Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie XXI wieku
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-206-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat nowych trendów z zakresu niezawodności systemów ZIP2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna możliwości i ograniczenia wykorzystania nowych materiałów w inżynierii produkcji ZIP2A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z zakresu ogólnopojętej fizyki ZIP2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W004 Ma wiedzę na temat ekologii i rozwoju zrównoważonego ZIP2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się dla wybranego obszaru wiedzy z zakresu zarzadzania i inżynierii produkcji ZIP2A_U13 Aktywność na zajęciach
M_U002 Umiejętność wykorzystania różnych technik do rozwiązywania problemów ZIP2A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość swojej roli w społeczeństwie i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ZIP2A_K06, ZIP2A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat nowych trendów z zakresu niezawodności systemów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna możliwości i ograniczenia wykorzystania nowych materiałów w inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z zakresu ogólnopojętej fizyki + + - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat ekologii i rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się dla wybranego obszaru wiedzy z zakresu zarzadzania i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność wykorzystania różnych technik do rozwiązywania problemów - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość swojej roli w społeczeństwie i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład

Koncepcje oraz trendy z zakresu wykorzystania osiągnięć w dziedzinie fizyki w inżynierii produkcji.
Koncepcje oraz trendy z zakresu wykorzystania osiągnięć w dziedzinie chemii w inżynierii produkcji.
Koncepcje oraz trendy z zakresu niezawodności systemów – możliwości wykorzystania metod SI

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wystawiana na podstawie przygotowanej i przedstawionej prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobierana indywidualnie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wspomaganie decyzji logistycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji — Jerzy FELIKS kompendium finančního a logistického řízení podniku / pod odbornou red. Radima Lenorta a Ivety Voznákové, Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava.
Modelowanie niepewności w systemach logistycznych z wykorzystaniem logiki rozmytej — Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Adam LICHOTA , TLM 2003 “Total Logistic Management” : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r.

Informacje dodatkowe:

Brak