Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie strategiczne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-107-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kwaśniewski Krzysztof (kkwasnie@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Grzesiak Paweł (pgrzesia@zarz.agh.edu.pl)
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Kwaśniewski Krzysztof (kkwasnie@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć oraz dobierania odpowiednich techniki analitycznych, ZIP2A_W16, ZIP2A_U07 Projekt
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a w szczególności zna: - współczesne koncepcje zarządzania przedsiębior-stwem - cele i proces zarządzania strategicznego - metody i narzędzia analizy strategicznej, dynamiki rynków i konkurencji - podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurencji, - strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych - narzędzia modelowania i symulacji modelu biznesowego, - kryteria i metody oceny strategii, - narzędzia wdrażania i kontroli realizacji strategii, ZIP2A_W16, ZIP2A_W03, ZIP2A_W14, ZIP2A_W12 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć potrafi je twórczo przetwarzać i krytycznie oceniać, celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej, ZIP2A_U16, ZIP2A_U01, ZIP2A_U02, ZIP2A_U03, ZIP2A_U05, ZIP2A_U17 Projekt
M_U002 Student potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka ZIP2A_U04, ZIP2A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz poznane narzędzia, metody i procedury z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji ZIP2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. ZIP2A_K05, ZIP2A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć oraz dobierania odpowiednich techniki analitycznych, + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a w szczególności zna: - współczesne koncepcje zarządzania przedsiębior-stwem - cele i proces zarządzania strategicznego - metody i narzędzia analizy strategicznej, dynamiki rynków i konkurencji - podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurencji, - strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych - narzędzia modelowania i symulacji modelu biznesowego, - kryteria i metody oceny strategii, - narzędzia wdrażania i kontroli realizacji strategii, + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć potrafi je twórczo przetwarzać i krytycznie oceniać, celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej, + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz poznane narzędzia, metody i procedury z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji - - - + - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Zarządzanie strategiczne

1. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – istota strategii i zarządzania strategicznego, cele i proces budowy strategii, struktury organizacyjne przedsiębiorstw a realizowane strategie, przedsiębiorstwa wirtualne
2. Analiza strategiczna; dynamika rynków i konkurencji, podmiot gospodarczy i jego otoczenie
3. Narzędzia analizy strategicznej
4. Budowa strategii i planu strategicznego przedsiębiorstwa
5. Alternatywne strategie rozwoju
6. Kryteria i metody oceny strategii
7. Strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych; prognozowanie przedsięwzięć gospodarczych, strategie funkcjonalne oraz strategie produkcji, zarządzanie rozwojem nowego produktu,
8. Symulacja modelu biznesowego
9. Wdrożenie strategii, integracja procesu zarządzania strategicznego, zrównoważona karta wyników, controling strategiczny,
10. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Ćwiczenia projektowe:
Zarządzanie strategiczne

Celem ćwiczeń audytoryjnych jest przedstawienie studentom metodyki pracy nad planem strategicznym przedsiębiorstwa. Zapoznanie studentów z realiami związanymi z przygotowaniem i realizacja takiego projektu, nabycie przez nich praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem założeń, analizą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, analizą wzajemnych powiązań związanych z aspektami technologicznymi, logistycznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi.
Program ćwiczeń obejmuje:
1. Analizę makrootoczenia przedsiębiorstwa, analizę potencjału/zasobów przedsiębiorstwa
2. Zakres i metodykę przygotowania planu strategicznego przedsiębiorstwa
3. Symulację modelu biznesowego i prognozowanie wyników przedsięwzięć innowacyjnych
4. Ocena strategii przedsiębiorstwa – analiza czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa

Efektem kształcenia jest umiejętność samodzielnego przygotowania studium – strategii przedsiębiorstwa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń projektowych składa się z oceny samodzielnej pracy studenta – strategii rozwoju wybranego przedsiębiorstwa (P), jego obrony(O) oraz aktywności na zajęciach(A)

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·P + 0,25·w·O + 0,25·w·A
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brilman Jean; Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, PWE 2002
2. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
3. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring corporate strategy. Text and cases, Prentice Hall 2006.
4. Kaplan R., Horton D. ;Strategiczna karta wyników, 2001
5. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, praca zborowa pod red. R. Krupskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
6. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
7. Harvard Bussines Review, miesięcznik

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak