Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalografia ilościowa
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Skowronek Tadeusz (tskowron@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien: Znać budowę i działanie mikroskopu metalograficznego wraz z możliwością badań ilościowych cech mikrostruktury (w jasnym polu widzenia, w kontrastach interferencyjnych i w świetle spolaryzowanym). ME1A_W23 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Znać podstawowe stereologiczne metody pomiaru w metalografii ilościowej (pomiary: objętości-, powierzchni- i liczności względnej oraz rozkładu rozmiarów ziarn). ME1A_W02, ME1A_W23 Egzamin
Umiejętności
M_U003 Posiadać umiejętność prowadzenia jakosciowych i ilościowych badań mikroskopowych. Potrafi wykorzystać podstawowe metody stereologiczne stosowane w metalografii ilościowej do pomiaru parametrów mikrostruktury (objętości, powierzchni i liczności względnej) ME1A_U22 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K004 Potrafi zinterpretować i opisać otrzymane wyniki pomiarów. ME1A_K06 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien: Znać budowę i działanie mikroskopu metalograficznego wraz z możliwością badań ilościowych cech mikrostruktury (w jasnym polu widzenia, w kontrastach interferencyjnych i w świetle spolaryzowanym). + - + - - - - - - - -
M_W002 Znać podstawowe stereologiczne metody pomiaru w metalografii ilościowej (pomiary: objętości-, powierzchni- i liczności względnej oraz rozkładu rozmiarów ziarn). - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Posiadać umiejętność prowadzenia jakosciowych i ilościowych badań mikroskopowych. Potrafi wykorzystać podstawowe metody stereologiczne stosowane w metalografii ilościowej do pomiaru parametrów mikrostruktury (objętości, powierzchni i liczności względnej) - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Potrafi zinterpretować i opisać otrzymane wyniki pomiarów. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Materiały metaliczne. Metalografia (zadania i podział). Mikrostruktura; klasyfikacja mikrostruktur. Ilościowy opis mikrostruktury (parametry).
2.Mikrostruktury przekrojów materiału: płaszczyzną, prostą i punktem. Opis ilościowy (parametry) mikrostruktur: płaskiej, liniowej i punktowej. Równania matematyczne z parametrami mikrostruktur.
3.Mikroskop metalograficzny – schemat optyczny (oświetlacz Köhlera, powiększenie). Zdolność rozdzielcza i głębia ostrości.
4.Obiektywy i okulary mikroskopowe).
5.Przygotowanie próbek do ilościowych badań mikroskopowych.
6.Mikroskopowe metody w metalografii ilościowej. Mikroskopia w jasnym polu widzenia (okulary pomiarowe). Mikroskopia interferencyjna. Mikroskopia w świetle spolaryzowanym.
7.Metalografia ilościowa. Stereologiczne metody pomiaru. Komputerowa analiza obrazu.
8.Ocena mikrostruktury metodami porównawczymi (skale wzorców).
9.Bezpośrednie pomiary mikroskopowe. Dodatkowe wyposażenie mikroskopu do celów pomiarowych.
10.Ilościowa ocena mikrostruktury płaskiej (metody Jeffriesa i punktów węzłowych; metoda porównawcza).
11.Elementy stereologii. Stereologiczne metody pomiaru w metalografii.
12.Pomiar objętości względnej (metody: punktowa i liniowa).
13.Pomiar powierzchni względnej metodą siecznych (mikrostruktury: izometryczna; zorientowana).
14.Pomiar długości względnej. Pomiar gęstości ziarn metodą odwrotności średnic.
15.Pomiar rozkładu rozmiarów cząstek (metody: średnic; cięciw).

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Ocena mikrostruktury za pomocą skal wzorców.
2.Bezpośrednie pomiary mikroskopowe.
3.Pomiar charakterystyk ziarna płaskiego.
4.Pomiar ułamka objętości metodą punktową.
5.Pomiar powierzchni względnej izometrycznej granicy faz.
6.Pomiar powierzchni względnej granic ziarn o liniowo płaskiej orientacji.
7.Pomiar gęstości ziarn i cząstek.
8.Pomiar rozkładu rozmiarów cząstek metodą cięciw Spektora.
9.Komputerowa analiza obrazu programem Met-Ilo.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie ćwiczeń, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.K. Przybyłowicz, S. Jasieńska: Nowoczesne metody badawcze w metalurgii i metaloznawstwie. Skrypt AGH nr 644, Kraków 1978.
2.A. Wala: Mikroskopowe badania metalograficzne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
3.J. Ryś: Metalografia ilościowa. Skrypt AGH nr 847, Kraków 1982.
4.J. Ryś: Stereologia materiałów. Wyd. FotoBit, Kraków 1995.
5.W. Różański, J. Ryś: Ćwiczenia z metaloznawstwa Cz.I. Skrypt AGH nr 698, Kraków 1979 (rozdz. 6).
6.Metals Handbook (wyd.8), Vol.8, Metallography, Structures and Phase Diagrams ASM, Ohio 1973.7. L. Wojnar, M. Majorek: Komputerowa analiza obrazu. Wyd. FotoBit, Kraków 1994.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zaawansowane technologie kucia materiałów wysokotopliwych : monografia — [Advanced forging technologies of high-melting materials : monograph] / red. nauk. Jan SIŃCZAK ; autorzy: Janusz ŁUKSZA, Jan SIŃCZAK, Piotr BAŁA, Sylwia BEDNAREK, Adam BUNSCH, Teresa KENIG, Joanna KOWALSKA, Janusz KRAWCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Marek PAĆKO, Tadeusz SKOWRONEK, Piotr SKUBISZ, Tomasz ŚLEBODA, Małgorzata WITKOWSKA, Marek WOJTASZEK, Krzysztof CELADYN, Paweł CHYŁA. — Kraków : ARBOR FP, cop. 2013. — 169 s..
2. Properties of thermomechanically treated drop-forged steel 4130 / Piotr SKUBISZ, Tadeusz SKOWRONEK, Łukasz LISIECKI // International symposium on lignocellulosic materials : 20–23 Agosto, 2013, Pto. Iguazú / — [Argentina] : Editorial Universitaria Universidad Nacional de Misiones, 2013.
3. Effect of direct cooling conditions on microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications / Piotr SKUBISZ, Łukasz LISIECKI, Tadeusz SKOWRONEK, Artur Żak //: International conference on Materials and technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia — Ljubljana : — S. 217.
4. Selection of direct cooling conditions for automotive lever made of microalloyed steel / P. SKUBISZ, J. SIŃCZAK, T. SKOWRONEK, M. RUMIŃSKI // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2012 vol. 12 iss. 4, s. 418–426.
5. Stabilność struktury płytkowej wpływ rzeczywistej odległości między płytkowej na trwałość kolonii perlitu. Andrzej Czarski, Tadeusz Skowronek, Piotr Matusiewicz. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 60; Issue 4, 2015, s. 2499 – 2503

Informacje dodatkowe:

Brak