Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie innowacjami
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-108-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 1. Ma wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R. ZIP2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 2. Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. ZIP2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 1. Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych. ZIP2A_U09, ZIP2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 2. Potrafi zaplanować i zrealizować zintegrowany proces projektowania innowacji technologicznej (począwszy od pomysłu, badań aż do etapów przygotowania do wdrożenia). ZIP2A_U16, ZIP2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 1. Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących organizacji systemu innowacji i zarządzania innowacjami. Potrafi pracować w zespole. ZIP2A_K02, ZIP2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 1. Ma wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R. + - - - - - - - - - -
M_W002 2. Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 1. Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych. - + - - - - - - - - -
M_U002 2. Potrafi zaplanować i zrealizować zintegrowany proces projektowania innowacji technologicznej (począwszy od pomysłu, badań aż do etapów przygotowania do wdrożenia). + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 1. Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących organizacji systemu innowacji i zarządzania innowacjami. Potrafi pracować w zespole. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treści programowe:
Istota oraz definicje pojęć innowacje, innowacyjność. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Proces innowacji. Realizacja i wdrażanie procesu innowacji. Modele procesu innowacji. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Ekosystem innowacji.
Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
Ochrona własności przemysłowej a działalność innowacyjna (narzędzia ochrony i strategia zarządzania IP)
Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii.

Ćwiczenia audytoryjne:

W ramach ćwiczeń rozwijane będą kompetencje w zakresie tworzenia innowacji i wykorzystania metodologii pracy projektowej (design thinking). Studenci w zespołach rozwiązują realne problemy społeczne i biznesowe poszukując innowacyjnych produktów, usług. Wykorzystywane narzędzia służą do tworzenia innowacji nie tylko w zakresie wyglądu czy użyteczności produktu, ale także strategii działania, rozwoju nowych usług, usprawniania procesów, czy metod działania.
Ramowy harmonogram zajęć warsztatowych:
1. Wprowadzenie do projektu
2. Praca nad definicją problemów w zespołach
3. Obserwacje trenowe
4. Podsumowanie obserwacji
5. Prototypowanie rozwiązań
6. Testowanie
7. Prezentacja rezultatów

E-learning:
Konsultacje poszczególnych etapów realizacji projektu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Wykonanie projektu 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego obejmującego wybrane zagadnienia teoretyczne omawiane podczas wykładów oraz z opracowanego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z marketingu, podstaw zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie, PWE, Warszawa 1992
2) Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
3) Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014
4) Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001
5) Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010
6) Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010
7) Jasiński A., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
8) Grudzewski W., I.Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.