Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka energetyczna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-714-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Buczek Andrzej (buczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Buczek Andrzej (buczek@agh.edu.pl)
Szajding Artur (artur.szajding@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna paliwa naturalne i sztuczne oraz ich podstawową charakterystykę energetyczną ME1A_W03, ME1A_W10, ME1A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna strukturę krajowego systemu i podsystemów energetycznych ME1A_W03, ME1A_W11 Egzamin
M_W003 Student zna i rozumie zasady racjonalnego gospodarowania energią w procesach konwersji i wykorzystania energii ME1A_W10, ME1A_W01, ME1A_W14, ME1A_W11, ME1A_W02 Egzamin
M_W004 Student zna i rozumie zasady wyznaczania charakterystyki energetycznej urządzeń cieplnych ME1A_W10, ME1A_W01, ME1A_W14, ME1A_W11, ME1A_W02, ME1A_W06 Egzamin
M_W005 Student zna i rozumie zasady odzysku energii odpadowej ME1A_W10, ME1A_W01, ME1A_W11, ME1A_W02, ME1A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student umie obliczyć oszczędności paliwa uzyskiwane poprzez stosowanie rozwiązań zwiększających sprawność konwersji i energii. ME1A_U01, ME1A_U14, ME1A_U15, ME1A_U08, ME1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student umie obliczyć oszczędności paliwa oraz wskaźniki efektywności wykorzystania spalin po zastosowaniu lub modernizacji układu rekuperacji fizycznej w piecach grzewczych. ME1A_U01, ME1A_U14, ME1A_U15, ME1A_U08, ME1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 Student umie wykonać projektowe obliczenia cieplne rekuperatora ME1A_U01, ME1A_U14, ME1A_U15, ME1A_U08, ME1A_U07 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna paliwa naturalne i sztuczne oraz ich podstawową charakterystykę energetyczną + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna strukturę krajowego systemu i podsystemów energetycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady racjonalnego gospodarowania energią w procesach konwersji i wykorzystania energii + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady wyznaczania charakterystyki energetycznej urządzeń cieplnych + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie zasady odzysku energii odpadowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie obliczyć oszczędności paliwa uzyskiwane poprzez stosowanie rozwiązań zwiększających sprawność konwersji i energii. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie obliczyć oszczędności paliwa oraz wskaźniki efektywności wykorzystania spalin po zastosowaniu lub modernizacji układu rekuperacji fizycznej w piecach grzewczych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie wykonać projektowe obliczenia cieplne rekuperatora - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Rola energii w rozwoju ludzkości. Krajowy system energetyczny i jego podsystemy: paliw stałych, paliw ciekłych, gazo energetyczny, elektroenergetyczny, cieplno energetyczny.
2.Energetyka a środowisko naturalne. Zagrożenia ekologiczne w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym energetyki. Kierunki proekologicznej polityki energetycznej państwa.
3.Bilans energii układów konwersji energii. Sprawność konwersji energii. Zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.
4.Skojarzona gospodarka cieplno energetyczna. Możliwości kojarzenia procesów cieplnych. Sprawności cząstkowe w procesie skojarzonym.
5.Rzeczywisty i uporządkowany wykres zapotrzebowania i produkcji ciepła. Przykłady zastosowania. Metody akumulacji energii. Elektrownie szczytowo pompowe. Zasobniki ciepła.
6.Zasady wykorzystania energii odpadowej – ocena zasobów energii (egzergii) odpadowej, możliwości i efektywność ekonomiczna jej wykorzystania, rekuperacja fizyczna wysokotemperaturowa, rekuperacja chemiczna, kotły odzysknicowe, chłodzenie wyparkowe, wykorzystanie entalpii chemicznej i podwyższonego ciśnienia gazów odlotowych, wykorzystanie niskotemperaturowej energii odpadowej.
7.Gospodarka nośnikami energii w hucie surowcowej
8.Metodyka wyznaczania wskaźników energochłonności. Energochłonność skumulowana.
9.Liniowy model matematyczny przepływów międzygałęziowych. Model matematyczny gospodarki energetycznej huty surowcowej.
10.Regulacje prawne w obrocie energią, monopol naturalny. Zadania Urzędu Regulacji Energetyki. Rynek energii elektrycznej- elementy i obrót.

Ćwiczenia projektowe:

1.Obliczanie oszczędności paliwa uzyskiwanych poprzez stosowanie rozwiązań zwiększających sprawność konwersji i energii.
2.Obliczanie oszczędności paliwa oraz wskaźników efektywności wykorzystania spalin po zastosowaniu lub modernizacji układu rekuperacji fizycznej w piecach grzewczych.
3.Obliczania cieplne zasobników ciepła dla systemu odzysku ciepła w procesie konwertorowym.
4.Obliczanie energochłonności skumulowanej metodą analizy procesów huty surowcowej.
5.Projekt (obliczenia cieplne) modernizacji systemu rekuperacji w przeciwprądowym piecu grzewczym
6.Projekt konwekcyjnego rekuperatora rurowego dla pieca grzewczego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń projektowych (P) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: udział procent uzyskanych punktów w procentach (skala 0-100%) przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0.4 E + 0.6 P

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Szargut J., Ziębik A.; Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności : elektrociepłownie. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Katowice, 2007.
2.Szargut J., Ziębik A.; Podstawy energetyki cieplnej, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2000
3.Chmielniak T., Technologie energetyczne, WNT Warszawa 2008
4.Ziębik A. Przykłady obliczeniowe z systemów energetycznych. Skrypt Uczelniany Politechniki Śląskiej nr 1471, 1990.
5.Ciechanowicz W.: Energia, środowisko i ekonomia. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 1997.
6.Lewandowski W.M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa 2002.
7.Marecki J.: Podstawy przemian energetycznych. WNT, Warszawa 2000.
8.Przemysłowa energia odpadowa. Zasady wykorzystania. Urządzenia”, Praca zbiorowa. WNT, Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak