Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zintegrowane systemy zarządzania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-105-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Książek Roger (rksiazek@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje zadań planowania w Zintegrowanych Systemach Zarządzania (ZSZ) ZIP2A_W11, ZIP2A_W05 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania i podstawowe problemy ich wdrażania ZIP2A_W12, ZIP2A_W11, ZIP2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi formułować matematyczne modele i znaleźć rozwiązania dla podstawowych zadań planowania w ZSZ. ZIP2A_U02, ZIP2A_U06 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi przeanalizować wyniki obliczeń wybranych metod planowania w ZSZ ZIP2A_U01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje zadań planowania w Zintegrowanych Systemach Zarządzania (ZSZ) + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania i podstawowe problemy ich wdrażania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi formułować matematyczne modele i znaleźć rozwiązania dla podstawowych zadań planowania w ZSZ. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeanalizować wyniki obliczeń wybranych metod planowania w ZSZ - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Integracja procesów zarządzania
2. Planowanie sprzedaży i działań (S&OP)
3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
4. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
5. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
6. Planowanie transportu i dystrybucji
7. Integracja i koordynacja w łańcuchach dostaw
8. Zaawansowane systemy planowania
9. Złożone systemy planowania:
. . a) agregacja,
. . b) dekompozycja pionowa i pozioma,
. . c) hierarchiczne systemy planowania
10. Technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania
11. Budowa i wdrażanie systemów informatycznych, np. MRPII, ERP, CRM

Ćwiczenia projektowe:

1. Planowanie sprzedaży i działań (S&OP)
. . a) w arkuszu kalkulacyjnym,
. . b) model programowania matematycznego,
2. Planowanie zapotrzebowania na zasoby (RCCP, CRP)
3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
4. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II):
. . a) w arkuszu kalkulacyjnym,
. . b) model programowania matematycznego,
5. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
6. Koordynacja produkcji i dystrybucji

Ocena: ważona średnia ocen ze wszystkich sprawdzianów.

 • Zaliczenie poprawkowe jest możliwe poprzez poprawę wybranych sprawdzianów i projektów.
 • Nieobecność na zajęciach można nadrobić poprzez samodzielną naukę lub realizację projektu, udział w konsultacjach, i ew. napisanie sprawdzianu poprawkowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa – ważona średnia ocen:

Waga Ocena
80% Kolokwium
20% Projekty
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone moduły:

 1. Badania operacyjne
 2. Sterowanie procesami dyskretnymi lub Sterowanie procesami produkcyjnymi
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2011.
 2. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press – Helion, Gliwice, 2007.
 3. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 4. Waldemar Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, 2011.
 5. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane przykłady:

 1. Waldemar Kaczmarczyk, 2009, Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services, 3 (1-2), pp. 15 35.
 2. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel Machines, International Journal of Production Research, 49 (9), pp. 2605-2623.
 3. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów