Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja systemów produkcyjnych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-103-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sala Dariusz (dsala@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sala Dariusz (dsala@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować podstawowe etapy organizacji systemów produkcyjnych ZIP2A_W11 Egzamin
M_W002 Potrafi wymienić podstawowe metody wykorzystywane w organizacji systemów produkcyjnych w szczególności w grupowaniu, organizacji w czasie i przestrzeni ZIP2A_W02, ZIP2A_W12, ZIP2A_W11 Egzamin
M_W003 Potrafi zdefiniować system produkcyjny i sposoby wpływania na jego organizację w czasie i przestrzeni ZIP2A_W11, ZIP2A_K01, ZIP2A_U20 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę właściwą dla danego rodzaju problemu organizacyjnego ZIP2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi reorganizować system produkcyjny w zależności od ustalonej funkcji kryterium organizacyjnego ZIP2A_U19, ZIP2A_U05, ZIP2A_U07, ZIP2A_U17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi prezentować wyniki uzyskanych poprzez działania matematyczne parametrów organizacyjnych systemu produkcji ZIP2A_U04, ZIP2A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować podstawowe etapy organizacji systemów produkcyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wymienić podstawowe metody wykorzystywane w organizacji systemów produkcyjnych w szczególności w grupowaniu, organizacji w czasie i przestrzeni + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi zdefiniować system produkcyjny i sposoby wpływania na jego organizację w czasie i przestrzeni + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę właściwą dla danego rodzaju problemu organizacyjnego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi reorganizować system produkcyjny w zależności od ustalonej funkcji kryterium organizacyjnego - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi prezentować wyniki uzyskanych poprzez działania matematyczne parametrów organizacyjnych systemu produkcji - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia i terminy

  System produkcyjny, struktura, klasyfikacja, otoczenie, proces produkcji, proces technologiczny, komórki produkcyjne, przestrzeń i struktura produkcyjna, stanowisko robocze, macierze incydencji

 2. Łączenie stanowisk w grupy

  Zasada technologiczna, zasada przedmiotowa, zasada technologii grupowej

 3. Formy struktury obróbki grupowej

  Formy struktury obróbki grupowej: fizyczna, logiczna

 4. Komórki wieloprzedmiotowe o elastycznej strukturze produkcyjnej

  Komórki wieloprzedmiotowe o elastycznej strukturze produkcyjnej

 5. Techniki grupowania wyrobów

  Techniki grupowania wyrobów: historyczne, współczesne bazujące na analizie przepływów produkcji PFA

 6. Production Flow Analysis

  metody dekompozycji macierzy incydencji, metody analizy skupień (metody taksonometryczne), metody dekompozycji grafu strukturalnego

 7. Ocena grupowania wyrobów

  syntetyczny wskaźnik zgodności wydzielonych grup, wskaźnik podobieństwa wyrobów w wydzielonej grupie

 8. Rozmieszczenie przestrzenne stanowisk

  schemat rozmieszczenia stanowisk, klasyfikacja metod rozmieszczania

 9. Metody przybliżone rozmieszczania stanowisk

  MAT, CRAFT, CORELAB, siatki trójkątów równobocznych

 10. Minimalizacja pracy przewozowej

  funkcja kryterium, rodzaje miar odległości (kartezjańska, miejska)

 11. Minimalizacja operacji transportowych długich

  funkcja kryterium, rodzaje operacji transportowych

 12. Weryfikacja teoretycznego schematu rozmieszczenia

  typowe struktury rozmieszczenia, o dostępie swobodnym, funkcjonalne (modułowe), komórkowe, wielorzędowe, kołowe, segmentowe, typu „U”, „V”

Ćwiczenia projektowe:
Projektowanie organizacji systemów produkcji

Projektowanie organizacji systemów produkcji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona: 55% ocena z egzaminu, 20% ocena z zaliczenia ćwiczeń, 25% ocena z laboratorium. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to ocena z kolokwium zaliczeniowego. Ocena z laboratoriów to średnia arytmetyczna z ćwiczeń laboratoryjnych (oddanych projektów).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania produkcją i inżynierii produkcji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją: systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008
2. Dohn K., Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008
3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. I, II, Gdańsk-Warszawa. 1996-2004
4. Durlik I.: Projektowanie techniczno-organizacyjne zakładów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane PG, Gdańsk 1992
5. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006
6. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, AGH, Kraków 2001
7. Martyniak Z., Nowoczesne metody zarządzania produkcją, AGH, Kraków, 1996
8. Lis S., Santarek K.: Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN, Warszawa 1980
9. Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 2001
10. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, red. M. Brzeziński, Placet, Warszawa 2002.
11. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
12. Pająk E.: Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2011
13. Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia, Kosieradzka A. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008
14. Więznowski A., Sosnowski M., Szlachetka P., Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007
15. Wróblewski K., Zarządzanie Produkcją, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
1. Zaliczenie sprawdzianu z nabytych w trakcie zajęć umiejętności i wiedzy w zakresie rozwiązywania wybranych problemów – ćwiczenia.
2. Samodzielne wydzielenie grup wyrobów podobnych pod względem technologicznym w oparciu o analizę przepływów produkcyjnych (PFA) oraz rozmieszczenie obiektów (maszyn i urządzeń produkcyjnych) w przestrzeni zgodnie z kryterium minimalizacji pracy przewozowej – laboratorium i projekt.
3. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.