Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kompleksowe zarządzanie jakością
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-204-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sas Jan (jsas@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Grzesiak Paweł (pgrzesia@zarz.agh.edu.pl)
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Sas Jan (jsas@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad zarządzania jakością ZIP2A_W02, ZIP2A_W03 Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą zakresu i sposobu oceny przedsiębiorstw wg kryteriów ENJ i układu RADAR modelu EFQM ZIP2A_W11 Egzamin
M_W003 Dysponuje wiedzą na temat istoty, wymagań i realizacji doskonalenia procesów i produktów w przedsiębiorstwie klasy WCM ZIP2A_W10 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania „Burzy mózgów” do rozwiązywania problemów dot. Doskonalenia jakości produktów i procesów ZIP2A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia i metody zarządzania jakością do ciągłego doskonalenia jakości produktów/procesów ZIP2A_U02 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP2A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących ZIP2A_K04 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad zarządzania jakością + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą zakresu i sposobu oceny przedsiębiorstw wg kryteriów ENJ i układu RADAR modelu EFQM + - - - - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą na temat istoty, wymagań i realizacji doskonalenia procesów i produktów w przedsiębiorstwie klasy WCM + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania „Burzy mózgów” do rozwiązywania problemów dot. Doskonalenia jakości produktów i procesów + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia i metody zarządzania jakością do ciągłego doskonalenia jakości produktów/procesów + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
TQM

1. Współczesne koncepcje zarządzania jakością
2. Filozofia TQM. Japońskie i amerykańskie podejście do TQM
3. Podstawowe zasady TQM a zasady zarządzania jakością
4. Doskonalenie zarządzania jakością zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 9004:2010
5. Model doskonałości EFQM
6. Doskonalenie jakości w organizacjach klasy WCM (Word Class Manufacturing)
7. TQM – studium przypadków

Ćwiczenia projektowe:
TQM

1. Ocena stosowalności metod i narzędzi zarządzania jakością w ciągłym doskonaleniu jakości
2. Przeprowadzenie „Burzy mózgów” dla wyznaczenia obszarów i zakresu doskonalenia jakościowego wybranego produktu/procesu
3. Opracowanie w zespołach zadaniowych analizy realizacji zasad zarządzania jakością wraz z propozycją działań doskonalących w wybranych obszarach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jako średnia ważona:

OK = 0,6 x ocena egzaminu + 0,4 x ocena z ćwiczeń
Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Adam HAMROL, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008
• Robert KARASZEWSKI, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009
• Tadeusz SIKORA, Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010
• Norma PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych — [CAF as a path to TQM in public institutions] / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zarządzanie Jakością ; ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75
Ewaluacja wdrażania modelu CAF — [Evaluation of implementation of CAF model] / Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Bartosz SOLIŃSKI // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2011 R. 43 nr 10, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów