka plastyczna – Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo ŚLĄSK, Katowice 1986
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak