Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stalownicze procesy tlenowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-712-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Michaliszyn Andrzej (michalis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie o materiałach wsadowych stosowanych w tlenowych procesach konwertorowych ME1A_W05, ME1A_W06 Egzamin
M_W002 Student zna budowę konwertorów tlenowych wraz z konstrukcją wszystkich mechanizmów i urządzeń. ME1A_W06 Egzamin
M_W003 Student posiada znajomość rodzajów technologii procesów konwertorowych, ich stosowania pod kątem wytwarzania określonych gatunków stali ME1A_W14 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować materiały do procesu topienia w piecu indukcyjnym ME1A_U08, ME1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi ocenić wpływ kształtu złomu na szybkość jego topienia. ME1A_U10 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie o materiałach wsadowych stosowanych w tlenowych procesach konwertorowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę konwertorów tlenowych wraz z konstrukcją wszystkich mechanizmów i urządzeń. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada znajomość rodzajów technologii procesów konwertorowych, ich stosowania pod kątem wytwarzania określonych gatunków stali + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować materiały do procesu topienia w piecu indukcyjnym - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić wpływ kształtu złomu na szybkość jego topienia. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Metalurgia przedpiecowa: przygotowanie wsadu metalicznego do procesu konwertorowego.
2.Materiały żużlotwórcze: wapno hutnicze, dolomit, kamień wapienny i inne, jakość i ocena ich przydatności do celów technologicznych. Materiały do świeżenia: ruda żelaza, tlen techniczny, sposób otrzymywania, skład i jego wpływ na jakość stali. Materiały do nawęglania kąpieli metalowej, ogólna ich charakterystyka, przydatność technologiczna i sposób zastosowania.
3.Logistyka wsadowo – technologiczno – ekonomiczna.
4.Budowa konwertorów tlenowych. Kształt i wymiary konwertorów, konstrukcja pancerza.
5.Wyłożenie ogniotrwałe konwertorów, sposób wykonania, jakość materiałów oraz mechanizm ich zużywania, sposoby określania stopnia zużywania się wyłożenia ogniotrwałego, konserwacja wyłożenia, wskaźniki zużycia. Sposoby wydłużenia kampanii konwertora.
6.Mechanizm przechyłu konwertora. Układy odprowadzania gazów odlotowych oraz ich wykorzystanie. Praca kotła odzysknicowego. Układy oczyszczania gazów odlotowych, zasada działania, sprawność, wady i zalety.
7.Konstrukcja lanc tlenowych, mechanizm ich podnoszenia i opuszczania.
8.Konstrukcja sond pomiarowych, sposoby pomiarów.
9.Transport materiałów sypkich do konwertorów, taśmociągi, zasobniki, dozowniki i wagi. Sposoby dozowania odtleniaczy i żelazostopów do stali. Ewakuacja żużla i jego przerób.
10.Technologia tlenowego procesu konwertorowego z górnym dmuchem tlenowym. Sposób dozowania materiałów wsadowych i sypkich do konwertora. Parametry dmuchania tlenu w czasie wytopu. Zakończenie dmuchu podstawowego oraz dmuch korekcyjny. Odmiany tlenowych procesów z górnym dmuchem.
11.Tlenowe procesy konwertorowe z dolnym dmuchem. Zasada procesu, konstrukcja dysz i konwertora. Odmiany technologiczne procesu konwertorowego z dolnym dmuchem.
12.Procesy konwertorowe z kombinowanym dmuchem. Zasada procesu, konstrukcja dysz i kształtek gazoprzepuszczalnych, technologia procesu. Odmiany technologiczne procesów z kombinowanym dmuchem.
13.Porównanie procesów konwertorowych z górnym, dolnym i kombinowanym dmuchem.
14.Spust stali z konwertora z niedopuszczeniem do przedostania się żużla do kadzi ze stalą.
15.Uzupełnianie składu chemicznego i odtlenianie kąpieli metalowej przy wykorzystaniu urządzeń metalurgii pozapiecowej w aspekcie zapewnienia, jakości stali konwertorowej przekazywanej na COS.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Badanie wpływu desulfuratorów na efektywność odsiarczania surówki.
2.Utlenianie żelaza w atmosferze CO2
3.Wpływ tlenków żelaza na proces rozpuszczania wapna w żużlach stalowniczych.
4.Modelowanie procesu topienia złomu w konwertorze.
5.Laserowy pomiar grubości wyłożenia ogniotrwałego konwertora.
6.Modelowanie dmuchu w procesie LD.
7.Modelowanie dmuchu w procesie kombinowanym TBM.
8.Przygotowanie materiałów wsadowych do procesu konwertorowego (Huta ArcelorMittal O.Kraków).
9.Wytop stali w konwertorze tlenowym z górnym i kombinowanym dmuchem (Huta ArcelorMittal O.Kraków).
10.Wpływ parametrów procesu konwertorowego na zmianę zawartości azotu (Huta ArcelorMittal O.Kraków).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0,4*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,6*ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.M. Kruciński: „Metalurgia stali. Materiały wsadowe i podstawy procesów rafinacyjnych”, Skrypt AGH nr 1082. Kraków 1986.
2.M. Kruciński: „Metalurgia stali”, t.1, Cz. II: Tlenowy proces konwertorowy, Skrypt AGH nr 799 Kraków 1981.
3.M. Kruciński, J. Falkus: „Materiały do ćwiczeń audytoryjnych i projektowych z metalurgii stali”, Skrypt AGH nr 1140, Kraków 1988.
4.Najlepsze dostępne techniki (BAT), wytyczne dla produkcji stali, stalownie elektryczne z odlewaniem stali. Praca zbiorowa pod redakcją M.Nieslera, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.
5.Elektroniczna treść wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak