Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyczne streowanie procesem i analiza systemów pomiarowych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-202-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wiedza nt. metod i technik statystycznych mających na celu usprawnienie przebiegu
procesów produkcyjnych – z zastosowaniem kart kontrolnych oraz wskaźników zdolności jakościowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozpoznać w jaki sposób parametry procesu wpływają na parametry wyrobu ZIP2A_W05, ZIP2A_W03, ZIP2A_W04 Egzamin
M_W002 Zna podstawowe definicje z zakresu analizy systemów pomiarowych ZIP2A_W02, ZIP2A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Wykorzystać narzędzia statystyczne do utrzymania i doskonalenia zdolności jakościowej procesów ZIP2A_U03 Kolokwium
M_U002 Ocenić przydatność systemu pomiarowego dla cech mierzalnych z wykorzystaniem metody GRR ZIP2A_U01 Sprawozdanie
M_U003 Budować karty kontrolne i sterować procesem wytwórczym ZIP2A_U02 Kolokwium
M_U004 Zaproponować strategie doskonalenia procesu z wykorzystaniem narzędzi statystycznej kontroli procesu ZIP2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących ZIP2A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozpoznać w jaki sposób parametry procesu wpływają na parametry wyrobu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe definicje z zakresu analizy systemów pomiarowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykorzystać narzędzia statystyczne do utrzymania i doskonalenia zdolności jakościowej procesów - - + - - - - - - - -
M_U002 Ocenić przydatność systemu pomiarowego dla cech mierzalnych z wykorzystaniem metody GRR - - - + - - - - - - -
M_U003 Budować karty kontrolne i sterować procesem wytwórczym - - + + - - - - - - -
M_U004 Zaproponować strategie doskonalenia procesu z wykorzystaniem narzędzi statystycznej kontroli procesu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych

Losowy charakter parametrów wyrobów i procesów wytwórczych, tolerancja jako wymaganie klienta, wybrane rozkłady zmiennej losowej, testowanie hipotez o postaci rozkładu parametrów wyrobów, zasady 3σ i 6σ, zdolność jakościowa procesów i maszyn, ocena ilości wyrobów niezgodnych, karty kontrolne, doskonalenie procesów w oparciu o analizę kart kontrolnych.
Podstawowe rodzaje błędów i sposoby ich analizy w systemach pomiarowych – metody statystyczne.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych

Badanie normalności rozkładu testami χ2, λ-Kołmogorowa, projektowanie alternatywnych kart kontrolnych, analiza GRR w systemach pomiarowych dla cech mierzalnych.

Ćwiczenia projektowe:
Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych

Projektowanie kart kontrolnych z zadanymi wartościami normatywnymi, projektowanie kart kontrolnych bez zadanych wartości normatywnych, badanie zdolności jakościowej procesu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona – 60% pozytywna ocena z egzaminu końcowego, 20% pozytywna ocena z ćwiczeń i 20% pozytywna ocena z zajęć projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość: technik wytwarzania w przemyśle, statystyki opisowej i matematycznej, podstaw metrologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hamrol A., Zarządzanie jakością – z przykładami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2. Miller P., Systemowe zarządzanie jakością – koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa 2011
3. Sałaciński T., SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej 2009
4. (Ford, GM, Chrysler), Measurement Systems Analysis Reference Manual, AIAG 2002
5. PN ISO 8258+AC1 – Karty kontrolne Shewharta
6. PN ISO 2859-1+AC1 – Plany badań na podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią
7. PN ISO 2859-2 – Plany badań na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów