Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody zarządzania jakością
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-201-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Oceniać przydatność odpowiednich metod zarządzania jakością do rozwiązania konkretnego problemu wytwórczego ZIP2A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Proponować i określać rozwiązania dla konkretnych problemów występujących w obszarze zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ZIP2A_U17 Projekt
M_U002 wykorzystać wiedzę o metodach z zakresu zarządzania jakością w działalności menedżerskiej ZIP2A_U16 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Formułować cele działania grupy i przygotowywać rozwiązania zaistniałych problemów z zakresu zarządzania jakością ZIP2A_K04 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Oceniać przydatność odpowiednich metod zarządzania jakością do rozwiązania konkretnego problemu wytwórczego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Proponować i określać rozwiązania dla konkretnych problemów występujących w obszarze zarządzania jakością w przedsiębiorstwie + - + + - - - - - - -
M_U002 wykorzystać wiedzę o metodach z zakresu zarządzania jakością w działalności menedżerskiej + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Formułować cele działania grupy i przygotowywać rozwiązania zaistniałych problemów z zakresu zarządzania jakością - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podejmowanie decyzji i metodyka rozwiązywania problemów.
Systematyka narzędzi i metod zarządzania jakością (ZJ)
Menedżerski techniki stosowane w ZJ
Klasyczne narzędzia ZJ,
Nowoczesne narzędzia ZJ,
Metody projektowania poziomu jakości i analiz ryzyka (FMEA, QFD itp.)
Metodyka Six Sigma
Techniki Lean manufacturing( JiT, SMED, TPM, Kaizen, 5S itp)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania jakością oraz podstawowych metod statystycznych:
- histogram,
- diagram korelacji,
- wnioskowanie statystyczne i testy nieparametryczne,
- analiza wariancji
- analiza regresji

Ćwiczenia projektowe:

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania jakością – realizacja projektów:
- diagram Ishikawy,
- diagram Pareto,
- mapa procesu,
- arkusz zbierania danych
- FMEA
- QFD
- Six Sigma

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z egzaminu i ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją, badań marketingowych i zarządzania jakością

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005
Szczepańska K., Techniki menedżerskie w TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1999
Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań 2007
Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością – od Shewharta do metody "Six Sigma", Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Soliński B., Realizacja koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 i modelu samooceny CAF, Zeszyt Naukowy nr 27 „Zarządzanie”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2013

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej [W] Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów /pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Ewaluacja wdrażania modelu CAF, Problemy Jakości ; R. 43 nr 10, s. 9–13 2011

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej, W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. Wydawnictwa AGH, 2012. S. 111–125, Kraków 2012.

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych. Zarządzanie Jakością nr 3–4, 2010 s. 65–75.

Soliński B., Szyba D., Wykorzystanie badań marketingowych w metodzie FMEA —Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Ekonomiczne ; 2003 nr 31— Bibliogr. s. 191,: Wydawnictwo PŚk, Kielce 2003 s. 181–191.

Informacje dodatkowe:

Brak