Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania jakością
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-207-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Dysponuje szczegółową wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. ZIP2A_W01, ZIP2A_W02 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie jakości oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej ZIP2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające prawne i ekonomiczne aspekty jakości ZIP2A_U03 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu prawnych i ekonomiczych aspektów zarządzania jakością. ZIP2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie prawne i ekonomiczne aspekty jakości produkcji i ich skutki w działalności inżynierskiej. ZIP2A_K01 Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Dysponuje szczegółową wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie jakości oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające prawne i ekonomiczne aspekty jakości - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu prawnych i ekonomiczych aspektów zarządzania jakością. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie prawne i ekonomiczne aspekty jakości produkcji i ich skutki w działalności inżynierskiej. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów
1.Umowa sprzedaży.Warunki sprzedaży konsumenckiej.
2.Odpowiedzialność przedsiębiorców za wady jakościowe wobec konsumenta.
3.Odpowiedzialność cywilno-prawna za szkodę (ogólne zasady zobowiązań, zobowiązania umowne, odpowiedzialność odszkodowawcza, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny itp.)
4. Odpowiedzialność na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka.
5. Dyrektywy nowego podejścia. Znakowanie CE wyrobów
6. Podział kosztów jakości.
7. Systemy rachunku kosztów jakości.
7. Sprawozdawczość z zakresu kosztów jakości.
8. Optymalizacja kosztów jakości.

Ćwiczenia projektowe:

Tematyka ćwiczeń
1. Określenie odpowiedzialności producenta wobec konsumenta za wady jakościowe-studium przypadku.
2. Opracowanie wzorcowej umowy sprzedaży dla określonego zakresu wraz z uzasadnieniem – projekt
3.Określenie odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkodę – studium przypadku
4.Klasyfikacja kosztów jakości na przykładzie danych z wybranych przedsiębiorstw.
5. Klasyfikacja kosztów jakości i ich obliczanie.
6.Wyznaczanie optymalnego poziomu kosztów jakości na podstawie danych bazowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana na podstawie: pozytywnej oceny kolokwiów , projektu oraz aktywności studentów podczas zajęć ćwiczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kodeks cywilny. Komentarz- wydanie nie starsze niż 2011 r.
2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz. 827
3. Nowak E., Wierzbińska M., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 2010
4. Ciechan – Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna,Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ecologization of the enterprise through integrated prevention and pollution control / J. MUWEIS // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 275–280. — Bibliogr. s. 279–280, Abstr.
2. The research on the progress of the ecologization in Polish enterprises — Badanie rozwoju ekologizacji w polskich przedsiębiorstwach / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 400–409. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 409, Summ., Streszcz.
3.Inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy MO-BRUK sp. k. — Proecological investments in the entreprise – case of MO-BRUK company / Justyna MUWEIS // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 227–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.
4. Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii Europejskiej — The adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Abstr.
5. Wpływ regulacji prawnych na rozwój polityki energetycznej w Polsce — The impact of legal regulations on the development of energy policy in Poland / Justyna MUWEIS // W: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-652-9. — S. 176–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.
6.Doświadczenia Unii Europejskiej z wdrażania pozwoleń zintegrowanych w wybranych regionach i sektorach przemysłowych — [European Union’s experiences in IPPC implementation in selected regions and industrial sectors] / Justyna MUWEIS // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-445-3. — S. 342–350. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

Informacje dodatkowe:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane na kolokwium zaliczeniowym.
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na
ćwiczeniach.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe;
- warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
- zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w
regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin
Studiów.