Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-1-220-s
Nazwa:
Od etniczności do narodu
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiadana wiedza pozwala studentom rozumieć zjawiska etniczne we współczesnym świecie SO1A_W04 Kolokwium
M_W002 studenci rozumieją jak zachodzą procesy miedzy różnymi grupami etnicznymi SO1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 studenci rozumieją polityczne i kulturowe uwarunkowania procesów etnicznych SO1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 zna i rozumie problematykę etniczną w świecie SO1A_K01, SO1A_K09, SO1A_K04, SO1A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiadana wiedza pozwala studentom rozumieć zjawiska etniczne we współczesnym świecie + - - - - - - - - - -
M_W002 studenci rozumieją jak zachodzą procesy miedzy różnymi grupami etnicznymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 studenci rozumieją polityczne i kulturowe uwarunkowania procesów etnicznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 zna i rozumie problematykę etniczną w świecie + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Dlaczego problematyka narodowa jest ciągle aktualna?

  Różne sposoby definiowania związku z grupą narodową

 2. Co to jest grupa etniczna, czy każdy jest związany z jakąś grupą etniczną?

  Analiza ewolucji pojęcia: etniczność, pokazanie związków z grupami pochodzenia

 3. Grupa etniczna a rasa

  Różne sposoby definiowania ras ludzkich w przeszłości i obecnie

 4. Partiotyzm, nacjonalizm, szowinizm.

  Analiza wybranych lektur: Biedni Polacy patrzą na getto, Analiza socjologiczna pojecia ojczyzny

 5. Kim są swoi a kim są obcy?

  Urzedzenia, rasizm, dyskryminacja – film Niebieskoocy

 6. Tożsamość i związek z grupą

  Analiza typów tożsamości jednostek. Co to jest tożsamość zbiorowa?. Czy można się jej nauczyć?

 7. Co to jest naród?

  Ewolucja pojęcia naród: E. Renan, M. Weber, F. Znaniecki, B. Anderson, E. Gellner, A. Smith

 8. Konflikty i napięcia między grupami etnicznymi i narodami

  Film Dunajski exodus

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

obecność na zajęciach i test

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jerzy Szacki, 1997, O narodzie i nacjonalizmie. „Znak” nr.502 s.4-32
Grzegorz Babiński, 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie roz. Narody i etniczność. Nomos. Kraków.
Stanisław Ossowski, 1966, Więź społeczna i dziedzictwo krwi. roz. Rasa czy kultura. Dzieła tom II. PWN. Warszawa,
Ewa Nowicka, 1990, Swoi i obcy. roz. Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy Uniwersytet Warszawski. Warszawa.
Jarosław Rokicki,2002, Kolor, pochodzenie, kultura. roz. Rasa i etniczność: konstrukcja porządku społecznego, Universitas. Kraków,
Florian Znaniecki, 1990, Współczesne narody. roz. Studia nad antagonizmem do obcych. PWN. Warszawa
Jan Błoński, 1994, Biedni Polacy patrzą na getto. roz. 1 Biedni Polacy patrzą na getto. Wydawnictwo Literackie. Kraków
Stanisław Ossowski, 1967, Z zagadnień psychologii społecznej. roz. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. PWN. Warszawa.
Antonina Kłoskowska, 1996, Kultury narodowe u korzeni. PWN. Warszawa roz. 1 Teoria i antropologia narodu. §1- 2.
Benedict Anderson, 1997, Wspólnoty wyobrażone. roz.3 Źródła świadomości narodowej. i roz. 6. Urzędowy nacjonalizm i imperializm. Znak. Kraków
Jan Józef Lipski, Tunika Nessosa, roz. Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków). PEN. Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Maria Szmeja Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych. TAiWPN Universitas. Kraków

Czy Ślązacy mogą się czuć Polakami? w: Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński (red.) U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Instytut Socjologii U.W. Warszawa. s. 189-202

Pamięć o przeszłości w dyskusjach internetowych dotyczących Śląska. Jak zapamiętywana jest przeszłość? w: (red) Ł. Kapralska, B. Pactwa Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych. s. 107-120 Nomos. Kraków

Informacje dodatkowe:

Brak