Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia i podstawy sterowania procesami redukcji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-711-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Stachura Ryszard (stachura@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stachura Ryszard (stachura@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W007 Student posiadać szczegółową wiedzę na temat budowy wielkiego pieca oraz budowy i zasady działania wybranych urządzeń i systemów z nim współpracujących. ME1A_W11 Egzamin
M_W008 Student posiada wiadomości dotyczące odbioru produktów procesu (surówki, żużla, gazu) oraz możliwości dostarczenia wsadu. ME1A_W11 Egzamin
M_W009 Student posiada ogólną wiedzę o zjawiskach i reakcjach zachodzących w wielkim piecu oraz o produkcji i dostarczeniu gorącego dmuchu do wielkiego pieca. ME1A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U003 Student potrafi zaprojektować podstawowy model techologii załadunku i namiarowania wsadu do wielkiego pieca. ME1A_U04, ME1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U009 Student potrafi dobrać poszczególne typy urządzeń do objętości użytecznej wielkiego pieca ME1A_U01, ME1A_U03 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W007 Student posiadać szczegółową wiedzę na temat budowy wielkiego pieca oraz budowy i zasady działania wybranych urządzeń i systemów z nim współpracujących. + - - - - - - - - - -
M_W008 Student posiada wiadomości dotyczące odbioru produktów procesu (surówki, żużla, gazu) oraz możliwości dostarczenia wsadu. + - - - - - - - - - -
M_W009 Student posiada ogólną wiedzę o zjawiskach i reakcjach zachodzących w wielkim piecu oraz o produkcji i dostarczeniu gorącego dmuchu do wielkiego pieca. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Student potrafi zaprojektować podstawowy model techologii załadunku i namiarowania wsadu do wielkiego pieca. - - - + - - - - - - -
M_U009 Student potrafi dobrać poszczególne typy urządzeń do objętości użytecznej wielkiego pieca - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przeciwprądowa zasada pracy wielkiego pieca – uzasadnienie kształtu profilu pieca.
2. Dostarczenie i produkcja gorącego dmuchu dla wielkiego pieca.
3. Konstrukcja nagrzewnic, zestawy dyszowe.
4. Załadunek wsadu do wielkiego pieca, typy i rodzaje urządzeń zasypowych,
5. Regulacja przepływu gazów przez piec.
6. Koks przed dyszami wielkiego pieca.
7. Ogólny pogląd na reakcje wymiany ciepła i masy w przeciwprądowym procesie wielkopiecowym. Reakcje i szczegółowe procesy zachodzące w gardzieli i górnej części szybu wielkiego pieca.
8. Reakcje i procesy zachodzące ponad strefą mięknięcia tworzyw.
9. Wdmuchiwanie paliw zastępczych. Parametry i czynniki dmuchu oraz ich oddziaływanie na przebieg procesu wielkopiecowego.
10. Stany awaryjne procesu. Remonty wielkich pieców – klasyfikacja.
11. Żużle wielkopiecowe – własności fizyczne i chemiczne.
12. Spusty surówki i żużla, hala lejnicza, produkty wytopu.
13. Odsiarczanie pozapiecowe surówki.
14. Intensyfikacja procesu i paliwa zastępcze. Produkcja surówki poza wielkim piecem – wiadomości encyklopedyczne
15. Wstęp do modelowania i sterowania procesem wielkopiecowym, czynniki sterujące i kontrolne.

Ćwiczenia projektowe:

1. Urządzenia do załadunku wielkiego pieca.
2. Urządzenia zasypowe wielkiego pieca.
3. Pancerz, chłodzenie i wyłożenie ogniotrwałe wielkiego pieca.
4. Urządzenia do produkcji i nagrzewania dmuchu.
5. Zestawy dyszowe.
6. Urządzenia hali lejniczej wraz z jej odpylaniem i odgazowaniem
7. Odpylanie i oczyszczanie gazu wielkopiecowego.
8. Przerób żużla spustowego.
9. Budowa i remonty wielkich pieców.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 141 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,4* ocena z zajęć projektowych+0,6*ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykłady dostępne w wersji elektronicznej: A. Łędzki, P. Migas, A. Klimczyk, R. Stachura, M. Bernasowski – http://home.agh.edu.pl/~zmsz/
2. Król L.: „Konstrukcja i urządzenia wielkiego pieca”,
3. Benesch R., Janowski J., Mazanek E.: „Proces wielkopiecowy”,
4. Benesch R., Mazanek E.: „Wybrane zagadnienia z konstrukcji technologii dużych jednostek wielkopiecowych”, skrypty uczelniane nr 704,
5. Benesch R., Mazanek E.: “Konstrukcja wielkiego pieca i jego urządzeń pomocniczych“, skrypty uczelniane nr 944
6. Żółkowski W.: „Namiastki koksu i tlenu w wielkim piecu”
7. Król L., Mazanek E.: „Nowoczesny wielki piec”, Biblioteka Metalurga
8. Mazanek T., Mamro K.: ”Metalurgia żelaza”
9. Hutnik, Stahl und Essen, ISIJ International, Metallurgical and materials transactions B i inne,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak