Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-106-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi definiować i klasyfikować kluczowe terminy i koncepcje zarządzania projektami ZIP2A_W03 Kolokwium
M_W002 Potrafi wymieniać i klasyfikować podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami ZIP2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W003 Potrafi wymieniać i uporządkować procesy zarządzania projektami, wskazać na związane z ich realizacją problemy oraz zaproponować ich rozwiązania ZIP2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi prezentować w grupie wyniki swoich prac ZIP2A_K04 Projekt
M_U002 Potrafi opracować plan realizacji projektu (strukturę zadaniową budżet projektu , plany szczegółowe) ZIP2A_U01, ZIP2A_W04 Projekt
M_U003 Potrafił formułować i rozwiązywać typowe problemy zarządzania projektami ZIP2A_U03 Projekt
M_U004 Potrafi sterować realizacją projektu o małym i średnim poziomie złożoności ZIP2A_U04 Projekt
M_U005 Potrafi zainicjować , zaplanować, zorganizować wykonawstwo projektu ZIP2A_U01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi definiować i klasyfikować kluczowe terminy i koncepcje zarządzania projektami + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wymieniać i klasyfikować podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi wymieniać i uporządkować procesy zarządzania projektami, wskazać na związane z ich realizacją problemy oraz zaproponować ich rozwiązania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prezentować w grupie wyniki swoich prac - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować plan realizacji projektu (strukturę zadaniową budżet projektu , plany szczegółowe) - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafił formułować i rozwiązywać typowe problemy zarządzania projektami - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi sterować realizacją projektu o małym i średnim poziomie złożoności - - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi zainicjować , zaplanować, zorganizować wykonawstwo projektu - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

  Historia zarządzania projektami. Organizacje promujące zarządzanie projektami. Podstawowe elementy zarządzania projektami. Definicja projektu i zarządzania projektami. Obszary wiedzy zarządzania projektem. Fazy projektu oraz cykl życia projektu.

 2. Funkcjonalne problemy zarządzania projektami

  Kontekst projektu. Interesariusze projektu. Projekt w organizacji. Grupy procesów zarządzania projektem. Inicjowanie. Planowanie. Realizowanie. Kontrolowanie. Zamykanie.

 3. Obszary wiedzy zarządzania projektami

  Zarządzanie integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją , ryzykiem, zakupami.

 4. Controlling projektu

  Realizacja i controlling projektu. Controlling projektu – podstawowe zasady. Kontrola zmian w projekcie. Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value

 5. Ryzyko projektu

  Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Procesy zarządzania ryzykiem. Podstawowe techniki zarządzania ryzykiem.

 6. Metodyki zarządzania projektami

  Opis głownych metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami. Metodologia PMI, PRINCE II.

Ćwiczenia projektowe:
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem

Wykorzystanie pakietu Ms Project w zarządzaniu integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją , ryzykiem, zakupami. Kontrola zmian w projekcie. Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Wykonanie projektu 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to 100% oceny z ćwiczeń projektowych. Ocena z ćwiczeń projektowych to średnia arytmetyczna z 3 sprawozdań oraz 2 kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera. Wymagana wiedza z zakresu podstaw zarządzania i metod organizacji i zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Guide to PMBoK Wydawnictwo MT&DC, Warszawa 2006.
2. Duffy M. G., Zarządzanie projektami. Wydawnictwo OnePress. Warszawa 2007.
3. Jones R., Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2009.
4. Kerzner H. Advanced Project Management”. Edycja polska. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2005.
5. McGary R.Wysocki R.K.; Efektywne zarządzanie projektami; Wydanie III. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2005.
6. Nicholas J.M, Steyn H., Zarządzanie projektami zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowych technologiach, Wydawnictwo Wolters Kluwer. 2011.
7. Pawlak M. Zarządzanie projektami. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2007.
8. Berkun S. Sztuka zarządzania projektami. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2006
9. Shenhar A. J.;Dvir D. Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Wydawnictwo APN Promise, Warszawa 2008.
10. Stabryła A. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Projektowanie harmonogramów synchronicznego wytwarzania Projecting harmonograms of the synchronous manufacturing Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Marek DUDEK W: Zarzadzanie w przemysle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Ksiezyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarzadzania. Kraków : (s. n.), 2000.
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym (Theoretical and practical aspects of process management in manufacturing enterprise) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji red. nauk. Arkadiusz Potocki. Warszawa : Difin SA, cop. 2009.
Rozwój systemów wspomagania zarzadzania przedsiebiorstwem Development of the company management support systems Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyzszej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ; ISSN 1506-2635. 2000

Informacje dodatkowe:

1. Weryfikacja efektów kształcenia:
1.1. efekty związane z wiedzą na egzaminie
1.2. efekty związane z umiejętnościami i kompetencjami na kolokwiach i projektach
2. Zasady ustalania ocen
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.