Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
ITE-1-114-s
Nazwa:
Filozofia i psychologia miłości.
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą problemu miłości z zakresu psychologii i filozofii Kolokwium
M_W002 zna i rozumie główne zagadnienia związane z problematyką miłości Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z bogatej literatury przedmiotu Kolokwium
M_U003 umie wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwiązywania problemów we własnym życiu Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość wagi miłości w życiu człowieka i związanej z nią odpowiedzialności Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą problemu miłości z zakresu psychologii i filozofii + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie główne zagadnienia związane z problematyką miłości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z bogatej literatury przedmiotu + - - - - - - - - - -
M_U003 umie wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwiązywania problemów we własnym życiu + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość wagi miłości w życiu człowieka i związanej z nią odpowiedzialności + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Główne teorie miłości (20 godz.):
1) Platon: miłość jako dążenie do doskonałości.
2) Arystoteles o przyjaźni.
3) Przyjaźń w ujęciu Cycerona i Seneki.
4) Chrześcijańska idea miłości w koncepcji św. Augustyna.
5) Miłość według behawioralnej psychologii B. F. Skinnera.
6) Z. Freud: eros jako libido.
7) E. Fromm: tylko miłość przezwycięża samotność.
8) R. May: miłość a wola.
9) Rola miłości w personalizmie E. Mouniera.
10) K. Wojtyła: miłość i odpowiedzialność.
11) Brak miłości w egzystencjalnej koncepcji Sartre’a, miłość w ujęciu A. Camusa i K. Jaspersa.
2. Miłość (4 godz.):
1)Istota miłości.
2) Rodzaje miłości.
3) Miłość siebie a egoizm.
4) Miłość siebie a miłość bliźniego.
5) Miłość a szczęście.
3. Miłość erotyczna (4 godz.):
1) Być mężczyzną – być kobietą.
2) Zakochanie się.
3) Miłość między kobietą a mężczyzną.
4) Patologie erosa.
5) Wobec homoseksualizmu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Udział w wykładach 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium 80%
Aktywność na zajęciach 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Fromm E., O sztuce miłości ( wiele wydań).
Mina C., Psychologia miłości, Kraków 2000.
Siemianowski A., Zrozumieć miłość, Bydgoszcz 1998.
Starczewska K., Wzory miłości w kulturze Zachodu, Warszawa 1995.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Camus and Tischner: In Search of Absolute Love, (w :) A.-T. Tymieniecka (ed.), Phenomenology and Existentialism in the Twentieth Century, Book 2, Analecta Husserliana, Vol. CIV, Springer, Dordrecht, Heidelberg, Boston, London 2009, s. 147-160 .
Husserlowski strumień świadomości a emocje [w:] D. Leszczyński, M. Rosiak (red.), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90.rocznicę urodzin, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013, s. 241 -250.

Informacje dodatkowe:

brak