Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-1-420-s
Nazwa:
Podstawy projektowania komunikacji
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 - rozumie podstawy komunikacji - zna podstawowe definicje, teorie i koncepcje związane z komunikacją - rozróżnia wybrane elementy wiedzy związane z reklamą public realtions i SEO SO1A_W04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 - posiada umiejętność analizowania wybranych tekstów, filmów, banerów reklamowych - umie zaprojektować wstępny audyt komunikacyjny - sprawnie wyszukuje informacje i dokonuje ich kompilacji SO1A_W06 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 - potrafi zaprojektować wybrane działanie komunikacyjne - ma umiejętność przeprowadzenia autoewaluacji i walidacji własnego rozwiązania - umie prezentować przygotowane rozwiązania w sposób zrozumiały dla innych SO1A_U02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 - pracuje samodzielnie i w grupie - przyjmuje różne role w zespole zadaniowym - aktywnie bierze udział w dysksuji, prezentując swoje argumenty - słucha opinii innych (w tym krytycznych) SO1A_K07 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 - rozumie podstawy komunikacji - zna podstawowe definicje, teorie i koncepcje związane z komunikacją - rozróżnia wybrane elementy wiedzy związane z reklamą public realtions i SEO + - - - - - - - - - -
M_W002 - posiada umiejętność analizowania wybranych tekstów, filmów, banerów reklamowych - umie zaprojektować wstępny audyt komunikacyjny - sprawnie wyszukuje informacje i dokonuje ich kompilacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - potrafi zaprojektować wybrane działanie komunikacyjne - ma umiejętność przeprowadzenia autoewaluacji i walidacji własnego rozwiązania - umie prezentować przygotowane rozwiązania w sposób zrozumiały dla innych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 - pracuje samodzielnie i w grupie - przyjmuje różne role w zespole zadaniowym - aktywnie bierze udział w dysksuji, prezentując swoje argumenty - słucha opinii innych (w tym krytycznych) + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Działania w ramach communication design
 2. Design jako sposób na rozróżnienie.
 3. Zarządzanie projektem komunikacyjnym – odpowiedzialność projektanta
 4. Reklama jako skutek działań komunikacyjnych
 5. Wizerunek firmy: różnice między CI-CC-CB
 6. Komunikacja w mediach zindywidualizowanych
 7. Medialność/wirtualność – świadomość różnic, kłopoty designera
 8. Budowanie informacji w obszarze stron internetowych – perspektywa komunikacyjna i kulturoznawcza
 9. Praktyki wizualności – outdoor
 10. Praktyki wizualności – TV
 11. Praktyki wizualności – media 2.0
 12. Infografika – metody/potrzeby
 13. Podsumowanie projektów – dyskusje.
 14. Podsumowanie projektów – dyskusje.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

– ocena wystawiana jest na podstawie rejestrowanej obecności (lista do podpisu) oraz przygotowanego w ustalonym wcześniej zespole projektu komunikacyjnego (szczegółowa tematyka będzie konsultowana w ramach poszczególnych spotkań). Brak przygotowanego materiału skutkuje jednoznacznie otrzymaniem oceny niedostatecznej. W przypadku trybu IPS- pierwsze zajęcia są obowiązkowe dla osób studiujących w takiej formule.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

design
Ambrose, G. / Harris, P. (2010). Design thinking. Lausanne: AVA Publishing SA.
Best, K. (2006). Design Management. Warszawa.
Bürgel, M., Neumann, W. (2001). Screen-Design und visuelle Kommunikation: Gestaltung interaktiver Ober ächen. Heidelberg.
Bhaskaran, L. (2007) Design 20. wieku. Warszawa: ABE Dom Wydawniczy.
Burke, M. / Wildbur, P. (1998). Information graphics. London.
Die Hochschule für Gestaltung Ulm (2000). Ein Blick hinter den Vordergrund. Fellbach: Edition
Axel Menges.
Droste, M. (1990). Bauhaus. Berlin.
Droste, M. / Ludewig, M. (red.) (1992). Marcel Breuer Design. Köln.
Fiell, Ch. / Fiell, P. (2000). Design des 20. Jahrhunderts. Köln.
Few, S. (2006). Information dashboard design, the effective visual communication of data. Sebastopol, California: O‘Reilly Media.
Fleischer, M. (2010). Communication design czyli projektowanie komunikacji. Łódź: Primum Verbum.
Fleischer, M. (2010). Estetyka tu i tam i jej wpływ na komunikacje. Łódź: Primum Verbum.
Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa.
Frejlich, Cz. (red.) (2001). Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999. Bosz art. Lesko.
Frutiger, A. (2010). Człowiek i jego znaki. Kraków.Airey, D. (2010). Logo design Love. Gliwice.
layout – grafika
Ambrose, G. / Harris, P. (2008). Layout. Zasady-kompozycja-zastosowanie. Warszawa: PWN. Ambrose, G., Harris, P. (2008). Typogra a. Warszawa: PWN.
Ambrose, G. (2010). Twójrcze projektowanie. Warszawa: PWN
Argenti, P. A. (2007). Corporate Communication. New York [i inne]: McGraw-Hill Higher Education. Cristiano, G. (2008). Kurs tworzenia storyboardów. Warszawa: ABE Dom Wydawniczy.
Evamy, M. (2008). Logo. Przewodnik dla projektantów. Warszawa: PWN
Eisner, W. (2008). Comics and Sequential Art: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist. New York: W. W. Norton & Company
Fraser, B. / Murphy, C. / Bunting, F. (2006). Profesjonalne zarządzanie barwą. Wydanie II. Gliwice: Helion Green, M. / Kriss, M. (2010). Color Management: Understanding and Using ICC Pro les. New York: John Wiley and Sons.
Heller, S. (2008). Anatomia projektu. Warszawa: ABE Dom Wydawniczy.Danowski, N. (2007).
www
Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II. Gliwice: Helion.
Danowski, B. / Makaruk, M. (2009). Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Gliwice: Helion.
Danowski, B. / Makaruk, M. (2007). Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to się robi. Wydanie III. Gliwice: Helion.
Duckett, J. (2008). XHTML i CSS. Dostępne witryny internetowe. Gliwice: Helion.
Gajda, W. (2007). HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Gliwice: Helion.
Jurczyk, K. (2010). Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie II. Gliwice: Helion.
corporate identity, public relations, reklama
Abramczyk, G. S. (2000). Komunikatorzy: wpływ, wrażenie, wizerunek. Warszawa.
Argenti, Paul A. (1997). Corporate Communication. New York [i inne]: McGraw-Hill.
Avenarius, Horst (2000). Public Relations: die Grundform der gesellschaftlichen Kommunikation. Darmstadt:
Primus-Verlag. ISBN 3-89678-181-2
Black, S. (2001). Public Relations. Kraków.
Birkigt, K. / Stadler, M. / Funck, H. (red.) (2002). Corporate identity. München.
Cenker, E. M. (2000). Public Relations. Poznań.
Cutlip, Scott M. / Center, Allen H. / Broom, Glen M. (1999). Effective public relations. New York: Prentice Hall. Cornelissen, J.P. (2008). Corporate communication. A guide to theory and practice. London.
Daldrop, Norbert W. (2002). Kompendium Corporate Identity und Corporate Design. Ludwigsburg: avedition. Doliński, D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.
Edwards, H. / Day, D. (2006). Kreowanie marek z pasją. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Fleischer, M. (2011/12 – w druku). Reklama. Łódź: Primum Verbum.
Fleischer, M. (2010). Communication design czyli projektowanie komunikacji. Łódź: Primum Verbum. Fleischer, M. (2003). Corporate identity i public relations. Wrocław: Wydawnictwo DSWE TWP.
Hajdas, M. / Kall, J. (2010). Zarządzanie portfelem marek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Healey, M. (2008). Czym jest branding? Warszawa: ABE Dom Wydawniczy.
Kall, J. (2009). Reklama. Poznań: PWE.
Kall, J. (2001). Silna marka. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1389-1
Kumar, N. / Steenkamp, J.-B. (2010). Strategia marek własnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Olins, W. (2003). Wally Olins o marce. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.
Pluta, E. (2001). Public Relations – moda czy konieczność? Teoria i praktyka. Warszawa.
Reineke, Wolfgang (2000). Taschenbuch der Öffentlichkeitsarbeit: Public Relations in der
Gesamtkommunikation. Heidelberg: Sauer.
Ries, A. L. (2005). Pochodzenie marek. Gliwice.
Ries, A. L. (2004). Upadek reklamy i wzlot Public Relations. Warszawa.
Ries, A. L. (1998). 22 niezmienne prawa zarządzania marką. Warszawa: Prószyński i S-ka. ISBN 83-7255-456-0
komunikacja
Aronson, E. (1989). Człowiek istota społeczna. Warszawa.
Balawajder, K. (1998). Komunikacja, kon ikty, negocjacje w organizacjach. Katowice.
Bense, M. (1975). Semiotische Prozesse und Systeme in Wissenschaftstheorie und Design. Baden-Baden. Berger, P. / Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa.
Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Gdańsk GWP.
Fiske, J. (1999). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław.
Fleischer, M. (2007). Ogólna teoria komunikacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Fleischer, M. (2008). Konstrukcja rzeczywistości 2. Wrocław.
Foucault, M. (1977). Archeologia wiedzy. Warszawa.
Francuz, P. (red.) (2007). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa.
Habrajska, G. (2011/12 – w druku). Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu. Łódź: Primum Verbum.
Hall, E. T. (2009). Ukryty wymiar. Warszawa.
Lakoff, G. / Johnson, M. (1988). Metafory w naszym życiu. Warszawa.
Luhmann, N. (2009). Realność mediów masowych. Wrocław.
Luhmann, N. (2007). Systemy społeczne. Kraków: Nomos.
Merten, K. / Schmidt, S. J. / Weischenberg, S. (red.) (1994). Die Wirklichkeit der Medien. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: PWN.
Retter, H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk: GWP.
Stankiewicz, J. (1999). Komunikowanie się w organizacji, Wrocław.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bielsko.academia.edu/TomaszBielak

Informacje dodatkowe: