Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-1-221-s
Nazwa:
Historia Stanów Zjednoczonych na tle dziejów kultury amerykańskiej
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Łukasik Przemysław (przemyslaw.lukasik@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Łukasik Przemysław (przemyslaw.lukasik@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii i kultury Stanów Zjednoczonych SO1A_W04 Esej,
Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe definicje z zakresu kulturoznawstwa i amerykanistyki SO1A_W06 Esej,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego SO1A_U02 Esej,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi efektywnie realizować postawione zadania, wyznaczając sobie priorytety i skutecznie organizując pracę SO1A_K07 Esej,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii i kultury Stanów Zjednoczonych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe definicje z zakresu kulturoznawstwa i amerykanistyki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi efektywnie realizować postawione zadania, wyznaczając sobie priorytety i skutecznie organizując pracę + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Historia Stanów Zjednoczonych na tle dziejów kultury amerykańskiej

I. Nowy Świat
1. Kultury rodzime przed odkryciem Ameryki przez Europejczyków
2. Europejska eksploracja Ameryki Północnej
3. Stałe osadnictwo i stosunki z Indianami
II. Okres kolonialny
4. Napływ imigrantów
5. Kultura i życie codzienne kolonii amerykańskich
6. Upowszechnienie czarnego niewolnictwa, kultura Afro-amerykanów
III. Wojna o niepodległość i powstanie Stanów Zjednoczonych
7. Geneza konfliktu między kolonistami a metropolią, Wojna o niepodległość
8. Konstytucja i ustrój Stanów Zjednoczonych
9. Kultura okresu federalnego
IV. Ekspansja terytorialna
10. Polityka zagraniczna USA, doktryna Monroe’go, relacje z Wielką Brytanią
11. Ekspansja na Zachód, polityka względem Indian
12. Kultura ery Jacksońskiej
V. Wojna domowa i jej następstwa
13. Geneza konfliktu między Północą a Południem
14. Wojna domowa
VI. Wiek pozłacany
15. Zdobywanie Zachodu, problem Indian
16. Rozwój przemysłowy, rozwój miast
17. Kultura przełomu wieków
VII. I Wojna światowa
18. Imperializm amerykański
19. Neutralność i udział USA w I wojnie światowej
20. Od Wersalu do Waszyngtonu – Stany Zjednoczone w polityce światowej
VIII. Dwudziestolecie międzywojenne
21. Nawrót do izolacjonizmu
22. Wielki kryzys
23. Kultura modernizmu
IX. II wojna światowa
24. Od izolacjonizmu do zaangażowania – USA i wojna światowa
X. Kształtowanie powojennego porządku światowego
XI. Zimna Wojna
25. Geneza Zimnej wojny, doktryna powstrzymywania
26. Kryzys imperium- wojna w Wietnamie i „odprężenie”
27. Kultura USA po 1945 roku
XII. Współczesna Ameryka
28. Między dominacją a współpracą – USA po Zimnej Wojnie
29. Wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne na początku XXI wieku
30. Kultura przełomu wieków

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przedmiot będzie kończył się zaliczeniem na ocenę.
Formą zaliczenia będzie kolokwium na ostatnich zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

G. Tindall, D. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 2002;
M. Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005;
Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Red. A. Bartnicki, D.T. Critchlow, Warszawa 1995, t. 1-5;
A. Bartnicki, D. T. Critchlow, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1995;
H. Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2011;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Arnold Maik, Łukasik Przemysław (eds.), Europe and America in the Mirror: Culture, Economy, and History, Nomos, Kraków 2012

Informacje dodatkowe: