Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagane nabycie kompetencji inżynierskich na studiach pierwszego stopnia.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

25

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
-
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Priorytetem strategii AGH, w obszarze kształcenia jest troska o utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Na Wydziale Zarządzania AGH realizowane są następujące zadania: A. w zakresie kształcenia: • Utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie, • Zmiany systemowe dostosowujące kierunek do realizacji Procesu Bolońskiego, w tym rozwijanie studiów dwustopniowych, dostosowanie się do jednolitego na całej uczelni systemu rozliczania postępów studenta (ECTS), opracowanie planów studiów tak, aby pozwalały na mobilność studentów • Ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia poprzez wdrażanie systemu jakości kształcenia • Poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez przedmioty do wyboru oraz moduły prowadzone przez zagranicznych wykładowców (w języku angielskim), umożliwienie studentom uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus oraz realizowanie praktyk zagranicznych, rozwój studiów podyplomowych • E-edukacja – na Wydziale funkcjonuje platforma Moodle, która umożliwia odbywanie zajęć w formie distance learning • Na kierunku działają liczne i aktywne koła naukowe, które pozwalają na rozwój zainteresowań naukowych studentów.

Nazwa specjalności:
Zarządzanie jakością

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
-
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Zasady reguluje regulamin studiów. W szczególności od studenta wymagane jest:
1) Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku, profilu kształcenia i specjalności umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów;
2) Uzyskanie przez studenta: a. co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów; b. co najmniej 60 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest rok studiów; Dopuszczalny deficyt punktów ECTS określany jest przez Radę Wydziału jednostki.

Studia indywidualne:

Właściwy Prodziekan Wydziału kwalifikuje studenta na studia indywidualne na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę jego postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia. Prodziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i indywidualny plan studiów, a także wszelkie zmiany w ich toku. Zmiany w programie kształcenia nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów kształcenia oraz przedmiotów uznanych przez Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku, profilu kształcenia. Szczegóły zawarte są w Regulaminie Studiów AGH.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Zasady oceny końcowej studiów zawarte są w Regulaminie Studiów AGH pkt 11 par. 25. Ocena końcowa studiów jest średnią ważoną następujących ocen: 1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z par. 14.; 2) końcowej oceny pracy, obliczonej zgodnie z par. 24 ust. 9; 3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

1 Regulaminu Studiów). Terminy testu (trzy w odstępie tygodniowym) są wyznaczane przez Dziekana Wydziału co najmniej na trzy miesiące przed pierwszym terminem.
Do testu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali absolutorium.
Wykaz modułów kształcenia oraz zagadnień do sprawdzianu poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia i ukończonej specjalności (testu) zatwierdzony przez Radę Wydziału, podawany jest do wiadomości studentom poprzez opublikowanie na stronie internetowej Wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem
3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół wg wymaganego wzoru.
Ocena końcowa obliczana jest na podstawie:
a) średniej oceny ze studiów z wagą 60 %,
b) oceny pracy, uzgodnionej przez promotora i recenzenta, z wagą 20 %,
c) oceny egzaminu dyplomowego z wagą 20 %.
4. Ocena końcowa wpisywana w dyplomie ukończenia studiów jest ustalana zgodnie z § 25 pkt. 13 Regulaminu Studiów AGH.
5. Egzamin dyplomowy zakończony zostaje ogłoszeniem ostatecznego wyniku studiów i nadaniem odpowiedniego tytułu przez przewodniczącego Komisji.
6. Egzamin poprawkowy z egzaminu dyplomowego jak i sprawdzenia wiedzy z zakresu kierunku kształcenia (testu) w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczny nie jest dopuszczalny (§ 25 pkt. 17 )
7. Wszystkie informacje dotyczące egzaminów dyplomowych ogłaszane są studentom na stronie wydziałowej oraz wywieszane w gablotach przed dziekanatem.

Dodatkowe informacje:

-