Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modele i algorytmy podejmowania decyzji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-104-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Korcyl Antoni (akorcyl@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Sawik Bartosz (BSawik@zarz.agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Gdowska Katarzyna (kgdowska@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

#

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe rodzaje zadań optymalizacyjnych (ZO) ZIP2A_W11, ZIP2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Wie jakie metody i narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne ZO ZIP2A_W11, ZIP2A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować matematyczny model ZO ZIP2A_U02, ZIP2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Potrafi rozwiązywać wybrane ZO za pomocą prostych algorytmów ZIP2A_W11, ZIP2A_U02 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe rodzaje zadań optymalizacyjnych (ZO) + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie metody i narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne ZO + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować matematyczny model ZO + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać wybrane ZO za pomocą prostych algorytmów + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Wprowadzenie do teorii optymalizacji i programowania matematycznego
 2. Przegląd modeli matematycznych problemów optymalizacji dyskretnej:
  a) problemy z niepodzielnościami,
  b) problemy rozdziału zadań i zasobów,
  c) problemy kombinatoryczne,
  d) problemy ze stałymi dopłatami,
  e) problemy przepływów w sieciach
 3. Problemy optymalizacji na grafach
 4. Metoda podziału i ograniczeń
 5. Metoda odcięć
 6. Metody agregacji i dekompozycji w programowaniu matematycznym
 7. Programowanie wielokryterialne i metody wyznaczania rozwiązań niezdominowanych.

Ćwiczenia projektowe:

 1. Formułowanie modeli matematycznych zadań programowania liniowego całkowitoliczbowego mieszanego
 2. Praktyczne przykłady zadań optymalizacji kombinatorycznej
 3. Praktyczne przykłady zadań optymalizacji tras na grafie
 4. Metoda podziału i ograniczeń
 5. Metoda odcięć w programowaniu całkowitoliczbowym
 6. Formułowanie modeli matematycznych zadań optymalizacji wielokryterialnej

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Zapis w języku programowania matematycznego modeli zadań programowania liniowego całkowitoliczbowego mieszanego
 2. Zadania optymalizacji kombinatorycznej – symulacje
 3. Zadania optymalizacji tras na grafie – symulacje

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen pozytywnych z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych:
| Waga | Ocena |
| 50% | Egzamin |
| 25% | Projekty |
| 25% | Laboratoria |

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej, zaliczenie modułu „Badania operacyjne”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. T. Sawik, Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, WNT, Warszawa 1992.
 2. T. Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, AGH, Kraków 1998.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów