Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Znormalizowane systemy zarządzania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-203-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Grzesiak Paweł (pgrzesia@zarz.agh.edu.pl)
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Analizować wpływ sytemu zarządzania na jakość wyrobów ZIP2A_W03 Egzamin
M_W002 Oceniać wpływ organizacji na środowisko i bezpieczeństwo pracowników ZIP2A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Zaprojektować dla wskazanej organizacji system zarządzania jakością (środowiskiem, BHP) ZIP2A_U08 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Opracować w zespole procedurę wskazanego procesu ZIP2A_K04 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Analizować wpływ sytemu zarządzania na jakość wyrobów + - + + - - - - - - -
M_W002 Oceniać wpływ organizacji na środowisko i bezpieczeństwo pracowników + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zaprojektować dla wskazanej organizacji system zarządzania jakością (środowiskiem, BHP) - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Opracować w zespole procedurę wskazanego procesu - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Znormalizowane systemy zarządzania

Historia znormalizowanych systemów zarządzania jakością, zasady budowy norm serii ISO 9000, normy systemów zarządzania w wybranych branżach: ISO/TS 16949 i IS) 22000, zarządzanie środowiskiem (normy serii ISO 14000 i EMAS), zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (normy serii PN-N 18000 i OHSAS), zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP, norma ISO 22000), zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikacja i integracja systemów zarządzania w różnych obszarach działania organizacji.

Ćwiczenia projektowe:

Tworzenie dokumentacji dla przykładowego procesu:
- mapa procesu
- procedura operacyjna
- instrukcja stanowiskowa,

Audyt systemu zarządzania:
- plan audytu,
- tworzenie listy pytań audytowych,
- symulacja przeprowadzenia audytu

Ćwiczenia laboratoryjne:

Doskonalenie procesu z wykorzystaniem mapy procesu – stan przed i po poprawie
Wykorzystanie diagramu BPMN do projektowania i analizy procesu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 25 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość: podstaw zarządzania, technik wytwarzania w przemyśle, struktury procesów wytwórczych, zasad zrównoważonego rozwoju

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hamrol A., Zarządzanie jakością – z przykładami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2. Łuczak J., System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej – ocena istotności wymagań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
3. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin Warszawa 2007
4. Urbaniak M., Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004
5. PN-EN ISO 9000:2006 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
6. PN-EN ISO 9001:2009 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania
7. PN-EN ISO 9004:2010 –Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością
8. ISO/TS Systemy zarządzania jakością – Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym oraz w organizacjach produkujących części zamienne
9. PN-EN ISO 22000:2006 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego,
10. PN-EN ISO 14001:1996 – Systemy zarządzania środowiskowego – Specyfikacja i wytyczne stosowania
11. PN-N 18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Soliński B., Realizacja koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 i modelu samooceny CAF, Zeszyt Naukowy nr 27 „Zarządzanie”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2013

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej [W] Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów /pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów