Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-1-203-s
Nazwa:
Demografia
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Do uzupełnienia

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać i wyjaśniać zjawiska i procesy demograficzne. SO1A_W06 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę o procesach zmian procesów i struktur,instytucji oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu i skali i konsekwencjach tych zmian. SO1A_W09 Kolokwium
M_W003 Ma podstawowa wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami w zakresie struktur i procesów ludnościowych. SO1A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów ludnościowych. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zjawisk demograficznych. SO1A_U03, SO1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja
M_U002 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk demograficzno-społecznych. SO1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-demograficznych. SO1A_U02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych, przygotowania prezentacji tematycznej. SO1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U005 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska demograficzno-społeczne. SO1A_U01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. SO1A_K03 Prezentacja
M_K002 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów na temat wybranych zagadnień (starzenie się, rodzina, urodzenia). SO1A_K05 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać i wyjaśniać zjawiska i procesy demograficzne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o procesach zmian procesów i struktur,instytucji oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu i skali i konsekwencjach tych zmian. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawowa wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami w zakresie struktur i procesów ludnościowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów ludnościowych. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zjawisk demograficznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk demograficzno-społecznych. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-demograficznych. + - - - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych, przygotowania prezentacji tematycznej. + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska demograficzno-społeczne. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. + - - - - - - - - - -
M_K002 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów na temat wybranych zagadnień (starzenie się, rodzina, urodzenia). + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Demografia

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami socjologii ludności oraz przedstawienie problemów ludnościowych współczesnego świata i Polski, w szczególności społecznych uwarunkowań i konsekwencji procesów ruchu naturalnego i wędrówkowego, struktur społeczno-demograficznych oraz zagadnień polityki ludnościowej.

1.Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii ludności (4)
1.1. podstawowe systemy analityczne socjologii ludności: aspekt przedmiotowy i podmiotowy
1.2. wybrane problemy analizy struktur i procesów ludnościowych
1.3. źródła informacji o strukturach i procesach ludnościowych
2.Struktury demograficzno-społeczne: ich uwarunkowania i procesualne następstwa przemian (9)
2.1. struktura ludności według cech biologicznych
2.2. struktura ludności w przestrzeni geograficznej
2.3. struktura ludności w przestrzeni społecznej
3. Rodzina jako podmiot zachowań demograficznych (4)
3.1. struktura i typy rodzin oraz gospodarstw domowych
3.2.proces powstawania rodziny
3.3. proces rozpadu i rekonstrukcji rodziny
4. Reprodukcja ludności i warunkujące ją procesy ruchu naturalnego (5)
4.1. mechanizmy i wzorce rozrodczości
4.2 .mechanizmy i wzorce umieralności
4.3. typy reprodukcji ludności
4.4. teorie wyjaśniające przemiany we wzorcach reprodukcji ludności
5. Migracje ludności (4)
5.1. typy migracji
2.2. mechanizmy procesów migracyjnych – ich uwarunkowania i konsekwencje
2.3.teorie migracji
6.Ludność w świetle prognoz demograficznych: świat – kontynenty – Polska. Polityka ludnościowa: kierunki, cele, instrumenty działania (2)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik sprawdzianu: pytania otwarte.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Sprawdzanie wykonanych zadań i przygotowana prezentacja tematyczna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa
Podręczniki:
W. Czarkowska, K. Kluzowa, K. Slany: Elementy demografii, Kraków 1989 (w szczególności roz. 1,2,4 i 5)
Okólski, M. Fihel, A. Demografia Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa 2012
Materiały źródłowe:
Rocznik Demograficzny 2013 Warszawa , GUS
Rocznik Statystyczny 2013 Warszawa , GUS
Strona internetowa GUS; UN census. bureau http://www.oeaw.ac.at/vid/datasheet/download/European_Demographic_Data_Sheet_2013.pdf.
UN Population Data Sheet 2013; http://www.prb.org/pdf13/10wpds_eng.pdf .

Raport w wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS Warszawa

Literatura dodatkowa:
Małgorzata Krywult-Albańska, 2012, Spis powszechny jako źródło informacji o ludności, Studia Socjologiczne, 4 (207) , s. 87-107
GUS, 2012, Raport z wyników NSP 2011 (rozdział I, II, III – wstęp, metodologia, definicje ludności), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf
I. Kotowska, 2009, Spisy powszechne ludności jako źródło informacji o przemianach demograficznych i społecznych, w: „Wiadomości Statystyczne” nr 9. Dostępne: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/ws_09_2009.pdf;

Jaguś, 2005. Od wielodzietności do bezdzietności. Przemiany w poglądach na posiadanie dzieci i ich uwarunkowania. Roczniki Socjologii Rodziny 2005.
B. Budrowska, 2000, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, cz.I 1. Rola matki jako podstawowa funkcja kobiety, Fundacja Nauki Polskiej, Warszawa
K. Slany 2012. Trwanie rodzin i ich złożoność w ponowoczesnym świecie, w: A. Żukiewicz (red). Praca socjalna w służbie ludziom, Wyd. AKAPIT, Toruń.
P. Szukalski, 2011, Demografia relacji międzypokoleniowych, w: Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

L. Krzyżowski, 2011, Kultura opieki rodzinnej w Polsce. Analiza oczekiwań i praktyk kulturowych w obrębie trzech generacji: dziadków, dorosłych dzieci i wnuków w: J. Mucha, L. Krzyżowski (red.) Ku socjologii starości, Wydawnictwa AGH, Kraków.
J. Stypińska, 2011, Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek, w: J. Mucha, L. Krzyżowski (red.) Ku socjologii starości , Wydawnictwa AGH, Kraków.
S. Castles, M.J Miller, 2011, Migracje we współczesnym świecie roz.3, r.11
I. Grabowska-Lusinska, M.Okólski, 2009, Emigracja ostatnia?, Wyd. Naukowe Scholar. str.10-33.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje dla studentów: Literatura dostępna w bibliotece socjologicznej AGH; wykład obowiązkowy – sprawdzana jest lista uczestników. Konieczność wykonywania zadanych prac w trakcie wykładu.