Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-305-ZJ-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie jakością
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zintegrowane zarzadzanie zasobami wodnymi, instrumenty zarządzania, aspekty ekonomiczne i prawne oraz narzędzia informacyjne w gospodarce wodnej będą przedmiotem analiz podczas wykładów i ćwiczeń.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą uwarunkowań i poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz o ważności zarządzania zasobami wodnymi ZIP2A_W09, ZIP2A_W05, ZIP2A_W02 Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego, zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej, finansowania przedsięwzięć środowiskowych w tym w szczególności związanych z gospodarką wodną ZIP2A_W09, ZIP2A_W04 Kolokwium
M_W003 student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód ZIP2A_W09, ZIP2A_W16, ZIP2A_W08 Kolokwium
M_W004 student posiada wiedzę z zakresu gospodarki wodno –ściekowej ZIP2A_W16, ZIP2A_W13, ZIP2A_W15, ZIP2A_W02
M_W005 student zna przepisy i rozporządzenia regulujące dopuszczalne zawartości określonych parametrów i substancji w wodach w zależnościom jej ostatecznego przeznaczenia ZIP2A_W13, ZIP2A_W05
Umiejętności
M_U001 studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej oraz materiałów niepublikowanych z zakresu gospodarki wodnej ZIP2A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w gospodarce wodnej, analizować ich przyczyny i przebieg, formułować uzasadnione wnioski ZIP2A_U01, ZIP2A_U02, ZIP2A_U03, ZIP2A_U05 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 docenia ważność ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony zasobów wodnych oraz potrzebę promocji społecznej tych zagadnień ZIP2A_K01, ZIP2A_K07 Aktywność na zajęciach
M_K002 rozumie potrzebę stałej aktualizacji wiedzy z zakresu gospodarki wodnej i zna jej praktyczne zastosowania, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób ZIP2A_K03, ZIP2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K003 rozumie potrzebę systematycznego studiowania literatury fachowej i popularnonaukowej w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu gospodarki wodnej ZIP2A_K03, ZIP2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą uwarunkowań i poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz o ważności zarządzania zasobami wodnymi + - - + - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego, zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej, finansowania przedsięwzięć środowiskowych w tym w szczególności związanych z gospodarką wodną + - - + - - - - - - -
M_W003 student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód + - - + - - - - - - -
M_W004 student posiada wiedzę z zakresu gospodarki wodno –ściekowej + - - + - - - - - - -
M_W005 student zna przepisy i rozporządzenia regulujące dopuszczalne zawartości określonych parametrów i substancji w wodach w zależnościom jej ostatecznego przeznaczenia + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej oraz materiałów niepublikowanych z zakresu gospodarki wodnej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w gospodarce wodnej, analizować ich przyczyny i przebieg, formułować uzasadnione wnioski - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 docenia ważność ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony zasobów wodnych oraz potrzebę promocji społecznej tych zagadnień - - - + - - - - - - -
M_K002 rozumie potrzebę stałej aktualizacji wiedzy z zakresu gospodarki wodnej i zna jej praktyczne zastosowania, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - - - + - - - - - - -
M_K003 rozumie potrzebę systematycznego studiowania literatury fachowej i popularnonaukowej w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu gospodarki wodnej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawy prawne i organizacyjne zarządzania wodami w Unii Europejskiej i w Polsce.
2. Zintegrowane zarzadzanie zasobami wodnymi i kompetencje na różnych szczeblach decyzyjnych.
3. Analizy stanu zasobów wodnych, warunki korzystania z wód dorzeczy oraz plany gospodarowania wodami.
4. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi (strategia i plany gospodarki wodnej, pozwolenia wodnoprawne, system opłat i kar, źródła finasowania przedsięwzięć, system kontroli).
5. Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami wodnymi i kataster wodny.
6. Elementy zarządzania powodzią.
7. Ekonomika zarządzania zasobami wodnymi.

Ćwiczenia projektowe:

1. Obliczanie i interpretacja zasobów wodnych w wybranych państwach i regionach.
2. Rodzaje opłat w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
3. Szacowanie strat ekologicznych w zlewni rzecznej.
4. Efektywność inwestycji w ochronie wód
5. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością wód powierzchniowych
6. Instrumenty ekonomiczne stosowane w ochronie wód.
7. Modele optymalizacyjne w zarządzaniu ochroną wód.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 138 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: obecność na zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium i prezentacji projektu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest minimum 50% obecności na ćwiczeniach i pozytywna ocena z prezentacji projektu.
W przypadku nie zaliczenia kolokwium w pierwszym terminie istnieje możliwość jego poprawy. Kolokwium poprawkowe będzie miało formę pisemną.
W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach (poza dozwolony limit dwóch godzin), student zobowiązany będzie do wykonania dodatkowych zadań.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chełmicki W., 2001, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN, Warszawa.
Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, PWN, Warszawa.
Miłaszewski R., 2003, Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko.
Pociask-Karteczka J., Jokiel P., Marszelewski W., 2017, Hydrologia Polski (rozdziały 13-15), PWN, Warszawa.
Słota H., 1997, Zarządzanie zasobami wodnymi, IMGW, Warszawa.
Wąsowicz M., 2000, Podstawy ekonomiki gospodarki wodnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dubel A., 2013, Koszty i korzyści funkcjonowania ubezpieczeń od skutków powodzi. W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. K.Górki, A.Thier ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 126–127.
Linnerooth-Bayer J., Dubel A., Sendzimir J., Hochrainer-Stigler S., 2015, Challenges for mainstreaming climate change into EU flood and drought policy: water retention measures in the Warta River Basin, Poland, Journal of Regional Environmental Change 15(6), s. 1011–1023.
Dubel A., 2010, Economic instruments for supporting integrated water policy in Europe, [Instrumenty ekonomiczne wspierające zintegrowaną politykę wodną w Europie], W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji, red. Marianny Księżyk, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 181–198.
Walczykiewicz T., Anna Dubel A., 2017, Sources of uncertainty in formulation of the cognitive scenarios for development of water management, [Źródła niepewności w finansowaniu scenariuszy poznawczych rozwoju gospodarki wodnej], Economic and Environmental Studies vol. 17 no. 3, s. 539–554.
Piasecki A., Marszelewski W., 2016, Entwicklung der Wasser- Und Abwasserinfrastruktur in Polen im Zeitraum der Zusammenarbeit mit der EU, Wasserwirtschaft, 106(4), s. 34-38.
Piasecki A., Jurasz J., Marszelewski W., 2016, Wykorzystanie wielowarstwowych sztucznych sieci neuronowych do średnioterminowego prognozowania poboru wody, Ochrona Środowiska 38(2), 17-22.
Piasecki A., Jurasz J., 2015, Urbanizacja a stan gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie obszaru podmiejskiego Torunia, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 15(4), s. 19-28.
Piasecki A., Jurasz J., 2015, Wykorzystanie prostych modeli matematycznych i sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu dziennego zużycia wody, Episteme, 26 (1), 245-253.
Piasecki A., Marszelewski W., 2014, Analiza rozwoju infrastruktury ściekowej w Polsce w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym, Zeszyty Naukowe SGGW Polityka Europejska, Finanse i Marketing, 11(60), 127-137.
Piasecki A., 2013, Ramowa Dyrektywa Wodna a rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – w województwie kujawsko-pomorskim, Zeszyty Naukowe SGGW Polityka Europejska, Finanse i Marketing, 9(58), 351-360.

Informacje dodatkowe:

-